Skip to main content

Full text of "Jesu Syrachs aandelige oc naturlige Lægedom oc Raad, huorledis it Christet Menniske skal skicke sig vdi sin Siugdom oc all anden Nød oc modgang, at hand kand bekomme sin Sundhed igen oc vorde forløst der fra oc faa Guds Naade, forklaret oc udlagd ved Nicolaum Arctandrum Nidrosiensem"

See other formats


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright© 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ^^^^C= ~ , 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
i 

fra /ocfnu ©u^6 

/. Ccnnch. /0 . 
V\$xti altwg ni (& U06 are 
II i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) V i ***** Å' e(cr "'9 / -Oo'^en/ etormcui,/ 
cc Æptmcrffcn : ©rtffift i £%n* 
eonj/oc iDcfmcn^orft/ mm 

J)crrc/ 

VjifUvkQ 2ifåi tfaabt er §rct>/ 

«fr ©iiC3 : "t><rvcD verber« 
3cf»ni (Orifimn. 

I«/ Den cutøc/ SfcffaT- 

Mic/or føitt>ct% t>tfc :>tøa&/ at 
i>c gprtønc oc ®ut>2 Størn / fom 
W &affticr ftcr/ff ulk Iidc ftwff 
« moDgang f)cr i 2\rDcu. ©om 
Sipofttlcii ril tc (Ehccr i>r»i t>cf 
Spijfrc&ip. (?|frcrj>cn tøf« £øng 

(O H 6fll(v 
■ pvO ciffer Pen rucrer fxmp / cc 
rumP (nitfrtføcr £ucr p™ <gø n / 
fem f)(ini> anmmm. ©c«c giffucr 
w Bmd) tttHmte i Pet z. Sopfc 
Wft 9&arn (føer &ant>) mfe trn 
tww ©tips' t icitcre /Pa fficfc pm 
tilfrflfflff. ?$Utlføcfcm@u!D 
prjøffwlsf i 3to /faa Pliffuc o« Pe 
jom bc^gc ©up prøffticpc / pep 
SrøffimM? 3IP: @om oc Pen 
JMtøf f>4Ml«S z, Støi. T.Icrrcr: 
au« Jorn mile Icffuc ©iiPdidc t 
fc&rifto jefu / ffulk hPc $crfej, 
gelf«. ^uor offticr &c» gfcnfm« 
Kirtf c ftø btflagcr i Pc» -77. l>fo|, 
im/fcuerPcrfmar: 3tø ff plaget 

borgen P (r< >,,,/, &(U . 9 /- 
<r wnfmatfg «ff Pm jP> flfl n P * 

(iraff/ km 
%« 

bf 1 
w 

tens 
I. 

Snu 


Small *pb)(itii 

K M lå to 
ttl • 
1W 
(u bltffuc « ty 

'pttffiittlti la. i 
tue &i l( Sti* 
favf (f ff Swtøfett. 

jfraflF. Oc i Den So. -pfarm. £ u 
gtftr ofy tmt Qt<m$ «rpD/ oc 
frciitfcr øf) mer ftorc SStøotxr fol. 
De aff faare. 

«?en at QtøD Dette gietr / cc 
wDcr (in Q^rnt) Pen gfcrn> 
tic Sircfc / oc fine <5}prii Dricfe 
tfaarpitf&cfre SJtyrr&c/ ocaHc* 
panDe DrøØud£* oc møDaaiiciS 
bittre ©yrup/ffeer iefe »Pen tølper* 
lige oc fciøpicftøe @ t t g(r / 
alk ftofeføtøjfl ©iiDtfnaffns 
loff / <rrc oc bcficnPcifc / oc ^icmn* 
fftrø? faltd^cDsr forfmniiidfc / cc 
Dens' notte, fromme oc 6c f 1e. 
h tyi føffi »li ^uD/ at Ghfrø 
i'emmcr ffulic txm »nDcr &?arf* 
fir/ »aa Del at DcffuUctøre at fim* 
De Dem felff / tmsf&yttott f $ftb 
merwncjer/ o-JcnDi^eD oc jf rp&cltø* 

0) «/ £eD/ 
ftortøfrø. 

fyt> / CC (Klliecrøe all Pr*fumti 0n (if 

SmmafieJfcpaa Denten twtøg* 
mi « bortfaf« all RiøHfatg n a* 
IiD a JcmWfr : Of Mtdig for* 
ftaa <&ut>s ftrcnge % t famfø I 
w grumme q3rcDe m,o5 @nuW 
fovmovimtwisfovt>ci[ffii(lfc oc 
fg^mcmictfaafm/atmausc 

mm 2t)dc cc Qoi>c j>«i gc tør i qfø. 

^/ofaiocirfcpaaDrtfurca-Wc/ 
fcncfc(fi)iiDcrIi g c/ tier font bcicfc 
cre tmt nogle morti$ grofftie 

|cOe mer ^op g <wgs &»rt)e. rc 
fom, WP #mcIIemifcei 

5««lrf«i Deere mpfflngiicpcfpDDc/ 

cc Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) pi i 

w, a 

Sin 
(t|( fa. 
føl« 

Nm 
1% 
»Ud 

I 
J.. 5ottflfm - 

'tøtøtøto ? c,) ^" cr * c *wD«orrtar ©imDcr/ 
' Mffc ^wtt/aft(rt«r o( tiiticfcr/ oc D<r# 

• j« / « paammDcr Dem / at Dc cre 
@i;ntwe/ ot (jaffue forffyfc (iraff. 

»Pfa *• faa irø dc tf af WiSJ/ X 
■W « ^tfftic emil * cptmb fiamtem 
itpwffl* til Vrttx/ cffferDt tøft mit Xifit 
Hmp fwcmføgcr Dem. S)erfor ftatt Qa* 
føft 0 uiD i » 9 . 'Pfalm. Støcr mtø mat l 
køm M Du f>affuer t)Dmtrøec mig,' at ita 
rqpMN maa tørc Dm to. 3fcm / før ica 
tø«lf#»Htø«*/ føriea. wId/ Det cr/ 

(0 «M tø 
ff men kffoc mfcQiHQt £ru i &m ]>«« far 01D du m« Dm f» t a (f bo 
2. ;<tf er/ at fmc tførfftøc ffiitø rørr gafcr/ at fine tørifim fhuU van 

#aurgrenD(rgiffiic/po4 Pet/ at 
Dens w/rxirtb/ ?imlmcDiahcD 
or miDrc g(;nftcli gc D^rr/ forti* 
i* tm Pwffuis i uge fom ©ulfi 
t>rf prpfftøs i 3lDcn: Or furtDc 
*c?t or fbrrøsy otbUffmobmbart 
fwfomfdff/wanDrc: @øm 1\, 
mis loren. p cf . i, §wbcDrøff. 
«ct>c i mangt^iaiiDe ftiffclfcr, / 
fwa Det ar efor* Zvo ffat befind 

J«M»^0/c<mcgrffa#drgfic/cui) 
KW jcfiw „u WifTucr 
1 m h' 
v, $ /« 
oDf!:Kircf. 3tcm/iDcf 4.toY. 
l'aPer Don fwe f'oin cd« tilgift, ,c;c 
§#rc eDcrtimitncDc / &uiltfcn«Dir 
Werfartffy at i fltøje prp^uis". 

f {unger y <it fer ffal tafaarc/ rrci> 
glffj €ucrD igennem Den føtifr 
ne J?irtfiff eicl / paa Dctatwance 
^icrtcrs " rancfer fFuUc obmbarig. 
Sbi na.ir Der cr $rcfe/øøfe Dage/ 
t$tf« oc fremgang fer tøtøfeu/ 
Da cre ^icrtcrue ffmitc / $wr 
^TianD [icrøjmicr fjg/ ar (>anD vil 
ffftc i'iff øf <&>t>8 vdi paw r 
Cuaiigclfl'fh/D: cenrfer at : 
er f.ia fa (i ikgrunDa i ^icoi et 
^aalmoDiglKD / at ingen »tøtfc 
fro! muge $wncm Der fra. S5tcn 
naar forfjslgcifc / 5\aar)T/ <£my 

tom p( auDen hpd paafouiincr / I 

i m • 
1 1 $ottal(n. 

fa t fwi&tø fccn rertc prøffue [cm 
t>c crc fm gooe gtørffjtic fom i>e 
roicftc / eller 5c tre p>;cnffafcre oc 

føtøetø / oc effcer gførtø egne oro/ 
MF |iicaw i pet jz. §ap. §r»cre 
tø for &em fom |Ta jernet 
iW / oc fcinfce ftoen fm mere gtø* 
re/ men for tmlfytOdtnet fcaffucr 
mm I mat £aitt> fjajfaer flage* 
»N/acfaftei Ddffucfe. éebc 
gotoe *roc» tymttfomfcM faarff 
f e tioem paafaloer/oc Betiare Zaal- 

Jucm, men ftgc metoen faalmoot- 

Mø W faa wi icg £aafc 

paa te ed 

»tir« 

MM 
e.tørtr 

§é 
hk 

6> 

fttifj 
Rtfc 

Mil 
fe* 

lu k to 
i 7 
i jb ttpt 

frwafcn. 

paa Wg. #cr afp tøiffucr orfaa De 
&»Dfn;rtigis Sro / SaalmoDig* 
(>eD/ oc bcfictiDclfc/obcnbarct for an* 
Drc 'ftccnmffc/ oceoxcroc for meris 
t>Di Nm fclff/eoiti paultiø 9?om: 
5*. tø rer/Da- &anD figcr : 2Bi rofe ofj" 
oc aff ©røffuclft. ? fy m a t 
©røffticffc gtørtaalmoDiglKD/ oc 
?aalmoDig(KD giør forfarcnfccD/ 
wSotfarcn&c&øtør Jpaa&et/mcn 
^aaoct latter itfc peffrtnme. Oc 

@. 3acobi tieti.CJap.mne fiere 
SDrøDre/ arter Det for iDel gfa-De/ 
ttaar i falDe »Di atffilligc Sriftelfer / 
oc oiDer/ ac eDcrs ?roes prpffuelfe 
giør 2aalmoDig£cD. 3ecm/ @t>* 
ra#. ?4. <£n t>cl forfat $(?anD 
forfiaar meget. Oc firac Der cfiter : 
#tiaD ecD Den fom icf e er frifiet t 
SHch &ine 3HimDc(>rifme oc 

pi;cn« 

Ir- 
tmftaUkl Degjøre fom ©jrrøu* 
frøer om Dem. 2ma. $. ©c tro ril 
mø i cc mav $riftøfc femmer/ 
Da følte De fra. ©c cre fom f)iue m* 
fmgt 2?«rf)at$er/fbm paakirctm 
»ettter H$ efftø 'Smit. ere fom 
ftm flemijfueDe }?ac(jferga{er/ Der 
ai!c!?c (tunge gpfitWgtom Bomme* 
ren/ men om QL^iufc ren fiingc De De* 
ns pibe i faren. § 0 rDi mat for 
føwmer rorfølgelfepaa/oor >p^% 
Jic taftet Dem an met £aartøt / 
faa vqr&( : De affdDiqe / foriaDe 
€rm cetøvifti beftenDelfe/of tw* 
De Waalitioteøt oc fuurre imoD 
W , 'banoe Den Dag DeereføDDc 
J»* / )om oagltø forfarenneD / ot 
evcmpcl noeffom betufer 

^nm^ainiicrfhiUcttDc øftnuor^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Hf •SS! Jl#b/oc jSttarff/ paa tot! at arte« ? fa* 1 «« fonts fijføff«& 

■JJpy tern I oc nm oc roccr Mferfiifftø* 
»Mrrfttl oc opriycftør. %p u Q( f m m f aai> H 

\ ffrtøi #cfi/ farte itfc rc«n -is roen 
Jf /* tf fførpt S&iitøi jtøø fe anmi)1 f ffc lrft bolte f? g r<w/ for jføfcfens 
T?/wirl;r onfe tøtaffylD/ t?Dcti pctboioistil 
M «r$J fcagc met Æ<w rfjens &tøL §or* 
tø J&Mif/ tø rwar mant> alttD liccr wl/ oc 
ty foto ciiortg ilfc/ faa forglemmer matte 
:nfc[|letwr> wr #£fX9"S£ / blijfucr feefcr cc 
fnurrt m tri)Q m pynten : Som iflføfes 
ytømjifø tewr met ^radiums £r<mptf: 
Jpfø/I Surfet/ ftger fwtte/ fette fla ucDat 
,| fr , <rfc oc oricfe / oc (toti op at iege/ 
Øø/at tot cr/ fom Paulus tn §®intføtr* 
tøpw «< tø forfører/at oci>rijfuc Jf>ocr/ 
to Slffaii* 

Sottahn. 

2fffgutwi oc an&cf ont ©crfbr 
ftgcr ©ain'6 : 95ntf rtft-tø Æfcfff tr 
mct Sømme oc ^itøel /fem irf c wfc 
Uffyntx fig rfl Dig. ^ t> (t m t 
pom partis føer j . $f. 4. Jpuo 
fom IiPcr paa Xtøtøt / bank lam 
mmppmi at £ant> fcmtbtlig 
ftøl icMtffw D«i «d / fom ciid 1111 
m cr j : tø**/ effrer Stømfø. 
Hg wgflpring/ meneffter Qdiw 
Mit. jwn/Vaulns til dc ftomm 

yummfk cr Æaarsføi mct ($btu 
fio/ paa Det I at t*t føi&clfac#a* 

itfc Nlc tøm eønfccii. SorW/ 

0< «l/ r<w tørcr mani) at fmtt 
^ctpaataltcbanmm. @o.n 
v\aiast mm i tit 26. gapitd 1.1 k 

1$ Ri tiaartt 
to itj. 

KfCtl« 

m 

kik 

tø: g* noar Srøffuelfeer 

SK?** fer/ Da føøa manD Dg / naar Du 

frø mttttf (tøffer Dem/ Da raa&e De jammer * 

* '^'tejiMr 2>auiD i Den 77. «Pfal« 

in flt 4.y) U( me : 3ea. føaer #g)røS€3? i min 

tø SwiD tei ttD. 3f<m / uaar uq er U* 

p Mi fcrøffuft/ Da tciiefer iea paa ©ud/ 

tii |f» nu im »mm mit £ierte er i mwffl/ Da ta« 

effrer Siinii I« tø. ©et er / Da paafalDer iea. 

Uf # ©ut! w fa&ff »)annem inDerlige. 

jv//t\;T« 4. $or D« $trD*/ er Det ©uDS 

o/ wr p/ili ^/ *f D< Srørifftw l»De fjer i Q?tr* 

5Mj RKtiri Den allc^aanDc Drøffuelfe/ paa Det/ 

iWS* af * Nfc t,,Dc / a * ma nD irfc Bør 
svi ii ; a * fwHcnft Det aoDe/fom ©ud &affc 
1 ' to «er loffuet fme 5$ørø t>Di Dette ftff : 
mt " F SJ?m De fhife fcaffue fyft cc tnlie til/ 
atffilietffra Dam« jammer Dal/ cc 
fhmD« Ijen til Det enige ga-Denic 
i'auD : Of fø< met Den ^elligc li Sfotatm, 

. Upptvi o« førft. b <S ma at 
, W m crc alk fom fhmmeta oc 

U J!T fti *> W VpøMm takt 

Philip; y.g a H £> (r Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) tø tot 
Wil 
gamlt 

fwpra 
ar 91« hi 
føititrfl 
Mk*,.' 
mm. 

tø« lig 
$#»«|j 

' Willi w mk mfu 

tf. &t lii 

t§(ém«§ 
tmge Iiff. £pi Det cr fanDeii forø 

C©øD/|)uor6itt(rcf!Mi/„aar 
^enmfre fcncfcr paa Dfg/fom 
paffiicr goDc Dage oc notf / oc Ieff* 
ucr trten @org / oc Den fom Dec 
gaar feel i alk rmg / orgier enDnti 
t>el a-ect. ©erfaarcfommcr(&uD 
met åaarføn? % / oc gier t?or 
gamle 21 tøm fmuct mør / faa at 
ft>i bliffue feDeaflf Derfe £iff /oc faa 
cn appetit oc ocga-rligfjeD fil ac Dø / 
oc fare fra Denne jammerDaf. 
©om oc ©øracfc i Det forbcmelte 
gaprtella-rer: 0©øD/£uort>el 
giør Du moD Deit nøDførfftige. 
fom er ft rø&clig oc gammel/fom lig- 
ger i megen @org/ oc paffuer mcet 
&cDrcacf)aap#til / oc ci) ar Den« 
l'Ø. / >6 ?. §ap. £uor 

(O faar Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Scttatm. 

Wjftiif De bcorøffncce >Omtitt 

©cm fem bk effter £)øbm / cc 
fjant* temmt itfc / or graffue haiu 
tom tøj affixt fmitc / Cc fom gleDc 
et fr^Dc ftg fafi / at Pc mue fomme 
fil fentfttø £cr om Ja .i- Iff it 

fmmtgfanpti. W krigen hoff 

>oirg K^ttigonmit taox en tants* 

tim |om ^#^4utlcfeotw<w 
»Ifc til pafj / pc M(fui - t tø afm 

Ocr Kongen engang fpmtc han, 
ma at i buerfaav bane t>aar7aa 
mi ta ftiarcD ban* / at han* 
Np< en bamncltg eiugoom. 

Npc^mKm/^a^iViaar 

nu 
røffif to frm 

tot: 
up 

fCMtrø 
Mit« 

føjt 

tøfl 3c 

!!«/tø 


ti Sorfofm. 

tf* 8Éi i ' ,t)cl1 al1 rar< / b mv & anD *W ** 

l ' tøfci* 9a,t ? ,n ^ llU ' % m f aarc 
É hj m Z sm f P t,r 5 c & rtumm I & m 
fatter M " r nwMwn«Kn&/Mfaar(to 

mS? wrt rtrtg r<rt> / i \>tt i Ufmtt 

i* foracrcDcm^cjc^iff/ocf^c^ 
tcfr. @aa fcc ft»t at ttaar manl> cr 
farft cc funt) let tøafltør intceenr 
K ff at Dragts mer / Da vil manD tefe 
ført KW |i ()er fra i Sttcn naar tt>i p!a< 
f g/s t niie t>raar aff ©mgDom / aflr 
| &?arff oc moDgang / Da fiaav mt 
• fe S)im< Der til / at wi funoc forme* 
Ddfi ©øDcn faa en goD cnDe $cr 
tyr 1^ paa j faa at M ftge mef Den gamle 
r ^wur ©tiDfrøefføc ©uucoit a(f 2u«x: t» 


SotfaUn, 

at fine %>øm ftulk txm ÆaarfT* 

Jragcrt&rr<q5crl)«i/paatw af 
fcc fhilfe wpk £arø? apiis? Mtø< 
fy«: forø ptofwfw. m 

prm^ffnWftrc pine oc ftaavf* 

® øt > 1 to*m 

fm Der ftaav: etultx Gf>n< 
fmsictc m faaDarø/ ct røtWttf 
frø miføt i ea a ffuifc oc m 

»kam Zt&titø ct btirøffutife 
Mifrn itiiriitiC 

f^OMuerf 

Mttø 
f»te « 

tfe 

flllnt&c 

tø Ni 
tø tmn 

8% tø/ i » I 

»jur. ?i» 

5ftÉ * ipcfffc 
Itt. 14. i 
pø fyiaffc fag til cm'g tit> / fom tt)t fjer 
r#crocn/ ^affuc t>rtii(rrc / oefpot* 
tclfc / fnracfdfc / oc (Ambtøé I 
oc m forriøfuID årøgfrcoag nm 
f;anmm. ^>utIcfcÉ 'Paulus 3^oin. 
8. frøftclige farer / ter l)ano ftget / 
at wi ere $3uos' arffumgc/ oc gfjrt« 
f« mctarfTumgc / om tt>t ellers lio< 
met fjanncm / at n» oc ffiilfe arre* 
fulD amis met øamtem. Oc til 
Smiotljemit 1 t>en anocn <ipiful$ 
i, gap. ©cl er jo t>iffeCiø fant / 
t>p M met / oa fftillc n>i Icffuc mef / 
ItDe ft>l / t>a ff ulk wi met regnerc. 
#uor aff ©uos 2£ørn ^affuc cti 
ftfigelig f rpft oc ^ufualdfc / mioD 
all tipt> oc trang / oc Sanselig« 
met oetmc ZvØ offuermnoe alt 
tiet onoe fom oetmcm ftmttis i 
heroen, éom ©amo i tm 17. 

(Om ^falm 
I fc . 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) i SottaUn. fil 

Mtt Vfalm fotmantt I mtt ftultt aiø, 
*<< $w bmb føtfi fttttv im 
~tø1ilfompiWt>affi>ttwig<Uffs 

?S^^E- ©om ^HD mt 
"øe JhJlDc tømme mtt m titrt i rette i' 

ié >; 

oinof 

6«( 

Wror 
'H fer 
Hi 
É tro* k 
k to #r 
n i w M tø tø! 

fårMk 
ftorfafm. 

ftwrffa / or peraff tøpc ofT for* 
fct rDe / eller Prtffue til fltøftrøft / 
men wi fftilk £affue ft fr« hjop / 
or (»ensart ot o ©up: Ortrefte 
off icfe allene aff Pen fwlpotbt* 
ftanP / fbm fcanp ^aflputr ioffuet 
i Dette l'iff / men etfaa aff Pet tnyc 
uffsr £erlig(>ep / ljuiicfen alle Dt 
bef'omme / fbm OPi Perts §riftelfc 
oc nøp blifftte befinnPige i £roen. 
@om @. 3atob i Pet §orf te Utm : 
©altø er Pen fftimb / fiaer f;anp / 
fom IiPer Sriftclfe/ Peter/bliffuer 
beftanDtø oe mracttø t Sroen/ 
Størtytt beftenPelfe / oc taalmoPtø« 
(XP tmPer Raatftms b»;rPe : 2w' 
efft er fcanP er prøffuit/pa flPa! (>anD 
faa Iifffenff ftrone/ £mltfen ØuD 
(wffuer loflfmt Pem fom f)aimem 
clffr. £er imt fcaffuer @. pouel 

(0«i txp f røfler / 0 ( (ffm$o m Qauibg 
ffmantøé I met twimoma 

yflanMam offmtuunM I all 
teime Våbens rømmer oc hød / 
tømmer ot forg. @om hant> fclff 

Mm i M fytoa tot faa / at 
tamt tti$ ptwcttitøbø / et icfe 
tm tørUøt* vert> / fem fFal ofcen* 
ffj* 1 3(m / til Zimcthaim 

ttiwytettejøtmftamum 
tit er mucetmtis. tafflitt 

MiSapietfmto&emrcMbow 

Ni giffu« mig / paa Den tag /Dpd 

fbrti f ffucr u 
■ffl* fom elfFe &an# oben&arelfe. £cr 
J2f^ mrt ffullc nu ot trpfte off / o( ief c 
' JJ / d(| Hiffuc fkcnmoofgc / ajfclDige/ mt< 
Jfl firøftiøe / ot tttfaalmoDiøc / naar 
- l JfW fdf n» ItDe noget (>er i Denne 3ammer* 
J&tofø| t>al:^?cn fom Sfpoftckn ftger / 
2fctc Det for iDcl akDc / naar »i 
PI ir É falDc t atffilliac §riftelfe / effterDi 
Pi IMoto wi ere piffe paa / at Der fem ft)i Dra* 
imjm eje ftaarjfet met §^rifio / faa ff nik 
/ $ \vi oc met Ijanncm bliffue Delaf tige 
\\u$lk\p t>Di Det euige $?iffø arc. gom oc 
tøjfmr ©. "peDer/ 1, pet. 4. tører : ©kDer 
I fiilDf* cDer at i liDe met §^n(to / paa Det / 
(om. flti ot fftilk IjajTue gleDe ot frt;D / 
sfrulrt i fyans #erltg£eDs o&cnbarclfis 
fy tit> . Zf}i wr oeDrpffuelfc / fom er 
fygø timelig ot kW / giør off en enig oc 
itøåftø offner all maaDe fuar #crligf>eD. 
,/rfiMfl a.^or.^. SorDi »Di ^immeri* 
fa CO t> 9«/ SortaUn. (J Vi iu li il > 

S< I (M fem minbfu ( før 
J^>)miMm tøffer 0** 

pV*P<n* m I fer fom *<tmb 

Der fbmmaiiOKfcmi^ 
f^totmmtorfaari/bmt tø itu II 

jta il 

(« tf 

*< v 

»tø 

Nit« 

fottft 

wn tti 
Itu r Pmtoti^ / Denne«! til cn abuarftl 

Ni*! ? m 5f " CU, 3 C r<rnff / pine oc for* 

Jgi fimrDdfé / font Dem faarc ffear / 

Jgy »Dcnfaa crDcomucnDefø. ?tø 

HJ* tffhrW ©ud cr cn fKafarDig 

■jy« © ommerc/fom (>aDer alk Dem fem 

JJJf il grørc ilDe / pfaL f . oc »il Mc 

■Pf ittt« | tKr { flf( Cr jj nc gternmger / ftom. 

[JS * *• fawD De 'StøuDclisc ftcr 

v«/ww fl jf forfart 0( bcfTuttc / at cfftcrDt 

i Mjt p ©ud Der t Vttbm t ucter oc r efffer 

ty M ir De fromme / fem l?annem fr»?ctc c( 

hi ymt cr< ocfjascliøe : 2(t Der vil oc en* 

v M ty t gancj fomme Den tiD / pan f)ut!cfcti 

gø dtøff De fromme (ftiHe IjafTuc cjaat/ glflv 
De oc frijD / for Det onDe fom Den* 

'tøi#r nem trencjer i Dette £iff: 5QTcn De 

jjtøp onDe ffcille firaflfø uict tilbørlige 

mjé!" peen / prø De cnD ff#nt Danfjepaa m iMXcftn let faffm tot (igefont 
tøris £icrtt b<wm f ton fwno &< 
tre i ®mm. tyi E»c» 2£gnt>rlt* 
W $aab ( flaar Der i <8ifø(t$ 
poQS ?. gapO cr font tit fløff/ 
fcrcrrt&fprc&affQftm'f/øc fem m 
t!Wi> ftintfrofi foronftiiff aff m 
(mm I oc font c« føg per oia-fis 

w«rtff©«rif/ocfomro<wtDalmi. 
jmr nogen tot jfcflftø ,tf ^ 

^enoc ^erfaret* 
^Heffneeuinoetøe 

»»» 1 Si 

item / pfai, 9l . © c mum 

rcWonifiriffalk/monUcaWue 
»efter« alrto « €n,„ p ^ ( , S 

font Nim 

|iiM fjl 

% m 
tørv« i dottalm, 

SSfiJf' £»ff/ 9Winff.t>or ©uds 
,1 t S 0 ^^ SorDi/ ©«D fafccr Det 

2 JNffl cratngcrt ©øDffltø §are / men fe 

JPW tf i fma fafi fom it pallai?. ©c <r< 

W|w tøffl icfe ( røfyefc fom anDet §olcf : O* 

MttAøM De Dlijfue icfe plageDe fom anDre 

»intro ^enniffe / at (>anD w| Deuife fin 
tøfiaeltøe ©øD&eD ot faalmoDtø 

tø |o (kd paa Dem / at f}anD er reDeDon 

k M fy» ty at tage Dem fil 9?aaDe / om De 

cr faarc |M aluorlføen wlleomuenDefig. ©er* 

pattølj tiefl at £nnD vil giffue Dem rum / 

fåfygå tii> ot fuinDer fil af refte oc oeDrc 

i $*§ fe^/ fom 2lpof(elen ftriffner 9?om. 

dP' *• Straffer Du ©uDS goD&eDS 

jtølp KføDøm / SaafmoDigljeD oe lang* 

0 fy ntøMøøcti $eDfi Du irfe/at ©uds 
øf &ot* ! 1 i 
Qotytt* lorfcr Dig til fmitmtyl 
§or Det fi'Dfrc / ar fratiD faiiD 6afiS. 
uc Wff bcDrc Starfag til at firaffe 
oc pftii Dem DifTftamDcrct £clfc 
uc?c / om De icfe t>iHc (iaa af?@i)n* 
Dci? : ©øm »tøam giffher fif* 
ficiiDc / Der bani> fuarcr Den f>figc 
SraaD$cre/£uc. ?6. ^cfcnrf@øn/ 
at 6a barTucr anammet DitcjoDc i 
W« £iffs ti'D / oc £a$atw Der imod 
Nftier anamttirt om / men mi 
fra! føttD troftttf /oc Du (Taft pinte. 

'Ocr faarc (Ri! nn tøviftm 
oa- aff tø« at M icfe jfuffc bcga«/ 
ffeDf« ar ftaffue goDe Dage i Q?<rr>m/ 
oc rør« fri fra all ^oDgang o( 
gicnuoiDighcD. <%im faft heller fe 
t>c@tt&/ at ^a«D tiiealighcDtil 
tutte oc refft« twe e^iDcr / fom 
-O«mogi i efticciu6. < pfaiim/^ 

øen* Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) i i \h\\\(. 
at* 

farn 

tø m 

* SMdnt. 
■flfatø ømbisr : tyvøut mig #<røtø 
»tøifø wforfegemig. JXciifc mine 5?nrc 
ty fil at fwff ( 0( mit #ierte : 2ft ft>i i bet anDct 

»pwilf 6p, (?om Den gamle ftnbentcr Origenes 
N'flwfil «N l<mr : 3eg begarrer / tiger 
firøtaftø &«»>t> / af $&&l<m é ^emfp* 
AU&f 0« '"»te 6t)nCcr / Den (itmt> ieg er 
Kit Ntøti i *mm Vdtm / pc t>er befale mig/ 
Mm «t9brA&aml)iflcf/ odbfaafanD 
w / w ni rø c om »»9 / fwn £anD fagDe om 
rftlbføA £" armt l'ajaro / til oen fKigc : 
| in Mt ^ om '&« Spn / at Du t;affuer 
Meta ifWrtmmrt tit goPei Dm iiffs ttt> / 
\wDim 0( N*W t>cnigcftc Pet onDc. 
s%»« ^ tn Mwf &a»& «refl / men 

Mm * u f falt P"" 8 "- '^ cr fa*« 1 *>aar 
El w a ^ # ®&X<£W ta 

■ wft fl« / »u» tøtø / at l»i Derfor fh a|tte 

^ »Di 

i>Ui>ttt< ntrmrmbis 2iff / at wi 
m øer tilfommmte I ftalfaa roet 
(»uile / fem oc yipofttlm frøer* 
9?aar M tømmtø i faa ftvaffis 

ff'tille f&toømmig met Denne Q3er* 

3ørøcmK@agffyløanam> 
rnc&e o( øen faligc 3øø gierne all 
SKøDgang/ oc fagDe: #«ffiictrt 
dii&mmrt e>et gøøe aff jp> € 9?* 

lut ct Ift* Det ctøtøi fy(tfX'%<gyi 

m* mfxxm (»g yiøé 

cr Dc( f>cc( / Jp ^ 9?, g 97 <* 

mffnwvdoffuit. 

pifitae mi tønøerlfge/ t* 

Crabdijcoc ^uirtigc fager/ hwr- 
for De Sfjrifroe øc ©ud* 93ørn / 

roaa øøi øetme jammer Dal m <t tt^ »6 
tam 

i/1 
i 1 1 

iJWti 

6øtft; 

i 
at 

te 

1 
I tun 

WH 
*% 
«fom 

W*» før. i 

luiffuM 

•å V. 

illfi 

iføff* gimoti aff (jtørcnen føre (ffirfltf 
Æaarff effeer jjannem / eller forø 
»or ©aliggiørere ftger/ om oe t?t^ 
fe røre (» ©ifrtpie/fortieetc ocrø 
fdff / ot fage Dens Æaarff paa 
l>cm / o( efterfølge (jatmerø / oc al* 
ftø røre©røgt>orø o( ^ranrfheø/ 
<gorg/6eDrøffuelfcoc Srøhlfctm« 
fcergiffne: Ocforl;ui8?ff>lo2(po* 
fiden fil t>c <£&rcer jt.gap. ftger/ 
at t>e forø cre t>t>cn refTfcIfc / oc ere 
ttwte / ot tefe @ut>s mfeiM« 
25ør»t. 

^<n effrertø at cemtc $at>er* 
lige (ncfelfc oc Æaarffens 95t)ri>e/ 
forø ©ui> legger o(T paa / er Æiød 
w SSMoD meget fur at gaaoppaa/ 
oc fommcr off arme ^emii|if« 
garøffe frefuerJig an / for Dor fto* 
re fuag&cttf/ ftø6dfø§rø oc n> 

(/J taafe ue alk tyriftm gooe %aat> fro 

yoffl ^uorfcDiff Dc t>t>i perts ©mg- 

Dom oc allanUn Raavftl $>?oD> 

gang oc gienuort>tg(>ci> ffutø hanfc* 

le ocm / at t>< fcmt>c forføjfa oc 

fecfrlcs Der fra / ocoefomme bklp 

w «rj# aff @ut> / oc eltffue occf 

Mtwmfyans'ttaaK oc ^arm* 
Ncrtigfwt). ^uør f aan <<g w w g, 

fc Ort> aff Den Q9ifc Sftanfo?/ > 
fu ©øracfcr £>og / ^ifftier tam 
mig faarc/aff Den rmg« *RaaUl 
ptmo oc ©affuc / fom &ui> hafc 
[rør forlcftu mig / at forflarcoc vv> 
KM / alk goD(>icmgc oc from* 
nu (jtørifine / fom twt £> at1 ffe 
roaal bruge oc forfiaa / Dog fm» 
Jcrligc t>c cnfolDigc oc »forrtan- 
t>ifl</fomicfccrcfci|Tfomnc faa 

t>jt iW'tl ((Dia; 

il 
fe 

Mm 

uer ir 

tøet 
tit for « Wfei NØ eøra« t>ifer off/ .cfealk.« 

www m §uat> SlanMig £*«t»i* 

« mé oc Rart l m ffcillc brm< (mob all 

* i tal ftøfef føøa / cc&rpffuclfc/ cc dm* 

tømpW t>i$ei> / fom off winger / at tt>i 
fatifc puffuc (jiulpm t>cr fra / oc 

tøftfcrttf fa« @ui>ff naaoc or ©øiitwnis 

iwnM fotfoMfc %fltn ocfaa tora- off 

gftfttø fcuor ft)j ffal føgc føøatrføt oc 

fortet«* £cømilføc 9taat>/ oc imoD 

h |hi rør ©iugt>om oc Ærantf^cp / at 

9rf tw fatiD fommc ctf t>or @twt>< 

k gftfø Cffto gopc fenner fcaff' 

fon wc for øaac anfecf/oc ocuiføcc/ $oti<»fm. 

at bettt mit ringe athet)be / for* 
mtbtlfi tymtm maatte t>b$aa/ 

CC OOXbt fubUciiurls, gortø tø mem* 

te / at b<t ingen tunbe twrc ffø 
teUQt I men mb nogle aff tern 
forn eve i faa maabe enfolbiae / 
(om tig tilforn fagbe ( fyOOt tit 
mheottilbtfie / betotfaaet aion) 
mWiQU ©<t ^ffncr tig ot 
©fornwttige ot #øi;6aarnc $ør* 
(te I ct naabw $em / fort>riftrt 
mig til fm aff nogen foforffot* 
imt Dtcrff (ko ot offuermofc : $fan 
effttr $cbe bennets vaab ot tiU 
ftwbelfe I met aUfomfimfie blu* 
Wbifåtb I mbetbanigfte t;t>m»>g* 

t}(bj Ot reuerent^, (tf dedicere Ot til' 

fmjfue tbtts maabis ©rormec* 
meb l bette føt>c artaøpe/ fom 
kø Nfwr Dcnr p<w / at forffo* 

rc tid 

ÉT i 0 Kttltt 

tø g 

i« lili tø« 5 

Woiing, Mfci 

tam at Jowafcit. 

Æ f w &8«*»» « / fbm SjfmanD 
, gtt* gjff U cr fin P'tum, fom met @ing* 

■J »ur« fti temocanten tommer er Maten. 
■P «f to Oc enoog ieg maa teftente/ 
ww apføj mig at røre langt ringere otttfor* 
#i (pft ni ftanoigere / eni> at ieg ftmte noget 
Muepn) fertfftte / fom ftwte terre wrr&/ ot 
: Mfw li? n met rette øurt« at ct ffen« 
føfawtøt tfis €terø Sørfielige ^øwmectig« 
Ér/ frtofli ^ct>. ©aa fcajfuer kg t>og atty& 
mtfafm gote fenner fcerttøi / fprji at 
mrt: % tønne Iilic 55og / ntaatte t»nNr 
:S roatiixi €. §. naatege tt&*d*» bcftyt* 
få$ * mngoeteffarmtlfe/ot ^øijJoffiigc 
ÉftfMf <M ""' / '"> t>Dflaa ot tøfis7 ot for 
I m ti- ^terff 7?aate'8f fft)lt>/ i faa got> at 
# &im mening aff (mer $?anD anainitf / 
*M<W fom fen ajf mig fammenffreffuett 
jSi «• ©crmtf/rttfcø 

Sottokn. 

uxrt>i$</toQ tro tMføc cc fop 
gtøttøt ttdtm/ftmbc i faa macu 
te / nøgcnJtmfe d iff M , 1Jlt tøw 
oc sete mie tilHente / fem iea baff> 
frtiiatøtørcfctfom£§; A 
flmjc mt tit m 0( tn timiful 

m Vwfaare icg alMis før* 
£"0140181*/ at tøt» jo vil 
m* m *m Velmmw f « 

metfffc Srom^j)/ Hmtistilat 
™<*mn min &be mmin$ / w> 

fsHaseligvctactnemnKlia: Ot 9 

it fun 

?*4 

tø: ; 

fonr 

« 

JUtc 
Wtøf rf tø \KL ® <m f mmt © «t> / Ni 

»i 

mir ^ øDcr / rart »f iaitøiwraiW* oc 

ij otfaa €. S. ^øpfoarnc eptv 
! nftttøH f)f<nt>c : Oc 6cflafftic cDer alle 
é OMOMB/i tømmen rtøcligcn / m« Jlaabcns/ 
kIiU^/w fyfvommwet fvafftms 2lant>/ 
ÉMriM (fl ©ti&s? aOcrødliøfic ??affn^ 
tøfftdfri« (m/ fyans fafføe Ott$ Sot-frem* 
titlåOt mclfe/ oc Dm (tørtfinc Æfrdfefc* 
MgttWflø ffarmdfe/ oc tøfle fttnfce ocftiger 
tø fil ttøfi I gla-Dc oc goDc / at mi fat* 
ftøc VntovfMU oc >Piwancrc/ 

Wrøimdtøc Xqimmtc / kffw 
Jf *m9tffltkffntt/iatt <&m 

V&l^mmwm ma m mcrcfo 
ty&tottto§ aff 

tttødflaaat: Oc tJMonarchien 

fotømcijj fra * 'Pafcr oc tf t>< @r» 

e R £ 

Støixroanføfie 
^icfsl'awrtøføti 

2^ lii 

lit 

di 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
! tøm &? 

#/i*mJié 

(Mmrditt II SKegtfter/paa te 93efi)nter' 

tøffe ©tøtferwø -OofftiirpiiiKrcr/ 

font »Ci fceitnc <$og fbr^anUte oc omta* 
lie/ fiffer Ijucrt <23l jt>6 tal/ paa luiil* 
tfen f?ct>/ Ijticr ftyefe/ Sgefpntw* 
lig cr af fxndc. 

gire parter. 
SSei ten gørfte part 

». •6»«C> 2r«rfag oct cr tit SUtg&om oc <*lt 

Ottt. 

2, £na& *cn &iu S e fal frø Q i# te om 

vil bltffwe fmtt>. 6 
*Mat> pemtcnr; cr/ oc tøuor mange parter 
Ocn baffwer. 7 . 
3«at> Slmjcr oc rucifc Sen førtfc part t' 
pemtenoer, >t&em. 
*«ør ^itger oc Kiiclfe f?aar. 
eynocn* r»noffcab/ bueben t>cn Forumer 
jb&em. 

ftraff fjtior aff De« forfJaas. o. 
(!>m £øocn. 

G>m fcierftjdens onfcføb oc t&ret, «* 
Om <>clff wcWs atffolltgc pmfel. 15, 
©tøDs attiarfel om fcans vreoc oc »orts 
, (ftaff. 21 
*>toocvxr1} r 3$cUgt)rttil Øyn&Mi hue* 
tient>cnvnt>fanQi6. 2S s. 
er. 

8. 

9. 
IO, 
II. 

12, )( *■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) r. 
2. 
*. 

4* 
5. 

tf. 8. 

IO 

II. 12. 

IT. 

*4* 

15. 

I<J. ir. omtalte. 

Q>m Ztoen/fom et fccn Attscn part i peni* 
temj. 27$ 

fcct anc>ct frctt Øtttøc føj støre. 3biD.* 

<3U4t> Croett er. ^bio, 

^uorlc&ts æt bliffue faJtgc vet) £røeii. 29.' 

Croctt rommer af? Cbrtf« føntytø) /oc 
bworvM^enitcfwiiD^abff^r. jo. 

proen ffaar i $ite f? rcf e. jr. 

*wor paa mans ran6 vtOe/om banfc fraffr 
uer eti ØaltgcpørettOm Cro eller 

Øm bøtten/ fem er Oct Crefcte &en Stime 
tfaiejtøre. J9 , 
^ttat>23øiterier. 40 . 
•%uem mans #al tilbed. ^btocm! 

tøiaD un jfcal (fy/oc l;tiaD æt (fcal mø* 
revtfvor&øn, i 

troens Støtter at tf y&e (Tcj paa t Eøoen/ 
moo all tmffuclocmtf hørt. 49. 

•fcttorommanoifcaibcoe. « 

0>m (5uo £>ønbØre ofT. 

^ttorf^rc»i|JunDcmtcfe25ør)^rt' 5 . 57! 

•3arfa|fer forn off rt'l at bet>c it>cltae opoec* 
f e fkal/ vt>t ©utv vOi tttcnmrfum / oc 
tfDt Satan. 1 J8 

wortforfaretflenmjtøiiert/ vtø fcennc 
VetDen. CQt DU < tøfl 
t |é 

J. (Ml 

f 1 *cr; fat 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) f. mk 

r 2 

reiiydt ; 
»tro d I lift >v *• 

jul ' 7 * bcit ? rcCic pare 

(?criffuio. 

Om cti ny £yotgbeo fom et t>cn £rct>fc 
pattipemtcm?/ (DcDet tfteroc oen 
Ømcjeffcdgtøte. 53. 

^uor vto cn ny Åyotgbe * ff<*«r. 3btD. 

^w<rt> 2tørfaget off tfl en ny ilrDigbeD be* 

røre føl. 70 » 
2tørfacjer b»or for penftenQ icfe bjjjc at 

forbabø. 77. 
^wo t>cr vtl bttffne @*Jt'gm** gføre pc* 

nttcnij. 7^. 

Den Stetc patt 

tøris* 

fcct'Seintc &eti Øiuctc ffcd 3i'ørc. stf* 
*£uaD c« ttleoici oc &«3t3 *£wbej>c er. 8<5. 
tSuorlottDe iwo ffcal & .-ssc. er, 
Jl<x$cn oc l)4»5 2tonfi eu aff <3tø&. 83. 
/IcegcDom ffcrti icfe forøetie. 89. oc 92. 
■^uorfor man^c in$cn fctclp fa* rtfF 

#CDOHt. 89. 

ttlanD mxa icfe føgc 2nøo& boff Cro!t>^ 
qtundcr. 91. 
^uor ien±je mant> føl brncje £<*øen. 92* 
9 EP I. EPIGRAMMA 

ad li brum. 

Quid metuisjrepidastj, liberprodire ?quid>inqu2> 

Conjpettum refugn ? cur% latere cupis t 
Stilicetajpicio Momos, rabidam^ catervam, v 

Quæ remper fer ipt is eft inimica bortis : 
At% Tbeonino confuevit dente lakres 

Carpere, quos alij compofuére manu. 
Nil etenim Uudat nifi quod confecerit ipfa, 

Opprefis alijs, boc cupit efie ratum. 

Non ratione caret timor : at corrodere magna 

Ltvor edaxgaudet s parvulatuta finit. 
Cumparvus parvis igitur fis fcriptus, Lillis 

Pro/} es,qui nomen Smplicitatis habent. 
Nonmetuendus erit Hvor, riftuq, minaci 

Momui : tu doceas fimplicitate rudes, 
^ddepatrocinium, tetutum reddere, fummi 

Principis, adverfus quod tua damna potefl. 
Urpere fi gaudes qua junt kfignia carpe, 

Niltibt cum parvis, inside Mome, libris. 
ty lus utperijt, fimilific forte peribunt, 

~4.ltertus famam qui violare fiudenu 6m IESV mi 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
itHrjiijlnjitui^'å 

(tjSåøim 
tmttårtjiiMi 
III IESr SYR AC H S 

fcjjnftø ©Icnniffe / ffal fftcTc fm vm r m 
<5mbcm/c< all anDcn 5?øt> oc $} 0 tø 
gang/ at fjant) fanfc fcefomrw 
fmøun^cb tøett /oc 
rørfcc fortøj? tø 
frø* 

3* 35arn/naar Du <p 
@iug / Da forart c tot 
Uh I mm btt> 
JK€9f7 faa ffal IjanD giøre Dig 
pclbrcD«. £aD aff af @i)nDc / oc 
gipr Din« (wiDcr nftraffdigc / oc 
raifc Dit #iwcaffalk^iføiav 
nimtvl Offrt (ød lure / oc ©imfe 
til amitiDclfc Offer/ ocgiff it g«t 
Offer / (iac fom Dit ffcilDe porf. 

©<r effw JaD £<?am fprøme ril 

2t Dtø/ 
9\ 

wvt fymtmn f oc lab fycmmrn utt 
fra m tm ftmb bu fcaffwr bm 

£>£r fiaffuer aftib røret atffiU 
°»8t Sifputafc/ mange flag* 
, meninger/ oc <#i(bfare(fer 
_i iMant ®?enmffen her i '»er* 
tm/ scRe allcne fcuab bet ffal fiaffne for en 
<Sag/ at røi arme £9?cnntffer ere fa« 
mange[iaanb< : tfaare oc ©Jobgang/ 
©wølwra oc ilrancffteb/oc anDen tpføft 
wifer$iffro. eaa at Den (klnge 3o& i fy 
14. (lop. 3flf forfaren(jeb/ jjaffucr rem* 

rmebagcOffucrføbig cvfcnbiglkb. eom 
««Jaffm mit førere enb en iøpere/oc 
fiuab ftidp oe $aab ber ffutfe mm tølttø 

ct6f ^w»iWam>?eb«.n 3 me/ 

fem (pi 

Cn ni 
6Él 
MrK 

li 

fe 

w fe i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 'KtøtftøU ttanbetøe Zcegtbem. 

: * J »WWii uc m uart gtffiict materie« oc Ifemeil 
irerne ere compofita, fammenfætte oc tik 

<3»E9 fRcf/maiftcDfc foranDrisoc fomanDl*: 
® ,mwn < <« Dc met Dertø atff ifft« 

*P^iS( motn OC rørdfc / ^jterTSrr OC infiumtz vm 

■ «P Mkpn Derlige/ temperere materien/ oc fomanMe 

KgJta^fetw|i *>ore legeme 

JW n Kotøn i tgc fbm De idfc fomme o jf «cr it om 

ww/itøé (gagerne/ faa gaffue ^cDningcne ocfaa 

tfftrøtøl fttøt aiflfiHige OvaaD oc $cfp imoD Den ntf> 

\ntø/tø$m tå cc trang / fom enten aff ©tøgDom/ dia 

tte jff cnflÉt anfcen wDermoD er Dennem paafommcm 

/ « ^aflfuct Hi (rtørfie parten fjaffuer føgt fjen til Deri$ 

i)(Mjjfth$ 2tff^ut»er/ met <Søn oc -Offringe/man^e 

lijcr / tffil ©affuc befpurf ftg met tiutone oc £)ieffuc* 

w fltøtøøw ,en friff/ fcuor a jf faaDant onDe t>aar Dem 

fe; jjtøé' paafommet/ oc $uab De ffu(De føre for 

r|Maw# ! ^ aat) Der tii: 2W««8^ *tøc met 2rofc 

jrtjiiirøw^ * om fwDriffue: 9?o$fe fjaffue ocfaa 

]\åuJ# tm^mtmUgt miDDefoc jjtefj* Æorted* 

iL j»iw«* W 1 maaOc £affue De faret vOb* 
m > 3Mj M | 3cfu Sørac&6 

tøafce om Bagen / cc 3iaat>/ imot) Den 
ticnftotø rom Støenniffen oaaftenger 

«ff ©ufe føg« OrD/§«aD Cen wte /w* 
<r B ab ont/fom nogen fanD 

>W C oc ttøft imod oet aftfc 

&%«^U'WmerDenen.(?eya 
*f?oc^)Jegfere oe taf fmano/oeD fiuS 
W'^ueenn( 9 an 3 , i£rom/t S l ™ 

8 ff °' eaf '9&ft> / oe ab anDet aa* 
fonm Mutk M enten * fif S 

ffc**"!*** tøf toer Æ 
^.^«orDerf?aar:ean&e(iae/fanPe(M 
fa« .eg ct>er/ ^atøm&dW ffiRS 

JR"* <"M> £ro/ fortrøftnina w tø! 

fjjl 
r; rer tmr < nemen 

6wi hl 

% 
IN 

tam 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 8SrS 

fi ik hk 
>f cnfen til iiffit Scrfaare / cfftcrtst 93ijflmant> 
(Søraclj i De forfcrcffnc >>D/ tcfc aliene 
paaminDer off om Den (gag/ wD fjuiltfett 
n>i fortiene ©tugDom oc alt anDet ont/ 
men ocfaa faarefcriffuer en mcrtfeltg (ær* 
Dom/ IjuorleDit? it £fjrt(iet SERcttmffe ff af 
ffrtfe fø/ af fjant) fanD Mi jfue aff mct fut 
itrancttjeDocanDenjlaareoc moDgang/ 
fomtitocofffe tt(flaaev>t)i Dette £iff/ fom 
cr mct if orD at ftge/ at IjanD ffal giøre c« 
fanD }>eniten& / omuenDe (tg til ©uD/ 
fofienDe/ at £anD Det oc mere vtt fja jf uet 
forttent mct fine MoDige ©pnDer / Den* 
nem aff #iertet fortrpDe oc begræDe: 
3«DfTp til ©uD$5?aaDe oc3?armrMer% 
|eb mct en (laDig £ro / oc paafalDe §an* 
nem om #ielp oc trø(l/ oc rette oc fceDre fic 
(SpnDige i e jf net / oc ftaff ue tt gaat f orfet 
at twe © uD fyDig : <2aa *>i( ieg aff Den 
2(anD oc naaDe/ fom ©uD »il forlene/ for* 
f (are Dijfe (gpracfø orD fortelige oc enfol* 
Delige/ alle (£§rif?ttc fom wre ©anffe 
maal forfiaa / til fadg 93nDwuiflhin<j/ 
fommigforrjaatøe* 2( iij 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
n blifiuc %tlbrebe/cc tomme til fin f»»s 

mm taft tøu, 
|t értrit> fåii htx aff af 

♦Om ff« 

Sta" 
f urt i 

tø fe 

fe 

Do/De 
Ni/ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
fy 
C 

tø/M* 
I« 

Om bet Sdrffo 

£>Sn 5^pc £«rDom yfm 
|f@pracf? ^iff ucr tbi fu 3vaat> 
Den @ugc/ cr at fvmD føer: 

■^ft^arn/naarfcucfi 
@t ug/ba fotactc Dcf ide : £)« cr/ mi 

ffate icfc tenefe / at Det cr fommet Dig paa 
aff en flumplptfc/ oc røforuarenDis aff en 
fcenDdfe / trten nogen fpnDcrftg ©ag : 
5)?enDuffa(t granDgiffueltøen fretractc/ 
(nniD Der er foren Zatfa^iii Din .ftrancfr 
fjeD/ oc fcuor met Du faaDan ©iraff Baff^ 
ucr fornent / font cr / formcDcljt Dine 
<5?pnDer/ fom <5practø tører fammcflcD: 
S)uo fom (SpnDer ( frøer §anD ) faar ftn 
©fabere/fjanD ffaf fomme i ledene r)cn* 
Ser/ Det er/fjanD ffaf flraffu? røD @itt$4 
Dom / flia af §anD ffa( §aflfue icegen be* 

©cttc famme freuifer ocfaa Den §efc 
fujc (Scrijff anDen f?cD/mef orDoc mce 
gpempef. JD?et orD, 3)auiD t Den 35?* 
Pfal; føer ; $or ©pnDens ffptD ff raffrtr 

2t i«/ t>u 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3tfu ©ijrudjs 
icr< aaem fyafiwt tilforn writ Ærmuf 

femme L 

ssagass 

fa«/ tim 

mi 

mim tcntufmi 

KtClfflpi 

tøc 2* 

feter. RO 
fatt/twepefft(en(?c/ oc met onDe forte 

••JJiiSS ® lc 3 ncr ' @ cm cc PWmiflen (tunget 
tyhft J; r r ff fer om/ pfaL 73, #anD fenDe onDe £no,* 

? * c ibim * mi f m mm§&* 9SrcDc/oc tt W T ® cr ^ ani) * ol) f m wcIjc o,aa frem/ oc fpar* 

Ctt^Waff Pcpilcn^ ©erlianD m* 
fIoaUefie(r(leføt)bet(£^en. Iftum-V. 
Ptttfiw Di/ i £ot> ©uD en ffrecfelige pefWense t omme 
»ftMltøi tMant 3fracle SolcF/ faa at Der DøDe Stor* 
™ m\ ^1! temufinDe oc fiu #unDreDc/forDi De fnur* 
I Ptftafp rcDe imoD 59?ofen oc 2(aron ©uDs rctftrø 
førltø M Dige ©enere / forDifaa De fjaffDc fceDet 
i tihlvM £orafj / ©atftatt oc Ubitam snDer >r* 
>rcfc / fbqpgfc Den* 2. ©amttefie 24, (£ap* paat Der / at 
jUjft^tøi @uD for ©atiiDs <£pnD/ at (janD (ot> tette 
tttjg, $o(cfet / flo 2(fradttcrne met en fjaflig 
gifltø I pefli(en$e / at Der ©ØDe fra Sftorgcnen/ 
rifa toft «>t $ &<W bcfficfeDe ttD/J?alffterDefmD6 
6m W ** uc tøfwtø Støenk lige faa (æfe røt / at 
jftM a fø J SOtow Sftofte <Spff cr s 5?um : 12. >a& 
y& M 2» ©am- 3. ©i«e Sfifet <£uenD/ 2. Oicg. 

f* oc£ona,93fta62. paralip, 2^.ere^ 
mm V** m m ©P< WfJWvforW De met to* 
sit *, ; SSiffi* * <»" f9B 
Øj 
' 6m 

fy r?i 
Qriftnc i 
tipi) 
Jette 

tøfor; 
tø fer gi 
minder 

Ni 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) SS 8 « 1 « *tø ecr, a i' 

Mi/ttt/t 
r(bfe(H trpfi 

/ tøfirø p 
tf j$jM 
6# ©afigc. ©om Qlntxa (Samuefe ©?o* 
Der/ i ham Sørftt %*ge 2, <£ap, fiungcr- 
^eatOlSS? flar i§t<( / oc gtffuer £jff/ 
ncDftfrertil ^clffueDc/ oc»D igen/ 
3v^D? gactig oc £anD giørOvig/ 
§ant) nebertrpefcr oc opftetycr- 

@aa bør manD Derfor ae acte tttenDe 
ting »Di ©ub / naar (janb leggcr fme 
€l?rifine oc (Støt Æaarflct paa / fbm er 
IXctfccrt)i^^cD oc ®mml)ierti<$eD, #an6 
OietfarDigheD ficnt>c n?i her paa/ af £anD 
firaffcr røre ©pnDcr / fbm &aui$ »Di fm 
pore ifrancf fccD/ pfaL & frefienDer/ gttør 
Der f?aar : £)er er intet (tint paa mit lege* 
me/ for Din gruen/ oc Der er ingen $retft 
mine <$een / for mine (SpnDer/t^i mine 
(gpnDcr gaa ojfuer mit #offuet/ De cre 
rfcflfhc mig fuarerc fom en fuar Qtyrbe* 
#ane ^armhiertiijhcD giffuer hanD her 
mcttilHmbt/ at £anD icfe refffei oflVae 
fymD »il flet forDtfrffue oc ØDe ofif / men at 
f>anD»i(omttcnce off til ftg oc fjiefpe off 
i$m/{om ieg nu tørDeAOc 2tpoffc(en til fe 
ébreer i Det 12. <£ap : fcriflrticr/ at 
9t<£9i tucter Den fom fcanD elfftr til nptte/ 

paa 3cfu <&i)mtt)8 
eiwgDom/« font. tøf 
NpØMj men 

nctnWiU(r/c(f: 

ero(ri ' 
i 
uer giorf rtDe- er Den føfrffe pare/ 
§uor t>Di cn ejjrijtøig pennene fiøar. 
2£i pcnifcnj / fom cr en fanD omuen* 
Delfe fil ©tit>/ faa at Det angrer it $!itnm 
ffe/ af fjanD tøffuer fortørnet fin ©fofø 
re/ oc Der (joff »ipgen tror oc forlatw 
(i8til/at|anDforۤ#i ffplD/ vi( for* 
(aDc (gpnDcn/oc meQSarmfjtert ig/oc aff 
S)'ma fetter ftg faare at tienc©uD/ oc ffp 
fcans fortørnelfe, ©en (kar vti trp ftp* 
(fer/ eller fcaffuer tre parter* % Singer oc 
rueffc 2, £rocn, 3. £n np tøDacttgf>cD* 
Sti Den gørffe formaner gpraefj 
§er/ Ijurfcfen fateie 2(nger oc ruelfe / oc et 
naar manD rettedge fienDer ftne MoDtge 
(SpnDcr/ oe ©uDe Dictf^rDigc 93reDe oc 
forfcanDelfe/fom hanmm for ©pnDfcns 
ffp(D o(fuerl}engcr/ ftuorfor £anD forffre* 
tf te oc Mifftier bange i fm ©amutt t igfteD/ 
frefrpeter fig for ©uDs beffn oc f?raff/ for* 
ftpDer mef Jtyertens bangljeD/ at |anD 
£aff tier gtorf t(t>c/ oc tnlDc gierne Det saare 
irgiorf/ oe faar Der til mef J?aD cc twr* 
føtftøfA tit <S?pnDen, #uor aff wi 
fMnDc for/lad / af Drøne $ørj?* part i ert ■ 
■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3efu2i?r.lc$s 

Ja fn ©»nD / føle- @ MC6 cgrcS « S 
for natte ftraff for ©„„*« / 2f„ " f « 
fompDcr fin onDffab, oc §aDcr ©J£ W 

« « gftcmtiØicmD fm frø/T oc hW/Sa 

w £offue fat/ huaC fom tør at waniffi* 
©puf / oc icfe for Pfonh «Jc i Qm < 0t 

<5pnty 
« im ' J*f©P«64om Der ftaar 3iorm 14, 2ffc fa* 

tillf 1 • M* røanb fcfuitw/ at ISauD 

Et'* si? 'WtøffwetfuMxcMlomn/mttumatt/ 
%dU Jtrf ^orD/c«cr^icr»ingcr/oc ^affttcr icfe elffcl 
[IX (n «t ir ©«f aff gamfft Sjmtvaff gamffc 6«M 
* # Ntth cc alfe frafffcr / oc ep fjetter fin 9?ccfle font 
W« tø fafclff/ (nnlcfet ionnn befatøer/ faa ffaJ 
^/p((j)k fjanD Dtfce/afta cr aftfammen <Spniv 
tø itncfc $r fcuifcFcn gruelige fortørner ©uD/ oc giøc 
^otW/bisaniieni ffplDuj tit enig Sorfcømmelfe* 
to/Mji SEttcn cffferDt at lown er 2lanMia,/oc 
• Wtr.^l ttøfreffuer en 0113/ pur/ futøfommen/ 
MB/j) cc 2^an^c^^(pt)^g^^/oca(^e^9^ennlffcrø 
te forø ir? t>i(faar ere fxr tuert trnofc / tin crciliøDcCu 
Id * kp j ge/forgengdige/irøne oc g^iDfgc/ oc tt* 
cjf em ©ii^r fufofomne/ Da funt>e røi ingenfunDc f>otøe 
gj*/«Mf * fttttftmmc lowm/ eller aff o(f fdff/ 
Mføøf tp ** cn ttn M *ff uc tørøftøtø« aff @tttø 2lant>/ 
uft »(te* k W nt)c «W» IpWg&rt effcer iott>en* 

SE p^«*** ^^b* !*<* 3<fu efømfs mt gaat. $om. s. jføccf er icfc ©ui« 

|wi røle oc fornemme »bi fif fw<, 

|f MfT ?an& f}aflfuer Der mef fort ienf 5?« 

trøegr belig / 0( mef ©m* <s Ht)( , D ftL 
tt*W|e fbraetet oc forringet fiZ S 

KSrl^ 1 ®" 0e »cifccrW* mi 

/emmet i 
fwm s ir|u 

tatar 
tøjer. 

oitøht 
fwfe 

A N 

' f * Na rtv, ^j* 9 ?' (Nf/ fom mi arme 
W0*R S»«m(tø>ffuc fort.ent mct x>om 

fom ber flaari. €or. 2. oc m. icfe nocffon. 
tøit»»* 1 i"" bc NNfe/ fcuor gobe oc Berit« vons 

enbbe brøbe <£ubet , e'aa funbVmi icfc 
'« «t f fceUcr norffom begrtmbe/ fcuor gruelig oe 
6tø«# forfcerbd.gt Det onbeer/ fom mi forme* 
ty ni fcelfi epnben fiaffue fortiet« : cr icfe 
tw»& ^ørt/ bet er iefe fect / bet er icfe tettcff aff 
rå«« tø noget SStfenmffe. eaa funbe mi boa i 
tøbKt/«j nogen maabc/ forffaa »or <5traff / aff 
toMfiMta tueiibcting/fom er/aflFbetgobe mi ftaffue 
lKlgii}/ fbøa niiftV oe bet onbe mi ere fatøne i formebclff 

jm»t <5pnbctt. 
$»9*4 m Sifrft «(f«rbi mi fiaffue fortørnet 
MØføb ®"f/oc optent (jane QSrebe/ fomerett 
M/nW fortesrinbie ^Ib/ faa (jaffue mi mifi fians 
1, ^ aat< 01 **nffap/ :Xetf«rbig£cb/ £cffi# 

øø P & ctv WP'f 'fl(!<f w @«be ^laebe/efff ee 

C 5© (Hill? 3tfn 25t>r«dje 
|uifcfrt wi »aare ffabte/ Det mi$< tiffot 
etimma/ tvi fiaffttc vMuct 
*& f™ ® ui>/ f<"" f « Mit til alt aaau 
fff Jttifcftn ««c goDe ©affucr / oc alk 
fufcfomne ©aflftter fommc. eom ©* 
3*5* fcrtffuer £ap. i. J?« om taler Den 
Migc proppet efmae i fif <v>. g™ 
|twf8 tetf/ før fiantv ffil erer oc reer* 
©ttt) fra fiuer anoen / oc cocre entitet 
ffmlcr Znficfcf fra ctm k. Set« cr to en 
jammer offttcr alle (ammer /oc en celm 
tia^ci) offttcr alleÆlen&iafieo/ oc etraff 
offucraU . eiraff/ at txnfom tilforn »J 

S2SP f ? ® 1 ' 6 ' oc °ff uer ««*»* 
tffRi« aff fianttem igen / fom@u& fclff 

fW ' eafomotte 4>ofprocf: £» me l 

ItgcntesdUigo, 3ca, ciffer ocm fom miaé 

,ri ' * "°3 C » «»aa>< 
forlTaawr ÆlcnDigficooc ftrafrVnufiaffc 

TJZ V« man" 

fo oig« on&c / fom tot cre formcMft hente 

fin fjta/d Mm 

I* te 
mm ' $ u føMtal cr/»Di a(c om fom tf Støcn* 

]frcn ttnilÉj «^^"^^nt)e^rt 93ert)m/ rti 

JlT fønnc m P ra ff f° m «>» NN fortietu / »tit Dcc 
**<fl**l* ° m romnogce Sftenniffe cnilfatoct/ c& i ijw/yew gmc (^ oc forfocrDdi^ #c*/ (>uor man* 
ptf;£p t)cm ocfaa tøf* fank jjomltøc at ftøe/ Det 
:cm fom i ^affucr alDrtg »cvrct foa flor en røløefc / oc 
I |» fra |» f anD cp faller tøiffue/ <tf it SWctttiipf e fan* 
(/J JSdrøi jo faa&atrt paafomme for ©pntøns 

ffplD/ @om ^fabrofim\iK\$\\iX+ 

• fn i lltøll ^ Autfumus, autfuimus, autPofamut e/& 
Mp4'm quodhkejh 

£)rtcr: 

(T(fcØØI (fl ©«r er ittfef i CDerfcen faa ijiitfcrtøt at fce/ 
teV#/^ rr & tø <0 f tøen fant> 
ter om Dem k m</ m §<wt) før : 
l'3e£)ø. ©m timdigc^/tr ©ti 
mifor kat* f iff, Woc «wfe S 
rfW^ng/cflftortte^Dm/fom Jffi 
gane gai> C r/oc fant. cr ®»t* »reteft/S 

par Som. tf. StøDcn cr e»n inffi 
fra « Den »ifc ©Jcfiere ^XS S 

mere Jt«a t,l , tnD ^ C(tJt ^ 

la&cr fa icfe antcrfcDte feeoeMeaffNm 
fom {futtog c„6 rom ' <n "Cg 

« eaguolocrc/ fom fraar »aa <4»cn 
for alle epnoerc/ oc m t g£J£Z1 

tø« vi Kat 3 

H 

mk 

pfar 
for han 

hm c 

mm 

*6fin tør tttaa in :dmwmtm 3fanbeftøe £<x$ct>øm. 

t>c«e itff ttCie anDec / oc t>i( ri jf ue ©ieloc 
iegcmefra&ueranDrc/ fa|ie ©idcn »Di 
#e(ffueDe/oc giøre tøemet til pøff oc 
2(ffc/ cc i faa maaDe ©uDs brcnDcnDc wc* 
De oc $ormafcDiDe(fe cxequérc oc f iifbf om* 
tw paa atfe ©ønDere, ©om oc Paudis 
i.Glom>% Sjaler §annem/fom en forffre* 
tfdis gpran / oc tøoffueruinDcltø ©o* 
(iatft / fom er beuebnet oc rttfiet / met £o* 
nene frajft / met ©pnDens braaD/ oc met 
#elfftieDi$©epcr/oc cr faa ffercf/ at in* 
genfanD f?aa fjannem imoD/ eller tmD/Tp 
for fjannem, J?er aff fommcr Det førge* 
figcSlagemaaf fomSamDgiør t Den is* 
pfafmc: SøDfeno C&aanD omfpewc mig/ 
oc QSch'ato <5ecfc forfccrDcDc mig* #c(ff* 
ucDiebaanD fringfattemtø/oc £)øD(ene 
fnarer offucrfulDe n% 

Sm cui^c 2>øD er tefe ©i'efenc oc £e* 
gemene atffitlcffc/mcn De Miffuc tilfjobc/oc 
legemet Døer ufe/ men Det gawffe'cWen* 
niffe ^Dcfucfio fra ©ttD / Det er/ fra cuig 
©afigficD/ oc ftorDømmie til enig ©fom 
oc <5fenD$el/oc røenDeftøPine oc marter/ 
at (iDc pDi <Sk(w/ kroppen oc ©amme* 

SS iij tig> i ■ m ■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
3eftt<gi>racØs 

norne ©?ø rc f oc ^/»benfer @ut* W S 
i «««IT. Om Denne ©ØD Ja W« \% 
4* PWme/berfjanD f%rom De »out* 

^cnR.DerDcm.^enDeJronmeS 
fn^reregarreoffuerDcm/Dert traDf K 

Stoxtlm/ Den anben Søb / 0( 

S**n oe Jpdffnebe Meffue faf '£ 

ScenDepøJ/Defer/DenLengøb/« 
{ttgm nogen idt Weff f„„Den Æ«i 

wt Jaffa fornem mc( eonben/ »ti 

m/ fom finDrø fa„b/oe er en SaDer/ 
Orfag « K 9P n6e(fe tit alt cm / 4 fa 
^onfcg eHer Sfantaia / timZÅa 

tonnen, frt ( „ ^bere oaøU 2 

top. fi 3 er/ at £>i ( ff M i m 

fpnber ?■ i 

mt 
total 

tøffet 

oiÉin; 

cfffcrjw 
Jrfc\ 
Ktøfe 
%K 
fer om 

Støt/j 

tøm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
MK&l ^W?*" oc ©ra* 

3!t * cr ^ crt at ^ attD fanl > rø* »» «*/ 

ggP*3> fbrSitiDrcSWciwiijfaie ©aftøeft/øefor* 
2Srø HftecDdw fraaDe paa eieloc ieøemc, 
$or Denne ©ag ffplD/føer © f fceDer t 

r Mmoi $t omfring fom en fcrøllenDe iøfftte/ oc fføer 
*ff fiffl&n f(r# effcer (juo ftanD fanD opfTuBc. £ni fom m 
I Hf Mji i løffuc Der fjaffuer mifi fim QSnger /gaar 
oc fcrøtfer/ er wetv meget grum oc forfar 
e/jtøftø«*) Mig/ faa at fjant) iw et fpar/ men føntør; 
Mø fTiDer oc riffuer alt Det £anD fanD offttcr* 
kfftadtM femme: @aa frrenDer oc Den gmmme 
tf/tffrtffp S^ff»c(/met en røffycfelrg oc røleffclig 
///i rttf/ttWl ^De/JpaD oc afftimD/ imoD ®uD oc atfc 
Ify/ må i 50?enmfftr/ oc leggcr alle 3(arer »Den aff* 
« tøw i (B> om bortvM fanD forDærffue 
M ri <f» v * m r flrønDen/oc alt Det fom De ffutte r)aff* 

tmilm m $ aat a & ^ f° m ivl ^ m tm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ^mSMudtn, føm t/fi 

Sirf • ^ uim tot* JtS 

« ' f«a (mgc (om m 
øaffme aff §<mn m tl( Cl / Ig ftt » r ,w « 

mffcit Itfixr 
mi 

Mt I 
ncftadf. 

Wc/ fa ten, 

m ttl cuta rii\ 
in NfMvr Anlrl 

ijH!rt|ifrr((firai' 

i Kfmwjtø 
fuirø fjjbfi 

(Uf ttifftnffaDe. iucaeifit gacfftt&ip&fcL 
ecnffucr: 3efu* t>rcff en £)ieffue( t>D/ 
§anD t?aar Dum/ oc Det ffeDe / Der Sicffuc* 
(en focr t>ty Da tafcDe Dm £)urnmc : ©em 
ne befettje ^empel tMDcruifcr off iefe alkt 
tie om ^atan^ gruelige Sprannj / men 
lesrcr ocfaa/ 1 (juaDmaaDcftanDflaar cffW 
ter at $iørc off arme C9?cnniffc ont. 

Xfy fom ie SRcnnt jft er fammenfaf ajf 
tuenDc parter / fom er ie^em oc (5ie(: 
<5aa f»affuerS)ie(fu((enforDccrffuitDen^ 
tie ftacfart paa Dem baaDe / oe giør enD nu 
li^cfaapaa Denne Da<$/ faa tit (om ©ud 
ganncm Det tilfieDe x>i(/imoDalle $?cn* 
tiiffo 

$ørff fcaffuer franDforDcerffttetDen* 
tic <2»cfette paa fjane iegeme / at £anb 
Ijaffuer bcfctfwnncm iegem^e/ocboec 
i fjannem/oc jammerlige plager fjannem/ 
fom Det gaar met alle faatanm : £ani> 
ijaffuer oc ført fjanncm Den fttare brecF 
paa/ at franD t?aar ©tim oc fttnDe intet 
tale/ jtøor aff Det oc følger/ at ftanD ocfaa 
fpffuh wtet Sbøff/ at fjanD intet funDc 
tøu. §Cttø tøffe t»cnDe wmffe plcpe aU 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3«fn &i)va$s 

låne @o6«/Jw«I/ir • Jofe aflFmrt 
»S« tøm i J ( S^" D ^ (HOT 
iføfl 

Iført) 

fÉ6 
rit jc 
lm i 

lo, ført; 

fif m 

|fe Hif 
iroreciT 
tø y 
te 5 

*tøn( * l^e 3<jtt* £fjrif!u*/riffuer 
" 5anncm aff fjane flru&e* 21fo i Uct ea* r r ^ QHb y m W^mvt^anmm JSDøff ✓ Da ^aff^ 
^S^fwfagct fcamiem Den førfie trap* 
P< eif ©ad^cD/ fjuilcfen er at fcøre ©ittø 
gorDtfaa / aff fjørelfen forømcr 

4h fiE' 1 Srocrt/fi^crpaurut? til DeDiormre i JDce 

g**'« niffen attene Mtffuc KctfarWge oc ealiøe 
HK* CrøH ffplD/ font *m" fclff bmr 
i S?** : tf, (Zap. S)uo fem 2ror oc H# 

SW^^Nl« 6Kffuc ©alig/fiuo 

!*W fom icfc2ror/^ant)ffa(Miff«c3orDømf. 
^nnréi)r £) cr f or , * f om ltfe ^ rc ® uD6 ^ 

; *pm £>rD/ om De ettere ere fomne til ffefe aU 
*|f li Der/ De bcfomme icfe 2>oen / oc ftmDe er> 
jetter Wiffue fafi^c. %fy fwofom icfe 
étfåmt4 tror (Sønnen/flaar Der »Di &. S)anfo3> 
jfrb^iiiiitfc Cfayit* £)anD ffal icfe fce iiffuef / men 
mtmmittii ®uD$ S3reDe fcdffuer offucr fyanmm. 
'iMlkml, (SfftcrDi Da/ Dette GRermiffe ftmDe nu icfe 
#ffk}iii s w £ørc@uDø orD/lrøifcfct er @uD$ frafft/ 
m øtø «) tftte Dem forø tro til <Sal«$cD/ Oiom, *, 
wmiu&tt &m funDe ftanD ep jetter tro oc Hiffue 
Øtø #y< <5a(ig s &tf fom (janD atfc ffjønt ftmDe 
AM 6#ce il I * 

, ■ 
fø<« årtiet / flj« gaffbc D03 Den aamfe 
fftif fe icft §<iffue rom Der »Di/ effcr £ro< n 

ow fm røm* tøft* fimfe Mafaffc/ 

for SPl ■ W«» 
for fm @<j(i33fecre o< <EK 

te» fufc 2fanD x>eD »<f, at macn fanD 2 

fln£»fe¥ ^ ,f "* r 3tø« m« Din 

3SK? opuecfte Ganncm fra N 
£¥D</ Da Miffuar Dl) €Wi«. £Ju a 

£?Rfl§5 Kfå'" No font falset 

«W« ealig. J^uor aff fe( fotoer/ at 

yaaraiotr (guD / om fianD cr faa »ifc føn« 

to tø 
røttø 
Smart 
Man 

tøm 

km. 

lin/ni, 
Ktfortx tø (tø 
Xjføf^l ftrøffito f*M?e&- SremDcfisfiaffDeoe *WWi/åS? 6atan 3iorc § at ™ cm Wtnfc« banD itfe 

ÆAf*® 1 ^ forti ®aufl> 

ItatolK r»w«^nDm 15). pfalmc/ opregne ©uDe 
ffiffiS*' cc WniiW« forfpnDer »ana 
, * ipenDersgtcrnmg, 4> Paulus fil DcOio* 
JphÉ mere ttø$*r|ic/ figer om Engene: 
**Wtft 2(f manD weD at ©ud ct fil/ Da er Dem 
Cwpiwrtoi cbenbaret- £1)1 ©uD obcnbareDe Dem Det/ 
MkteCfi Dcrmct/at©uDø trfønlige røfen/Dctee 
W*r3fc* lawciKgc Srafft cc © uDDcm / Miffuet 
0 fen Ret/ naar manD aet et Det paa giermnger* 
fph tøipt tic/ fom er paa QSerDens ffabelfe, (gaa fec 
cr h 64 É wi nu/at&kftmkn £affuer tiltet oc be* 
m/Mm- rent for Dette arme CKcnmffe/ alle wpe 
VtøWåMi ccmiDDcl/røD huiidx £anD funDe fomme 
;ti&n V fil Øalig&cfc Se/Tigere &#t fcanD ocfaa 
fføjtøi tnoD alle anDre 2lDams *$ørn / bruger 
fine (/(lige greb / ginaniKri oc practitfer/ 
til af føre Dem fra (galigfcD til euig pine 
cc JorDømmelfe, £>c »Di Den £f)riftne 
5iirtf e beflitter £anD jig fjer paa/bcfynDer* 

liøei (rcn&c maaD</ før/t rtl §an& 

gierne I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) .fi- fl forøenBc mcf letten oc t»WaU[. SV, 
fonten*. ^orDi *„ ereDffe ffafcf £ft 

S$™T? mn * l(te J^ ut 

XBi Xroc« femmer ajf Precitfm da 
t»tt* orD / føer Pati tø*, ©aa fU 

&%J* «*» «ff 2««n/ to" 

Uw 1 * * 3* font Satan 

gaffet li: fn t'Éfll 
MM 

hmm 
kttoct 

fltte 

tø 
mit, fin 

Huttf 
Mare" 

wkttab 

»Hi 
1 HkNK/ é' fl^ 8«>« tete arme SØienmffe £egcm< 

M r ufl « ? Jr *i Jj B«®Øff«c/ Summe oc Q3(tnDc / af Der 

H 31 ^ 8« to (?aar fcoff lueam t Dec s. £ap, -Dc Der 
' u wmffcj fom De cnD jjør« / fMe De Dog icfc forfiaa/ 
***<*i|él icfc funDe tieneoc yrife @uD, £fu 
1 * yDieffuclenfommer/ fom€ftriflu$ftger/ 
nt "^tafø r f f oc (ager OrDet bort aff &eri$ J)icrø/af 
mtifa » te icfc ffuflc fro oc bliffuc (Salige, jforf e* 
^'omfulfei^rigemetit orD/all Sicffuc(«n*yfø//*»r, 
HlilptStM ocanfTag/er/afftanD fanD forftin* 
M (f Mki to* ©m&* wc / oc forDarffue alle S£f?ennt* 
* firtiden fere tøwtø til l iff oc @ie( ctttntaftgt. 
r i\iub\ Sil *ff »i nogenltmDc fce* 

ikikféfi tctirfe/6uaDDetcren gruelig <3*raff for 
ut af Sm/i ©ynDctt/« tøi formeDel)? frnDe (jiaffue 
fin Mr fc « n ^^^^S«ffueleft/ocerefomne^ 
mkm tct ^ n$ ^ olD oc SpwnruV efficrDi fjanD 
•h fornam cr fiia grum/ * r90< frrøfffø/* føget 

SS 9" Det $crfe/ (iaa Den (Iwff fom 
*S2l ™ Nfiic ført met e?Wt/*« 
u X ^frw^/toer/Deneuigepmeoc $or* 
V 7fl ftf ^ømmelfe/^ucr Der er fom Gregorius fcr# 
ucr t tpf.Mgt ftofi / erteu.a. 3^ ,„ 

grueligt it SOtøref at manD Det Me fanb" 
pnewtw fabfiitulfc , £i ef f (fnie £ 
ffreefef.ge n«„oc omgengeffe/ ep®« 
irø ffttttø / oc forttirtelfe om noacf 
&m atktomme. £61 Dc afenoige ff4 
Huc4)rt>m/ocl)og .cfe tø/octrkoc 

fornem cnoe: 3p& fo riIt)m 3rimD/ ff D 

ftai tf/fule met ma Ui S p IHf . sv * 
n>fe%t</ berer møretV ocrer inamoS 

fom f&&? •"»»««» N«n*/ 
lom £me QB^uDtdae Cfpuurccr ftaffue 

ffiS^ »« «3 opregne nogle 
HSS* °' ^ cr ' *™ »W fen 

ffu(l< fif 

i 8 

iéjK 

ii mi ieø t ifførn fa(eDc/fprocreneui an 

93eltm/ f° m mtfto Dette timdi$ Itff/ 
g • W t fl naar eicfctt ffitte fra {egernet : eaa fu 
t I* pta pf gie £anD at Dø Den eurøc SøD / Tom fftttt* 
<u\\ psKtai fra ©tiD/ fom er Deteuiae £iff pc liuff/ 
Mlgjk J fraaDemet jttpppc (i?ie(/pc fprfaDi* ajf 
tø tøttup fcannent/vDieutø CKørcf (jeD pc pine /pc 
rMfc/ Dcrcnma:' maa tcfc (il cut^ tiD fce ©uDa §crfig§rD pc 
(injcn^frit; Wibe 2tnftcf. #uaD Denne praff er jam* 

tmrfig o< tøft gdig (?or / fanD icfe no&t 
tf/* møs WWige #ierte nptffpm bcgrunDc* 
Ér « fj * £> c « P<»rt/ (jupr t>Di #effftic* 
Éifø <r #! N * m<mcr fa*'* en cuig^ti) pc fcrpnDc. 
mW itmt fa* før B. #an* i fin Ofonfca* 
jørfmtmiww fcty ^mifirøfiigepctwntrp/ 

ZSm w ©fonDrabere/PC fførfeff* 

«wc/Æ»»f«fc/cc 2tfa«Diffe/pcatte 

il« 3cfa Øijm^s 

tføwf fcrfe Cccf ffaf twre i »øf««/ f ora 
* rot* r mcc 3ft> oc euoflM. W ©2 

SW*«*« hm en florin t.( føn.^ 
u&f*!' P<wr Dfr: ®a« »«» ' fwm* 

«a««edrlamntt oc iuc / ffuUe De w& 

lom fond oo §off Den <uigr @tø> « 
3« -Oen trcDic part a ff ocn euiae TSmf/ 

«r. »mt> f r^mocr o< sm paa fy* 

nem/ J g Sbrotoftøi enebørn« ig 4 
■ 8*hl U mm / oc fa ' lcr ^ nncm N *M tee W^w 

%/ i L/t 8 n,t * t J;>cr °ff Mcr f <r, 'ffwr Gr «^w faa: 

«r(CuT Marfagfcaff ftito. £cr met 

rtwaK* »»fa"* Wfimfcc/ af Der er tucnt)e fTaae 

S 1 '/ an *" 3a maattc nøgen 

( X^ r W fige/ effterti ter ffal twrc en euia 3<l j 
l t ^*P #dffuetc / t>uorIcDte font) ter ta twre 
Uplqø OJørcTt ^ eliar. ®en ^(D HiflFucr ick 

ipføl flår /fom wr ^to/furraflf ttogee iiuff 
p føn to M fant were.<?om oc Den fjcOigc Mguftinm 
rriftø off fottifc torcr : £)en i ue/ figer fjant/ fom fieffner 

■ i)mik (Spntenic / ten Jjaffuer tcFc opbrinWfc 
Daicnrøgltø ( tet er/ ten fant ufe fortære oc td intet 
Mjftømif! gtøre Pet fom brentie / fomuor^tgtfr) 
I 3^/jr«tø oc iiufT: S'crti faa vijt font jpelffuett* 
MtøjKtj £ueopfTugcrt*in/tagiør fjttn tern Hin# 
*før teY/rf & c/ ^ icfc f llnJ)c f* Nte ituflp paa 
Wuto^ tet at fcrpntcn* pine/ ffal plage tern t>0* 
M@anéi\ OcMmitøctø ©traff ffal for* 

jLrtøMf w Ø r(fc & cm »n^uortie/ac te fom fjaffiic 
1 -p 1 A P ®P nt)ct nT10t) tø* 1 '* ^foterc/ ntet teriø 
4. gJe n 5i« rlx pat*/ fiuor »tø ivr ff u & 
frottere/ ocflfe iDaorøw Z 

f*»*m mfapé Æg 

K! C r »"N^r/at mat* fftf foaffij 
£rmm/ fortet* ©,,„, w fiLftf matter 
Wtr: 
to*«** fifl te .Orme / t>eD ^uiicfe ©uD ftraffeDe Dc 
wtyDige oc genflriDige 3frael$ QSørn/ 
fom £DøDe aff tørjl oc brønDe t £)rtfeti 
9?um* 22, 

& £)en (Siet te part aff tic ftormalcDt* 
DeDi* pine/ er/ en onD ©amuittigfjeD font 
a(0rig oppe^otøer / men altiD flager alti& 
Sømmer / altiD oiDncr om Den tilbørlige 
flraff De 'JBguDelige flraffi* mef. £>m 
Denne plage §affuer KAmbrofm rettelig 
fagt : iOer er ingen ftøre pine/ enD Den fom 
met (SpnDfene traaD nagger ©amuit* 
tig&eDen/ oc Der er ingen furn ere bprDe enD 
©ijnDcne laf*/ oc $?ifgicrninger$ tynge. 
S£f)i fom Æmwr^fcrijfuer/en onD (£on* 
cienff f or oore ©pnDcr/tøun er felff vftne/ 
elff dommere/ felff forffrecfelfe / felff 
engfel/(>tm flager felff/^un Dømmer felff/ 
$un firaffer felff/ fcun JorDømmer felff. 

£)en ©iuenDe part aff #elffucDi* 
marter /er euig (Spot / for^aanelfc/ oc 
brepDelfe / (juor om £)anicl t fin vu £ap, 
taler : ©omme/ Det er De fortabte / ffullc 
opfTaa til ffenDfel oc euig gorfmcvDcCfc* 
%H ©atan oc &ane Sngle / fftillc *>Dert 

€ iij aff* mmfamt/ fotbaane/o< Mwttt f*J 
gg fw Ptrw frore trrarfncmn.c(.gfi<iv „ ( 
£ Nf«< tø» 6 aarf 13c for.ictcf ©ufc (W »M 

ffl« f "*<"»™ eøn/ at at/c fem m, 
{^jNjwr/fcft fhmc fortab/ mm 

f¥B/ nu igen »Di afl cufføt) kik f£ 
s. £><n -Ottoifc pa« aff tt qTtøutø ■ • 

Hf« "t fafTiø (3cn t,l cuy éfam ol 
©cttt tøf itfc tm ttm tn rmat pine/forn 

ffuB« fetf^ 
5fe«sS 

7 J cr NN 

irmac pmc/fo ffulfe tale f it fruer anfcre mee anger /oc 
(ucfcaff 3anticii* angijl. £)ette er Den/ 
jern nri ljaffue tilforn for <5pot/ oc for it 
£aanlige sitmnber/ tr»i ©aarer ^u(t>e 
fans ieffnee for galenffab/ oc frane enDe* 
ligt at rccre ffannneligt/fniorleDis er |an5 
nu regnet iMant @uD$Q5ørn/ oc |ans 
2trff cr ibiam te Retlige * J?cr out tater 
wgjjrifhielurøiDtfis. €ap. ©cr ffal 
»»re graat) oc fenDgnifyel / naar fom i 
faa at fee/ 2lfcrafjam oc^faac oc 3acob/ 
oc alle Prop^eter i ©ufesrige/ at i ere t>t>* 
f?øttc* £)etfe forflarer fianfc ocfaa met 
fcen Xtgc ©fanD* ^empef/fjoff Denfarm 
me Suangclifi t Det *$. £ap. £)cr fjant) 
»aar nu i j?clffueDe oc t pinen / Da op> 
føffte £anD fine .Øøen/ oetø faa 2føragant 
langt borte/ oc £a$arum i f)an$ ffiøD. ©et 
cr ingen tuii/ at Dette §affuer jo txvrit §<\w 
mmeinodDeligfmerte/ at £anD fjafiFuer 
(eet Den arme fiacfarl/ [ntiltfen faa for 
^ane Stør/ oc bega:rcDe aff De fmuler font 
fulce aff Ijans QtørDaf mcrøie/ocfjaffc 
ucrweritfaa tflenDigoc fu(D tnet @mg* 
tom oe 25ulDcr/ at fcanD icfe engang x?tli>c 

£ iiij 3cfu€5i>r<tc$s 

6d&afor5iafm/na« gant) jfeftx £ 

pc« lom en 3ffgtø> / ma<j«e imqe i /w, 

fr»nDmaa«eeni>l>er r ,( m^^^-g 
Kok/ omen too6« <Xm, M m 

to»tOtgfommt/ men tøe/fem Z 
mrdm fcriffuer/ tome kieffutl ™£ 

wtoiwm fapef.ge/ to 9 loento S 

<, " a,t ' @P»i>«% cflfttroiaf tone pine 

(fol tøffe 

inl £m 
ifi«l(fi 
k/K tø 

M|in 
jirtftnttim 

j Sofia 
Nf/fM ' f« 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ra rift 1 £ a P- ® c ffuttegaa til Den eutge pine/ 
/ 2 , } 0(Dc5Bs«Ddigcoc5orWm(cffuttc flage 

figc/ £>er fom Der vaare en Støtte jiett 

^ mlf 3orlxneftr^6/o^|a<t(!crat fcanDfunDe 
»ocfo/nv recFe tit #rmmdcn/ ocDcr t>ilDe fommc 
*P/hn en Suget effter fcuer #unDreDe tufinDc 
[ n w «wfW» 3ar / oc tage it liDet ftpefe aff Den for* 
neffnDc Sten / faa (tore fom tt (Senep 
•/tø (jtøntøf fom/ oc ttilbe gitfre Det offte/effter Den for* 
ute&jte fcemelte tiD/ tnDtil faa lenge fcanD ftcf tjen 
oc jrtéjt tuf fcaaret Det f?ore ©ten bterg / Da tnlDe tri 
Jortøntø SUs §orDømte intet anDet pnff e/ enD vot pine 
I r(rt JJtt maatte Da faa enDc. ©?en Det fanD icfe 
wtm/ it kit ffee / 2)erfaare maa nn plagie met euia; 
ø {nm ti & <Straff/fom føfger effter vor vScDpft fom 
^ / W »i ^affite fcafft 1 93erDett / oc tore OM* 
røiWtfft' gierninger. 

wfffl 5?aar if SSJfcrtttiffe nu i faa waaDe/ 

Zfhmtffi De/ oc Denne gruelige (Straff fom fcanD 
M/U P* S^ffwcr fort iwf / ro« ©pnDm / Da fanD 
jS tø 3c(it S5i>rac$B 

t>« jcfc anbct twrc/cnb fønb m<ta fornem* 

forfwDieoc grue for fm erraff oc So* 
tømmclfc / oc « bet« fimb ff« / i a haff, 

tyrb om f m 2?rebc 0( m for(| ' 

epn6en/ oc omuenbe o(f ti( & 

gfcficnt* fcane^rcbe oc oor forcicnl 
©traf ob« »c ffcer i ruenbcmS 
oc gorbi dgcruifi tøm ©nb <,ff <»er, 
fcene førfte tcgpnMfc^ mbt,^" 
N^m« bet Ctønttijftfø føn i S 

IJZ DC V * w ™6 £cgn/»cb futil« 
f»jm*(f> cif om Ab rt , 0( S 

fato .SK'Jfi* 
8(fft( 

'rt 

iMd 
3jffM 

MØ/K 

i I n all 
imttrgi. 

l/fa rmci < toft,*] 
g« taft 

MM et (tÉ 

ten ci m \m 

wfforitufÉE I øijSir tf« 9 fait) t>Di paraCi|y / fom tr»i tøfe t Sftofco 
gørfie <£oge i. £ap : jftøtftfd C»ag tot 
fffccr ajf Det grav Da ffalt bu vuffdt^c D£. 
£>et cr/ Du met an m dftftmtfié ffal mc 
tmDeraiffuen min QSreDe > euia, pine oc 
gorDønimclfc / om Du imoD mit forfort?/ 
oe&cr a jf Det £ra:i6 fruce / fom ^iffucr at 
*>it>e out oc gaat. Støn effterDi 2iDam for* 
acteDe Dette @ttDs forbuD/oc wDfjcngen* 
Die trufel/oc £>eD Der aff/Da ftaffuer f>ant> 
fa(t ftg oc alle fane cfffcrfommcrc mtc 
frø/ tmDer ® irD* SSreDi* grumfieD/ oc Den 
curøe SormalcDiDelfc. <£fftcr O^enniffcns 
falD/ £affuer ©uD oc met flare orD/ paa* 
miiif off om fm ^reDe / oc »or $ort#m* 
melfc / formeDcffr l euene fenten^ / fom 
ffaar i SJJJofce Jcmtc <£o$e 27« (TapitteL 
gorbanDet være fruer Den/ fom ttfc Mrffuer 
»Di alt Det fom er fcreffuet i £ouen/af hanD 
<JiØrDef* Jtyr metierer @«D/ at §anfc er 
93rcD paa al/e £9?enniffe / effterDi ingen 
fanD fulDfomme (jans fjedre lav / oc 
forplicter ocfaa alle Dem til euia, (Straff oc 
JormalcDiDeffe / fom itfe fjer fra fortøfis 
formeocfjt ® uDø @#t/ SSerDcne grclferc 

cc 3<fu ®m*i($* 
« ®«Uteitm< . £(ji <£(jrifwe er lom 
fene enfce/ aUe t>em fom fro (il DietfwDig« 
(jcD/ftøerP<mlu<} 0{om. io. 3tem/fi( j< 
©doter i Det £rei>ie. <£§tiflw forføf te 
»(T ijffiøtoeno formaUbiMfc / txt hanO 
tøeffengøroanoeffeforojT. 

£em<sfi ^jftier oe ©ut> giff uet fm 
S^Ceoeoorio fortierne løn for<S»ntcn 
ttlfienoe/ formecefft SSowortie tegn/ fom 
5"fF"< f»3 »e» tuenDe maaoe. ©omme 
tegn fc«re »iOniftyrt> om ©wtø <P3rcce/o< 
f er|o(TflrafeSO?enniffen/ fom eratffik 
ligÆaarfT ocmoDaang/ejugoom/^ 
Pilcn^/ funger oc $> prtio / ot anoet faa< 
tant. #uoraff wi ftmtx før|iaa©u&« 
Vbreoe. £§i faaCan timelig ftøflF/ «• itf< 
«nt>et ent> it præludium ot forfort tit ben 
cuige etroff / fyiibflm aUt 6e ffuUe fom* 
mc »tø/ fom icfe »ille omuenoe fia form« 
Mfi2roen(.t3ef«mQr.^m. 

©omme tegn tøtøie aKene om ©u6« 
»refc/ oe (tøffe tct'e ftør / mm attene trut 
me oentilfommcnDeetMff /fom ©ufi 
»rtfobefomme/ Der fom SOfenniffen irfe 
»ilte rette oe beore oem. eaapanne team 

t« fa (ro iffi ** frmtMMft t*i Boel oc mm/€» 
mfymmdmmtVip etimtcr/wifcr* 

taMk fc/fom^ffucraicrt flor (FaDr/ øc anfet 

Jflj/fcwjtø. »i((traffc/t>er fom tpi icfc t^iUc omuaiDc 
ijjr(iD/o(«É offocgtørepmifcn^ Sfct naar ©ut> tø* 
Mt forjte tør factoatmt 93rcbc Kgrt fftc/ tø t>i( §<mo 
mAwm at n?t ffuBe fee t« oflT fclff / pc til ©ufc £i| 
røffjøiP off fdff/at tatere aff 5?atttrrø 93rcDcna 
fwØ#rt »ørn/ futø met Stynt) oconDffafr / £uot 
t øøcirt# mtt m fcaffuc forticnc <3f raff oc ak onu 

tniåøé tpi fftillc actc w finø/fom cr 5)om / oc 
^/øii* lT ??aat>c. &t$ftftttt$)i>m/atfyinbvii 
Jrf/f^ $ JO^mmc oc jtraff c off DtetftfrDdigen/ om 
m $00 »i icfc fre&rc off : ©tf antw cr 9?aat>e / at 
*tøøi Jjant vif vm iBarrøjjirøig / oc affuent>e ©ftaffw »c& fiuiltfcn faun t ruer/ber fom ' 
»i »itfc omucnbe ofT (il (jannem met en 
fanb oc »aractig yxnitcm. eoin ©HD ; 
|eltr figcr fjofj ^cremiam i bet is. 3« (; : 
taler fnarlige / mob it ftoicfoc tongeri* yfj 
ge/ at 3eg »il oprpcFc / ftfnberbrpbe oc for* itmt ■ 
bocrjfuc bet. COJen ber fom bet omttenber nu tnt 
ftg fra fin onbffalv mob fmilcfctt <Vg fa* . 
Ur. SO» Kri mig oc angre ben mlprfc fom bu 
Jeg te mftc at g.øre bcm. $efF i „tj 
g» €ap. Uger fcanb oc : £>m .eg fagbe ,J „ 
til ben 3Bg ttbel.ge/ ftanb ffal tø, oc hånt ™i 
cmuenber fig fra fine ©miber/oc g.*r £2 
M fom ret otgaat er /ba ffal fcanb fefifue ? 
oc ufe tø, oc afle ^ano e?nber fom fiant 
fcaffuergiort/ ffiifJe iefe ihufommie. '<£r< 
tmpef £affue mi i tfongernie førfte <Bogo 
21. £ap. £) Cr @ub fob true ben q&gubc* 
uge ftong 2(c^t> formebel|? (£liam/ mrt 
gru|cligeftraff/oc ISanb giorbe »cnitem 
*e, ba fagbe ©ub til Propan, : j) a ffucr 
Duicfcfcct rmorlcb.s Slcfjap toner Ag for 
mig / forbi at fcanb faa bø V v ftg for mig/ 

fcwn jeg vil føre tet ontc ojfner Band 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) *• i itt m m iant « atd^ito 

-mw De/ oc vor fortierne <Strajf/er int)Uortt>/ 

ffir* e ° mcr ™ r ©amuHig^D/fiuifcfm er 
jtiNtøif ©»tø J^antfcriffc i vore #iewr / o< vtfe 
nrqtø/ij ner imoDoff naar n>i fjaffue giort ifDe/ 
Mj&lfotø at tm fwffue forciem <Stra|f Der mef* 
; vr nnDer |bmf: Sette (cerer paittoe til De Diomere t Def 
WÉ» .v 2tnt>ef : £oti>cn* gtcrnmg er fcrcffiicti i 
nja»i#% ferie #terte / eflfterDi Deri* &amuitti& 
løtmttotø §eD3if]FuerDemt>iDniftyrD/ o< Der ftltmf 
Øtol fe tøncfer/Jbm (Tutte f orf tage etter Zatfa* 
Mytikpi ge (tg iblant fjuer anDre/ paa Den Dag 
tyjft<# n <w N Sømme Sftenniffcne tøn* 
[cWff# Serfaare naar fom rot føle at »or 
tøwtøM ^wiuittigtøfc naggtroff/oc er É>attge/ 
jrtf/føf taffuttc røi fommei^u/ac Det er ®uH 
gc$w¥ tf r *fF * c øtørøjel pm Den etiiøe £)ØD o« 

pin*/ t 

m i 3«fu 85i)ra<$s 

pine/ otr fom wi icfe Utjfut kf tittit fer* 
mccefft »or SOfrsftrt oc galfmanp > 
fum £(jrif?iim. 5?<tar mano nu bcfcncftr 
tøfle afuarfdoc 99ibniftyrD/pa »o;croc 
formene ©utøcreoieoe »or Otøfaroiae 
Soriømmtlfit føfcffcoc fomemmelfe »Bi 
#u«et for <3yn\>cn/ (juitefet cr tøf anbet/ 
fom anger w rueffevbfreffucr. 
///. eom ten Søriit »art »Di tn £ki* 
firtS pemterø mtø&otoer/«r2lttger"for 
epn&m/ « Det «.iør off aff £iertet ow/ 
t»t fjaffue fortørnet ©up / oc »ilte gierne 
tøf »aar< røgiort : <Oc roi faa S)at ot »«r< 
fiWgdigfaDtiiepntørt. ££i tøtcriefe 
norf / at manb »eep at BanC fiaff ue r &m 
* / Mørnet @ u5 / e( fortient 
c imel.g « euig etraff / » om f art w ^ 

25? rt f ^ ,mct f 0 "'?**' ©< eonbm 
Mffuer janntm (eeb ot »ffr|lnggefi«. £6i 

gi ot ®i, D frp( f , 3is 0( «5B 3 „ ofrprtl3ié/ 
°1 «W »t pmiteV 

Htt.fbm &«nb fdff fig {r : 3eg Li* Sx 
«K3f«r«Aptøp^^^ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 'mane nubctcnrf 
n butlcfct cri\; H 

i/otføfficntfc 
$anD angreDe Det itfe for Den ffofø / ac * 
fcanD fraffDe fortørnet ©ud / oc emtDen 
jnrjfcm t ft 3 fclff / oc (janD fjaffDe Wrfiwv 
9c!i<tfeD ttl fccnoe/ men forDt hanD frcfrW 
m tø for ©udo £effn oe firaff / fom Der 
w De efterfølge, eaa <$iøre oc alle Q33au^ 
Delige/ naar Deri$ ©ammttt^eD cnaana 
wagner op aff ©pnDcn* føffn- $tøi 
©♦ PeDcr oc alle ©uDfrpctige De angre 
oc fowpDe at De {>affue epnDet / icfe alle* 
m forDi / ae De befrpete for ©uDe fteffn 
oc ftraff / men oc fa j? mere forDi De fjaffue 
fortørnet ©wd / oc offucrtraaD ham m 
farrDigc «uD/ oc for <SpnDen* /femfteD oe 
mr(lp33e(igSeD6 ffylD/ faa at De tencfe 
[om figcr : 93iffe ieg at ©uD t>tlDe 
Aføtø fi raffe ©pnDen/ faa tfilDe ie$ D03 
wfc ©pnDe for <3ønDen* ffemgtb ffpfo 

£>ettc #aD oc værfty^efi^eD til 
©pnDen fanD §er aff wtDfangis oDi rt 
SOfenniffi* #icrte* $ørff at fcanD tencfer 
at (grmDen er Den aUer fTemmef?* linø 
fom ttl fanD røre/ oc ,©ieffiielen$ røerel* 
fa ttørpeff c 05 illeDe i eDlenniffeno &kl 
©omtwjiaar i ©♦ tymfts i, (£pijle(6 
i li Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) I 

ZA* 

m I 

3efu <£»;r<td)& 

3. #uo fom ^iør (épnb §anb er aff 
£>ieffudem ^irSkjfMdcnepntcralf 
tøgpnbdfcn* lj 
&mwftatmmb tencfer/ at @øn* I f w 
ten fecfie £5ieffuelen fom erftenbis Ja* 1 ; : : 
Der/ ja htm er ham \tf\V pancht oc ice^/ *W 
aff Ijtiilcfenfjanbljaffutt (tørre tibe foiv > ^ 
t>riff oc 2Mp(t/ enb nri fttnbe §affue aff W 
cn frøn ^fei, eller it gtøbdigt ©cflebufc 
#uo sil nu ftoffuerc bcnlebe ©fdm til 
fatfe / cc giørebet fom gannem er Bert/ * « (? 
effterbi fjanb er faa arg / oc giør oflffaa tølfM 
meget om * pieper manbbog flet intet af wcffuiJ 
ville giøre fin $icnbe til x>\Ut * i\mk 
^erbctgrebie femmer benne S)ti y : 
oc wr^ggeligfjeb tii 6>nben §er aff / at 
mant) tencfer [>uor ^øpetige hun miføager 
©ub : $orbi ben fortørner ftannem :$w 
atter fjannem : SStpber fearie Q5ttb : Off* 
uertræber §aw Im : £aber $?cnntffet 

affalbe fra £annem; ,0c rbfTctter ©utø 
QSittcbe i o(f. 

5or bet ftterbc / at manb frctencfer 
^urteten røfcobelige ffabe ©pnbeu gijft 
€tynberen/ tilfører all timelig oe eutg 
8rø*N«i gormakDiDclfc/gortuifclfc/ SDftf6aa&/o< 
<#ttnfyte' Dm cuigc £>øt> / vom manD i etøe ommw 
Derfø. 

^ tonfir/ *g $or tø* $emcc / af roanD fccfractcr / 
tøfonttrfitøj føafc ffafce ©;nt>en giør anDrc/fom ajf 
W/jkfert vorc^cmpci jjcntøagi* tit lige efftevføU 
fw føtrfei fleffe oc $ortyfmmdf& 
in te fe $vt tiet ©ictte/af manD cffueruct?cr/ 

vac tcnfati étt to-niaa am / fom fortager bat Mig* 
tlcmMNKHc' 2an& oc ©utø vdflgnctø Sitgf c / De 
j; ur// NjW ^immclffe Srauanterc/ fom otf fouocfe 
r ■») tyjb i oc f* uar * (fwtø mo & ® ieff uclcne at$tlift/ 
MM fa o(|>li8e.fom Otøg Den forSrtffuer 
; femmer toe. fa m ™ { tø* Dra&dige / af 
jéwtønM * c mct rmc l ft,Hc ^ crc -tøtøtcr u( art* 
MM « a f<* ^pntfen/ oc øtørc tøtte wjipp 

*fonm< Æ>ctte«taa mi faa røre fagt / om Dec 
Zm Wlc3taa0/fom epradfc giffttcr fen 
' em 3 c 7 at & an * f fa * B l ^e / om IjanD * j( 
,( v ttaa fin fmttøeD igen 45c ©ute wnffafc : 
, M , #titftfetø< atte Cgrifine fMc giøre^Di 
*2 §ua tføm&ctøp Åaarff oc Sftøtømg fen* 
K^paa^naer/PmDe fcegcrø at tøffue 

forligte met ©uD/oc rørDe Den qrn't oc føjt 
%bt førfi ffutte De off fymtt MienDe/ at 
@uD fcaffuer OJetfairDetigen (age Dem faat 
Dam \>aa for ©pnDene ff plD/ t>eD fnufcFen 
De &affwc fortient fangt »cerre enD Det fanD 
røre, Sernffft ffat De offrc ©uD te anger* 
fule pierce/ fcefienDe Derie <5prD/»et> 
^utlcfcn De fjaffne ojfticrtraaD ©tttø 
€5uD / fcefienDe ©uDe retfwDige 93ret>e 
imoD ©pnDcn/ oc Deri* fortjente ffraflf oc 
gomtalcDiDelfe : S)itttcti$tn angre oc for* 
t rpDe at De £a jfue epnDet/ oc ^De <&m 
Den oc tøre rørfipggelig§eD tit fienfre, 
gorDt ger »Di ffaar Den før(?e krappe ti( 
©uDs rønffa&/ocaftgaat/ mtc ita fe 
tmligt etter euigt/ iegemligt etter Stanto 
ligt/atbefomme/ocDen førfie fcegpnDelfc 
fil att (pefe/ oc eaJig&eD, eom ©ud fclff 
ftfljr £feto i Det dfc ^apietd/ £rt h U em 
pal icg tø/ »Den til Den fattige/ oc t il Den 

fom fjaflftter m FønDerfnufet 2(anD / oc 
fomfrpeter for mit £>rfc 

Om . m 53i) 
U/tø ■ tee 

Sti man Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) « cfrøtøfl | 
Jitrtripøpj 
tø/æ 
rølijtdtol- Cm t>ct itofcct 

6n 20ifcctt iitgetom fom 
^prael} ttøi fit Oiaat) tører oc 
giffuer bert (Siuge / fom to 
gærer af fomrøe aff met fitt 
(Siugbom oc fflenbigfteb/ oc faa ©ubs 
5?aabc oc 93cnffa& / er / af fcanb ftger* 

£aut> Qiøti &fø ^ciføetø* #cr »b* 

freffucr 93tjffmanb tucnDc ting aff bctj 
&ancft/ Set ene er/ af §anb ffal tøaffwc 
Sroen / bet 2{nbet/ af £anb ffal fcebc* 

i. om'troetIs, 

(fnbog bet gørfle ncffttt* tefe v?t)frp^ 
cfcligeaff gamtem/ faa fattb manb bog 
fbrftaa aff Det fom fianb fef fer /at fjanb 
tul af ben ©tuge ffal |affue JEroen. £§i 
effttrbi manb ^uerrfett fcmb reffelige bebe/ 
t>Dcn manb Ijaffucr en (iffactigSro /fom 
PauluetørcrDtom. io. #uor(ebie ff ullc 
be falbc paa ben ( ftger fjanb) paa ^uilcfe« 
bc icfe tro * £>< <9 fjcltø fefiffucr QSønfjørb 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) iSf 
Scfu 65t;rnd>6 

«ff @ttb o&m £roen/ fom e. %aab 
Jiriffiicr i fif $ftf?< Saytød. &cr 
ff <w r : i£cn fom mirer/ ixt <f t> (n hm itit 

®u»/tm tr fist fom J^afffbM 6ø(<«/ 
Jorn røm oc fcriffut© & wf a <f oq w 1 

pwPantjl Øfenniffti* icfc fcm& /«(' 
|»nt> ffaffaa noget aff £<£0i0É<£5?: 

ægtoMmt -CX tører d : fauD 
S w 'ff" c ganD aff fianrnn 

JSS* m ft/faa at i* m fa* 

nak om epnfcrn i* forfaoelfe / o ©uts 

£&> ifh ffpfo ml forlaoe ©»nten/oc tun 
g. "f *'ff ' oc Np« $anncm aff tank 

^g«w/'Niiwmftljfnpttcfi 8 f. 
cm C*S e iP 0/ rt "" £r 01 we 

5«»r»95cD 001 egnjtø, 0( {n ^ fp ^ 

fc/flf 

MM 

: fc/ tU ©UD tril ejfter fin nutoe $ørie<tclfe/ 
for (Tit <3øne ffttfD affbfot 5?aat>c forlaDe 
<5j>nDen/ ocgiøreDeufaligfom tror pa<* 
fig / foruDen alf Sftenniffetig foreicntflc 
»Di nogen maaDc : ©et er Den anfcen part 
»&i en £f?riff e(tg penttcn$/ vcD fjmfcfcn it 
DJtøtniffc Hiffuer omucm til ©«& / oc M 
femmer fa(tgf)cD. gfbririfceter icfe nocf tif 
<Safigl)et> / at manD / fom n?i BørtJe i fcett 
gøifepart/fienDer fut<5pnt>/ fin Dtø# 
fattige ffraff oc 5ort>Ømme(fe / angret 
at fjanD Ijaffuer giortttøe/ ocer bange oc 
fcefcrøflfuet Derfaare/ men fjanfc maa tufcerc 
gaa frcm/oc tro at ©uDe <SønJ)affitcr 
li&£)øDoe pine for Jjan& ©pnDer ffptø/ 
oc cr 45p(?anDen for §ane DvetfærDtgljeD/ 
at ftønfc oc alle fom fe« c Derie tro / tÆit) oc 
fortoning paa £annem / itfe ff ude §ov 
tafri* men fiaffue M eurge £iff / ©tttø 
naafce oc <SpnDernte for(aDe(fe» (Slferd 
funDe manD fnart t>Di fut <55amuiftig> 
(jebe bangfnt) / for fine roangfotøiø* 
€5pnDcr / oc gruelige ftraff fom §am 
#affuer forticnt / fafce t)Di ^iføaab oc 
fortmMfc/om ©Mte 9?««^ pc 25arnv ►.i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) |icttig§eb / oc uge ftg fdjf aflf Mac m« 
ben £ormbere 3nb<t / eller «ff »awro 
M<*"«tt€ahi/a(f $D?ofce førffc 95oa» 
4. (Up. Ctøine epnber »c /tø-re/ enD ica 
nnfc mørn tiD fat 9?<Mte £fu ftuofbm 
bet gjSfty met fyumtm er bet flet »&c fom ic 
t»nf) / (wnb fcfjfjfucr <£uinbe(ia, fortafct/ 
(wrfaare epracb. før i f»t onbet £apir. 

H e 6e , m J om P«« ©ttb / oc ide 

Wiffuefaftocbc q[Bgubelige/ font raffue 
Portocta.en. qtBecDc gtøflrtftftc / thi be 
trotcfe: SerfaarefMebe oc icre oeffcr* 
■MK] bet er @«o ftø icfc »ccrc bon en na* 
fcg i frtbet roe jjrøcm imob epnben/ 
-©'<ff"c(cn oc ^dffiicbc / J0?nt 
beffuaccnbcngeforbieimmie. 

^W&'*!*§Utftiett røi atiantmcwr 
•'pcrK^rifiummcÉaHc fine wlaicrnrø 

Ai eaf.g|cb: $or benne &aa faet 

gy u6 >^«n«><be(2:reb.e:!.acfbm 
ftWWmepi hugorm t ^efen/ 

^betaf« H efom ( ro P a«§a„„K C ^ 

ffitllc illlilKjji 

pp 
i optø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) r (g fftttfc fore abis/ ram baffxic dcc euiae itffv 
7* 9<*ff 0" cnfcaaritc Øfo / ac alle fom fro 
Sftfe** 1 jwa Jjannem/ icfe ffitUc fortab!*/ mm 

Zwffl 1 Mfafceaiiaaiff. tøføfretiu/atnH 
«ww iw % rnt , gaa j, m mi g e jjorfcømmdfc / oc uorfcc 
rørøijtø fa(rgc formcDc^ £roen altene /men iefe 
WNtøfc for Srocn^ t»ccrt)ff r>lt) oc fortienifk /cUcr 
.< TMW6. for Denne gtcrningi fdff/at n?i fro : 
«< N SJJcn for §aw ff ptø oc fortunge fom n?t 
& vStfirppi^/É fire paa/fjui(cFen cr ©ut>$ enbaame Søn/ 
jM^txéi fom er cpfyøyttyaa $iaa$fåm gade/oe 
Wrøte gifftten aff ©ut> $at>er* <$armf)icrf tgfjei) 
oc wftgdi^e fieHig^cD (jen t.SØben for 
weSpnDer/at&anfcffttlle røre if fone 
Btni*. -Offer for t)em/ (lille © ufo mbt ttlfriDé/ 
un<r ét* 8iøw fytøij? for Dore @?nt>er/ lifce t>eit 
at tri mm: praff fom tt>i ^affbc f orttehf / oc forfwerff* 
\&{wø uco lT Øpn&crni* fbrfaDdfc/ Dietftfrt>ia* 
§et> / JpelligfjeD/ Det eurøeltjf oc ©alta,* 
&ei>, 

$ort>t grocn §tm er (ta,e fom ett 
m mié ftMtto utfirtiment oc refcffab/wt) guiC^ 
. L. i *« »» anamme Diffc £hrif?i wfgtemin* 
1 III ...x. • Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ■ 

te / før tym ffyfD an fcJifftte ea%, 
&(n Der fbm it Ctøcnm ffc Mare fa(Dm *Di 
en Dj?&<SrpnD/oe funDe tcfe fomme Der 
w/ men maatee Drucfne Der *>Di / DDcn 
tømOMcflfwe ^itifpm/ oc Der t>i(De Da m 
tomme oc recft fjannem JpaanDen/ocbra* 
ge fymum op/or Den Der (aa i SBrrniDen/ 
wffc met fm tøianD rage fa* paa fianø 
-PaanDigen/Dauaare (jans jpaanDtom 
<23rpnDen tcfe m ©agtti ftan* tø 
rricl»c/ men aHcw it iwiDW/^D fiuiteto 
?miD<mammeDe Dm anDene hidv/fm 
<iff ) m goDe t>i(ie / Jjannem opDroa, 6aa 
Irøe wi ^aefammen/^t ©miDene/Stø 

!SJP? ? WtJ r , CCfcr ^ rm 3?aa to oc 
^f^wtiøm i»nD/ oc fiftetDer off 
|icfpoc eaftgfteD »Di €firifio3efn/for 
fcw* WDffpfD oc fortierne / « <£tm 
er Den #aanD fbm tvi rccfc imoD @tiD / oc 

^hatø: #crfWer 2>om ié m 

«ftnc«mi»cfpcrcrfto6 /*eD£uilcfef m 

attenc affene anamme rør Jrdfcrc ©utø Søn/ 
f5'*(omi M 6«ffucr forticnt oc forfctwtfwt ©tf 
^flWtoW/g Spn&ernie førfaMfc oc Det otfa« tiff. 
(n/ wi^rt)feh Scnnc mening fcaffucr tet (bm J&ittøé 

MBtolMiqsot WttM/^SKcnni(fchMiffu(r DSetfccr* 
Dtø tfDcniotøens gicrmngcr/alfcne forme* 
«« tø* faé £roen. ecm fianD Det fdf fotftø* 
i&Atlb rcr ' r^nimc tøipiftrf/ Der £anD (Wr, J©c 
Miffuc Otct feertn^c aff fjans (Det er ©iiDSJ 
yiaaWtibn fcrcientfie/tJcD Den~©cnfø(£ 
rø'nø/fom er ffecc fomteMp SfftfHI m tø 
fttm/§mftfen©uD ^ffucr fficlvt til en 
5?<wDc flod/ formeDelfÉ £rcen r "føn* 
^(oD/6ttormtt fymD titøiuDerDert 
fftrMggeb / fom gfetøer for fcannem / i 
Det /at §anD fortøDer @pnDen» 

SaaDancn £iffam$ oe (?a%$uk 
renDie Sro/ fommer aff (E^riju fanDe 
funDffab / formeDeffl Den £eai<$ 3fawbé 
frafff oe forarfrciDclfe, #uif<fen fnnDffab 
tfaar fccfpnDerfige ttDifrpftyefe/ae manD 
t tt m *\ rwedge ftcnDer ham perfon / hane (£ttt* 
fceDe/oc hane^tcrtctmoD QRenniffem/ 
S^m m fytitøc Det pige gnangefmm altfatm 
mrøftfrerofc Otti 

£>m ham perfott tører duati^ 
(mm/ gørfl/ at fj<m& er en f^nt) euta oc 
mmtaigi &up met §aUm/ faa at fan& 
Untøiøtt alt bet (janD vil/ oc ingen fanD 
fottyntøtfyttttvilit. £fufor©ut>er itu 
ftt-Ort »ttiitdigt/figcr errt^cfett / i mor 
t bet i- $øpt& 9?u §anD / aft Det fom 
fianb^jfuer (offtie* oc fifføe off t>t>t fic 
fa[tøe*Or&/oc fianb er fanbm/ oc fatt& 
terc liu&> fortil &anp er ©anbrkb fdff/ 
forp &anD faer Jannis i M 4-*tø er 
v3cftett/Q«n^cD oc liffuit. .Octør c* 
i^-ftitiDm futgf t gane Sfttmft x-fcriffucr 
&\ms t Dec 5% Qcmcsfl tøet 

§tø^teW&M$Wit fvine ©Jenni* 
ffc/opgt alfe maa^/ epnbett *>ntø< 
tøgat/ fom fajfuer anammet vor 
til fin (føDtømmcfigc perfone cnigfieb/ 
at§anbx>il giøre vor 5?aatr betoaig tftt 
® uttøommclig a?re oc J?ett%neb, jor Del 
eib(t€ tor tJcc / at §anD er en perfon/ 
mm $?anb/ oceriefe utenbe perfo* 
nav fom f?anb ^affucr tuenbe 5?amrer/ 
røm affewiflecit ©ubfcorømelia perfon/ 
af m f rutte vibe/ ae alle frc sierninger fom Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) JJSS^ ^bMueraiørc *M fm S07cmit|ftftgc 
-Si® « % wr / til at igcntøfc c)K fom er/ at fan* 
J^Ni erpint/ ©øb/ frcgraffum forrøre <é»n* 
wwittj^; E>cr/ ^afr«cr fulDfommet l otten/oc er ,Cp* 
• .^'Wé: pant»cn/at§ant) »ilfc tilregne ofF fin (»f 
DigkcD/atttnDcrmefffutoe irøre SUtfar* 
wl^/ft' Dige for ©uDeSfafum /ocfcanDgiør fw* 
tøn for o(T§off fin #imme(ffe gaDer) 
« fnto / kI Mfce * tuigt oc røenDeligt t>arrt> oc f rafft/ 
. ;tø6f*j oterenotffom til at giøre aKe Dem faligc 
m i M^f. \; font £ro pa ^nncrn* gorDt gier ringen 
teliffå, &i *m fit pert) aff perfonen fom IjenDe 
W WÉ/^ Øt ' cfftcrtJt perfonen er euig oc trønDe* 
førøt er ocfaa §ane gicwingers rørD* 

Bwmwttwrft l i m / at «»3rfuø/ Det er m 

•cVatonii/ ^r^ferc / fom ffal ealiggiøre fit go« 
S ^ *ff *> eriø epnDer/ fom Der (?aar QXatfyxi 
JSmi tMSm*- -OcatlanD er Derfor fom. 
/S W mm {l * ^ crt,ct1/ at £ anl) tJtrte^idpeoc te 
frie Dennem fom wlle anamme fomnero 
ff STroen fra Deri* epnD / oc $orDøm* 

:r» f wielfe/ocgiffueDemea^eD. Som 
tøntøellige É»aw(n$ figcr S,imotl% b Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) S5ec et- \?t(Tdigc fane/ oc u tyrt twbigf 
£>rt>/ at 3efue £(jrt|1ue fom til herten/ ifisitø 
al <*#re ©pnDcre falijj. 45c f)an& ftger wtøflO 
frfff* 3*8** fommen at ©aliggiøre Det : 
fom t>aar fortabt, lue. £>c ^ohannw 
t fcet greDie. ©tti) fentø icFc fut <5øn til 
93ert>cn/ at gatå ffutoe Dømme SSerDeti/ 
^etcr^o^mmcaacSiJJcrtmfft for Deri* 

(gpnDerv men at ^erDen ffulDc bltffuc 

(Salig »ct> tøamicm. 

Stol (jan$ jpterte (cm guartgrf ium/ : c ^ 
af fymDerfaa tøjinDet moD alle S9?enm> 
(fe/ at ganD itfc t>il / fom £$ecfyel faer i 
Det 3> £ap. Dlogen (SpnDerteDøfc/guor 
flor oc mangfolDigcfjarte ©Jiføiemmger 
oconDffabfanDtwe/ SSKcnat fcanD ffal 
omuatDc fø/ Det er/gtøre Peiiitem?/fom< 
mcti( €bri|tumoc fro paa gamtem/oc 
(cffue/Dct er/ tøiffue (Salig. (gom oc 
ipaithtøi. 3:imotlj. 2. fcriffuer. ©uDoor 
gretferc/ ritaf alle ©tømijfc (Futte gtcU 
yie/ oc femme til ©an&gete bcficnDelfc, 
£w u fit J^iertelag moD alle arme <5ptt< 
fccre/ r^ftucr <£griftiie noeffom bcuifi oc 
obcnbaret/Dm |?unD gant) vaar i 9SerDen/ 
tøafce met oro oc aftrmtig^ $}<t fda al? ^S^crc/^crgroffuc^cfunUc^ 
n i^r ,l rc/ ^ cnaa pcirfoncre anfccft t noacn 
OJJfci maatt / (ndp oc <SøK$eb / cre alle §<mø 
™? > ln ? 6<m& fjoff Sftatftøum i tø n. gap- fom* 
mer (?id til mig afte ( fyx vWucftr ^anD in* 
J"gprt gen/ fem føcp fcfff aMatfcr formcMji 
mm |H(i fin røm ro ) i fem mfreifce oc ere fcefuei'efce/ 
• 3^8 tHftaqucgc efcer / tø er / 3eg vil 

tridrøi# forlade etø- vSpntøi / ffcncFc etø mitt 
n«« 3Jctfcert>t9&ct> / tr$k etø$ faDvøffticDc 
'frø ©amuittia^efc met Den fteUia 2tanD / o< 
lgimtoM/t paa tee fi&fk gtffuc etø tø <uige iijf* 
tø Sftffl ©og w( 6a nD giørc tø/ met tøt* tnlfaar/ 
CJ2cn at fyrt ter fom te ville tro p.aa fcannem/ fom tø 
jiPKpaitø* ftaat %tfyanmi i M #tio fom 

[0 bu jflHøi ^rocr paa <?ønnen / f)a ni) tøaffncr Det mi* 
i tål 6* 8* i iff/ 6uo fom icfe troer paa (Rønnen/ 
fn^Kr. W f M i* fa itflfuit/men ©ufce 93«* 

^ kW" 20?« ftrø ©ieminger/ §affuer J)an& 
)å ar/nt 6' w Beuifl / at £ant> ril alle (SpnDeris falig* 
$ cD - S&i ^anb Baffucr in^cn ©pnbere 
Z m '3W pifft*/ f<w tf femmen til &4nntm/ men 

!f 1 M 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) r faget Dem alkfammcn tii 3?aaDe. <Saø 
(jajfuer JjanD giorf met mange ofcenfrarc 
2>f Dere / met ©laefieo/ met gactyo/ ma 
Den gofDere boflf Imam i Det is. met 
ria 3)?agDafena Den groffiie (Spnberin* 
te> met Ovøff ueren paa ftaatffct /met S 
5>eøer fem ftaffDe forncccct §anncm tre 
gange, ©umrna/ Det er fanden fom <5»> 
racfc figer i fit ZnUt^it <&cct til De 
gamtøts jernpil/ vi mercftr Dem : #uo 
er nogen ttD Mefftten fccffemmef / fom ftac 
J?aa& til Ijannem * #uo er nogen tiD for* 
laDen fom fcfeff r frøet* <£tfer fiuo 
er nogen tiD forfmaat aff fcannem/ fom 
paafalDe hannem * eom fjant) wfoe fiac/ 
(Tee mgert / tefe en eniff e, £§i S)(£% 
Oi (£51 erp?aaDig/(iger (janD/oc*arm* 
£ierÉtg/oc forlaDer ©pnDerne/ oc foelper i 
H#D* c r 

# llo c f° m **b om t>or S)gn< 
£nnf?o/ (janD fjaffuer en ret fttnDffaf> om 

^nncm/ocnaar&anDfaaDam fcetentf* 

^hl^ 0 ! 1 ^"^^^^ opuecfi^er 
»**n hellig 2lanDe fraffe øc tefitDut* 
» ^icrw/«i mKrtø oe frenSentx a£ 

iraa lit/ f 5 

■r- • 0 eraa oc faring / ui at Mjfue Defactta 
»Dt ror iperre gfcriflo / oc hans SSdgter* 
muger oc fortiende /hmlcht er groens 
»nDfangeffe/ ocDcr (jojffcegpnDer OJJcn^ 
mffct aff gantffe ipterte / at feue fut titf iD 
paa £f)ri(ium / oc forfaDerfø paa gan* 
gortett clfe/ at IjanD x>iC »iffdige/ fom hanO 
fcajfuer roffuee/fotrfaDc atfe Dem/ fom fom* 
metil (jannem/ @pnDen/ ffp Dem ©uDs 
9?aaDe oc »cnffab / oc giøre Dem @a(ige, 
Sette er £roene fefojcl »Di #icrtet / ^uor 
aff Der oc fi%r/ fpDig&fl imoD @uD fom 
er £roene fruct* 

<Saa ftaar Derfor 2>oen »Di $ire fip* 
® et jørfte er en ret funDffab om »or 
Srelfere ty tifib / oc ©uDe 5?aaDige l øflf* 
teocftoriettclfe. £>ct2lnDet/ mw filliD 
paa »or £®rrc tytiftxun/ oc ©uD* iøjf* 
te- £)et SreDie er/ trøft oc gtøDe »Dt 
«?amuttti<#eDen, ©et $ierDe/er itmjf 
ieffmtt? fcegpnDdfe, 

J @faar Xroen »Di en fanD funDffab 
om »or £(£rre tytifto/ oc ©uDe naattis 
ge 3*orief tdfe. 2:f)t Det er icfc muefigt / at 
mauDfanD tro oc forlaDe fig paa Den ting/ |ttff*ti frmfc mut x>ti affat føe / oc i<fe 
granDgijfuelig fienDer- £)erfaare er Det 
fWMtocn/ at \vi ffuHe tttøe (juaD ©ud 
fcaffuer (ojfitet off / oc rettelig fienfce rør 
tfrdfere oc eoliggiørere ^rif?«m /om 
trt wlle (ro/ JpiufcFert hmtffab er alf 
Gtmngetø pretocfen at fcefomme/ fom ica 
tilforn paamintc : $orDi Det tor off/ huo 
|anfc cr / fjuorfaare han* fjafftier anåmt 
Sftantoom/ (juafc #iertetøg hånt haffmt 
imoD alk arme ©pnfccre, <£(jt naar fem 
rot nu Mgc forftaaDet/fom DenaoDe 
©ut> ^(f ucr off ftoriettet/oc wi f ienDe »or 
#erre £&n(lum/oc De Defgierninger/ font 
c ff^t oc formeDelfi fymmm ffcncfi^ oc 
gtffuis : &aa fccgpnDe tøi Det førft øt fam* 
tyefe/ oc faa Dernæjt en foertelig attraa oc 
fcegatmg / at røi funDc Wiffuc Deelactigc/ 
J*i faabanne fjcrligeoc faligc goDe ting> 
S,«frt imoD / fiuor manD icfe fienDer oc 
prffaar en ting / Da er Det gamle orfc 

mmfamti: Ignoti milh cuptdo. £)cc 

roanD intet t>eD aff/Dct attrår manD icfe. 

^l^f m m m fa ©ufo/|bm 
wn9©u(Dfaae* te 

Ml« ™ funbffat t 
3 at bcf otumc/fbf: 

»tø, Ifiiu;: 

cnfiitTidi^it 
^faar 3>oen dW cn t>fø fiCfib / oc 
fajl forlaDdje oc fortrøfTmng / paa ©ubé 
iøffte cc naafcige filfagn/ oc paa bmuc 
SiJJegfcre oc SXalffmantv fom mant> t fad 
maafce fienfcer/famtpcfcr oc k$æm.<£<xa 
at it Støenniffe icfe fuil / men »i i jfeltgc for* 
(afcer §er paa / af §ant> fefommcr bel 
fom ©ub fjaffwr foflfuet »tø ftt faftgc 
.OrD/ cfftcrt>i &anD er fanfcm/ oc fanfc iefe 
(tue/ eller omuentus : (Som @. 
tøf $ørpe wfcncr/ tør §anfc figer/ at Der er 
ingen omffifficCfc eder ferøent?cffe fjojf 
fymnem / met iiuff eller S9?ørcf* ©om 
lier oc flaar 9?umen 23. @ut> cr icf e fom 
tf $?enniffe/ae §an& ffutøc i itie/cllcr fom 
©icnntffeno Q9arn/ at f^anD ffulle om* 
ffifftie. SSJJalacfyæ- 3» £ap, fK$er@ui>: 
3cg cr #<£XX£9}/oc tee foranfcrie tefe^ 
Ser ttf met/ er fcanD 2llmccti<$ / faa at 
fymb fant) ^o(Dc oc ttørettc t»ct §anfc Ijaff* 
uer (offuet Men all forfjin&ring/fjuorfaarc 
.©auit) i Den s>>. JJ falme/ berømmer §an* 
nem aff^an^ 2tlmecei^eD oc (offacf i^^eO 
eller fairtfjeD/jisenDis: ©ut> 
tøotjj/ fcuo ere n mectiø ®ut> fom o« 45c 

£ i) Din 
bin <&cmtyti cr emftmg &fa * 45c i De« 
Hf. pfelm. 23or ©trt cr t .Oiminclen/oc 
font) Btørc §uaD fumD »tf. 3 (r 3< maabc 
Dømmer l?anD oc om <£(jrifio/frøer all fm 
lofftte/ fottrøfrmng cc ciHid paa ftanncm/ 
at fianD ttøen fm egen rørDighcD oc for* 
licmfle/faar ©pnDerme forfaMfe/@uD* 
naaDe oc wnffatv oc Det ettige iiff oc 
fij^cD/ for^efu tytifti vmffyto / eom 
fcft§etøge©criffe/ atteuegfie toer. £if 
Xomerne 1 Det 3. £ap. Se ere Neffne IKct* 
f^rOigc aff fjane TfaaDe t>Den fortiemtfe. 
2lctor : io. £>m Denne wDne atte Éropfe 
fer/ at alle De fom fro paa hanmm/fMt 
»c* Gane 5?affh fraffue epnDcrme fortø 
Mfr 3Ufo. 13. Set ffal vare eDer uf ce* 
J8j/fta«q5røbrc/« epnDerm* fbrto 
**/ Mtfftter eDer ftmDgtort »eD Denne 
/ oc aff alt Det / txMuitcftf i 
fnnDeicfe t>orDe OtøfanrMgc i etøojfe £on>- 

tø £fct mDoø Difie *>iDe ® ud* fa*' % 

»tøj 

du® 

å\)M f bi tefi? 
•fa l 
I tak mi p{ 

mi hmi 
IrQMri^ 

tmtyørt ril 
It tø/ 

trim 
iettelfe/ om fcan$!)?aaDc oc QSarmfjierttg* 
fjcD/ ocfamtiptfe Den at trøre fanDen, <5aa 
forlaDe De ftg Dog tcfe fter paa / oc tro ttf c 
at Dc fcaff ue noget gaat (jer aff, (Som ©♦ 
Jfacob 1 Det2(nDct giffuer tilfienDe, gtøfp 
(ene/ figer IjanD/ tro / oc beffuc / Det er/ Dc 
knDcwI/ at ©uD er 57aaDig : S9?en De tifc 
egne (Tg itfefcan* 97aaDe/ men frpctc fig 
for §annem/ fom en flreng £)ommerc/ oc 
en !£pff for ©aden, ©iw giøfe oc Dc 
333guDelige/ fom røi fec i §atn$ trempel: 
#anD viflc w(/at © tiD vaar til/oc At franD 
^affDe (ojfuet / at »OuinDcne <2tøD ff u(Dc 
fønDerfnufe ©landene Ijoffuit. ©en* 3. 
€D2cn £anD forfoD fig intet paa ®uD oc 
§cim $onetnmg/oc ^affDc ingen fortrød 
ningpaafune37aaDe / menanfaa £an# 
nem allcnc fom en QMoDfteffnere offtter 
2tøeteDtfD/ octtfcfomen mrtDoc Q^arm;? 
(jicrtig $aDcr . 2 bi faa ffaar Der ©en : 4* 

(BønD cr flørre enD (nm fanD fortaDte 
mig/ fec Du Driffuer mig i Dag a ff i anDef / 
at ieg maa fftufe mig for Dit Znfict oc 
Wiffuc tP|1aDig/ oc ianDftyctigpaa 

ii| Den/ tav fa wp« gaa mig / at £ tto mig ftt. 
tor/^anofTarmigtljid. ' 

•©« tiøre ict( tt ©uofrpa/ge/ f om 
Paffue <n Wwøunbié <Zro i Derte /%, 
W tmu for(a&e fig atødie uaa ©„(,',, a( 
^f« O" fortet dfe »rt vom 5?aa6i« 
»<2tøffunDdig/dffe£anncm fom Det <& 
lerpot 6t P fig|? t /fprfc f fig aff gaat j jf 
%mmm/ føete otfaa for fcane ettaff ot 
frtifcf/ mm fole« i* i QWitøaap/enoog tø 
r.6 e^nccr <r j?ore / bliffut ot id* fe 
mw/mm fantom S?aafc ✓ tøb « 

tfrtj/ tfub fom Samt. frmglr i ocn S 
féfi" « «Mrm§iorf% ot 5?aat»g/ 
Xaa mofogot meget COTtfAusDefig s O« 

røw faa føc fom ^.mmden er offim 
22?! ' s tct £ a,,& f* m 5 ^ «« 

SS ' W?" ^^ngditim/ 
wnirtft rtUt cem fom tro epnterme for* atfidl fi 

•'te mi 

4 tø q 
■tøj ji 

PPMtl |ft 

(tirfuf 
: : ;; :n/nn 

5 tø ^ ^«|| bMfcocMtg^^i^riffogcftt:©« 
iffi* t>cforffrecfdfc foregen oc epntfrø 

mefccljl ftne føtøito faarc oc øffucrfttø 
3 nn ? B wit gc araat) rcD huiftfen fttm foDc £ftrifit 
W '3 te gøt5cn EKcn at fjim icfc »itoe falbc t 

mttøaabfor (SpnDfene mattgfo(5ig^/ 
K| KMMIj men wjfctigett troDe oc forlob paa 
r/HfttftiH Ctørifliim / ae fjant) vitøe forfaDe feenfce/ 
«ft bk/p alfehentw miføiernigcr / v»t^ncr f>un fyt 
rQ#tøl mer/ ae fnrn fføer (jen ctC <£(jriftøm. &c 
»r/ranjffita:- paa Dcc røant) ff«lc>c fee fjenDiø 300c forfef/ 
fofftøj « Mj ae [nm fjer ejfcer uitee Vfp all @pn& oc 
t®[Wf ®utø foreprneffe / oc (tene §annem / Da 
ferwwe* hwifrr f)tm gfm'jlo ad ticmffacftg&ci)/ 
wStøf)^ faluecfjane gøDer/giør fcem t>aafce~mec 
JtaM fw graaD / tørrer Dem mee £ent>te Jpaar/ 

mjtijid 111 &taat Xtctn fjer trtiaf man& 
lf tøf il ftn&er erø|l/kufua(elfc oc gtø&e i <5amtue> 
røNØ fi 3§ ct > cn/ * moD (Spnfcfen* forfcvrDcffc/ oc 
i MttH fortømMfc. ( Zfji effeerfct ae u 

f^OT S0?w«»fft^ «ff «wcf ©pnden/ oc £ott> 3<f« Sprays 

men tilforn m te emttiuigfam bal 
o forfaber tø »aa ©uiv f om paa m nS 

« røbe fi«. «Di ^errøueu' for featanm 
oc s ro < ^ «*»r to« fornem, 

ti*« mane »bbctcr ^Å.l ? * pin 
t/K h 

MA 

lup • 

feféh 
Uforme« 

tmet/at 
Man: 
./ e-i 

i*/ cm f 
fe fiiiiii 'ril cr nrD - rc ./. 
meget matø 

tøflet! ffuftrie Ottff / oc fcerie fcriffuerfe Støp, 
Setcrcuføffuer fortatocm frcrtt? É?ptt* 
fcer/oc befrtjt oem fra ionxns trufcl oc 
$ormaletni>clfe» ©?cn fruorlefcis Denne 
Crammttia,ljefc6 Srcooc ^(ccDe eroflffor* 
^uctrffmt/figcrpaulue goloff: i, £)# 
»aar bef)aa,elia,fteD/ at all $u(of ømmefig* 
fjefc fftitøe bo i £l?ri(tø/oc alting ff utøe for* 
li^ie formecclft fiannem til fiannem felff/ 
t>ccrc fujpaa ^ortim eller t himmelen/ 
fcermet/at ftanogtorDe grefc/ fornnfceljl 
©lobet paa §<m& Æaarff/røD felff- 

(Jtaar Sroen i cn np (ptM<#coe/ 
oe QEIjriftøia, leffnets be^ptt^elfe / fom ct 
2roene rette gruet/ tutor paa £uer fartD 
fienfce/om £ant> £affuer en retfmDia, oc 
liffactia, ££ro eller ep. £fu fom JNui'us 
fcrifftier @alaf . 2lanDcn* frtut er ft'ier* 
flabet)/ (^(ccDc/ greD/ SaalmcDiaJxfc/ 
S3enli<$et>/ @oDf>co/3>ocn/ factmøCta/ 
£et)/ fyff|eo/ntob faafranne er iowen tefo 
falm fuultfe fom Itfrc €$riftømji!yi>e 
jfaarfffefte Derie jtiøb/ met fin tyjf oc bc* 
gåring ^tem/ til Romerne i Det s. 
#ml<fc ©tttø 2tønt> Driffuer/oe ere <£ufce SWm. Q5« r ticrfaatc tin <£« matå 
W» P«t to af føn [m UMt 

fis 1 

m 

Et N 
K|M 

iÉtifeit 
tøtrt tø 
itøplictt 

%ni? 
tøjiftt ci 

wide\5iti 
N% 
f%tfi< C ru- l(r *i £' ^ Il 9B^«nDiø £ro t S)mut / enDoo, §anb 
W»itttft|2 * mtcfc Mfr«*/ icgenD ttu rit»cre 
2)1«* 7 v ^9^no^cvilfaaroccgcnff^/fomft^ dl mia S! Wei>w ® ut * ' r° m & a tfue cn fanD 
ijiC! £w *t(nierDeraff fanbbømme omftg 

a S!? »* I™- * Sa£ctt&r M/af 

™WtyÉ ^anD er pKaia trtat troDet/oc forlaDefø 
W tø Der paa, ^orDi Der fom k$ frefienDer at 

1 ™ Pff Det er fanden / Da er Det oc fritogt oc ret / ae 
« Wftef iea, ffal famtpefe oc tro Det. 3- fca jfuer $anD 
wrøSWp §uo( w (i C t j( /at vccre alt Det fomftaar i 
plftføfll jPropfceterni* oc 2tyofl(erni$ fcrifft (pDia/ 
rinrrr^rl! tit at giøre oc ttDe Det fom fc-efatie/oc ae 

6m« ffyDetfomfortøuDie, gfrDerfom teg ttf 
iwi«!#) tro paa @uD/ Da er Det f tftørftgf / at icg er 
faml* ^wititmtettianiQoclijtoig/ oc bcfien* 
tf Sffltøiff Dcr/at Den er obenbarctajf (jannemfefff 
; / tøjfr jf i Jjane fahge 45rD/ oc tefe ajf off SSJfennu 
Wtf ff^ 4* ^//^^^anDoctillegger/tifføper 
oc tilegner fi'g/ a(t Det goDe fom @uD §aff* 
rr//i/f# w (off wa / oc fc/TtWtf f<w aff Det for* 
fl gangnc/ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3efu &t)%a$é 

gangne/^eg weD at ieg cr Dccfacf ig trti tøf 
fom ©ud lojfuer/ Det cr IjanD befatter mct 
en vi$ tiltib oc fortrøfimng / effterDi ©uD 
^affucr mig fier / oc giffuer mig Dette gø, 
tø/ Da Dil (janD ocfaa giøre mig falig euirt* 
5% $ø(ger §cr effter (røft oc 
Quiualcffe foi? afc Dem goDe/ocen rolig oc 
freDfommdig Qamuitt igfjcD, £)ette toer 
IPaithia Kom. Der IjanD figer : £fftcr* 
to nn ae nu tøeffne DietftfrDig formcMff 
Sfcroen/ faa haffue røi #reD met @uD for* 
tncDdf? #£rrc 3efum Cgriflum / Det 
cr/ttji gaff titen gfaD oc rolig ©arøuiffø 
5eD/for ©itD/at mi formcDdfi ghrifit 
taenføfttms cre fftfoe aff mc( Det onDe/oc 
cre Meffne ©ud* q5ørm %m/ ril De Ko* 
mere tDets. £ap, 3Mfc"tta«amrørt 
Crtfr^fDomeaanD/at i ffuiie atter frmte 
cDer/ men i gajf ue anammet en eønlig 
3anD/ $ormeDe!fi £mlcfc n trn taabt/ 
Mbajafs fterc Der, ^t em / til De gfcer 
i« »w*e. QUt fom tro / gaa i rofigfceD, 
5;^ nr T a ' ocr ^ ni)(e 3^ DinD paa/ 

Det fom &anD ffal giøre oc (iDe/oc ffp ©uD* 

for* 2> 

æterne rtwrolij&æ 

in fcrnKtf {! 
frn. %Mli førtfrncffe : Oc IjanD fanD ftaa fit dmkl 
De retteøen faarc / enDo$ ©ieflfuclcn oc 
£?erDcn (laa fønnem imoD, Sen fom nu 
tøfmDcr Drfie eex fipefer i ftt J^tme/fVatiD 
(jaffuer en Iiffact oc faltøgtørenDie 2>o, 
©?en Suo fom mil paa ©uDs orDs fanD* 
[Kb/ tror icfe at ©uDt> fonettdfe oc for/off* 
ueDegoDe femmer f>anncm t*D/ finter in* 
gen trø|l oc ro i fut fedmuirtighcD/ oc øff* 
uerfø rte!i<j\?Di eønD oc 93erDen* »cfc 
fp|i/jjan& Affiler ingen £ro fom Duer 
ttl @ad<#cD / oc er iefe cn ret dfyiftm o< 
©uDs <»ain/ men en øpenffafcf oc23re* 
Dens Q5arn/ »Den faa er |anD giør pern* 
tenø. £)ctte er nocF om £roen / 5?u føfc 
ger fremDelie Det 2lnDef/ fom epractø sD* 
freffuer i Denne 2lnDen tørDom* 2. OM BØNET^ 

Set 2(nDet fom «?pracl} §er t)Dfrcff* 
tier/ at Den (5iuge ffat giøre/ <£r at £ant> 
paa faaDan en 2 ro oc forfrøfitting / fom 
afDede forfaDerfø paa ®uD/ at (janD t>ii 
giøreaftDetfianD Aaffuerlofftiet i fit fa(i* 
øe£>rD/ for fm <&pn$ ffpJD/ ffal kDe/ oc 

paa* 
ttøafa(Dc©ub om (jiefpoc frøfi/førtø 
£eD oc funDfjeb, Ctøen effccrDi ae bcr cr in] 
feD wmffeligere arbepDe/ enD rettelig at 
De/fom en aflfDe &amk Ijaffuer fagt 

teø attc rit tmDermfning / paa Det/ ar 
(juer griffen fanD Dis fceDre oc troligere 
giøre e(fter Denne (Spracf^ tørDom / oc 
forftaa fcuortønDe f)anD t)i( n>i ffulfetøe/ 
inDføreen ©entens aff ©uDs orD/ fom 
fører off fjuorfeDis tot ffulle fceDe / oc frøaD 
Dilfaaren griflen <Søn ffal Iwffue/at 
§un fanD fcc§agt> ©ud / oc Mtffue <25ftø< 
(jørD, qSefønDerfig forDt/at 53ønen/er 
Den rette kafeen oc 23erie/oc (lercfiffe 
Ovmgmur/ wD (jitrtefe rot fimDe fcfftrme 
off imoD (SpnDen oc vore JienDer / oc 
paa Dem imoD. @om eafomon i fin 
£*Dfprotf*is> SapiteL farrcr. 
3t<£5?6 3?affn/ftger £anD/£)eter/ 
^uDeDfaffn* paafalDelfe/er Det fa(tcfte 
etot /Den OtøfønrMøc tø&er DiD oc Hifito 
fceffermet 

'Oc Den hellige chryfojiomus , fom 
*wr Patriarcfj til £onftantinopel fcriff* 
ncr: 4tøerui|Tfom en ©tab/ (ntiftfenicfc Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) VVmik f t^.iMCnm/lM%f«t fej* 
«w»W3icn^crnfct»lb/ forDraeUefcr a(# 
ffi*t% Miefom/ wbtøikfe man* SienDerni* 
2* *(|| anløb ffu(0e cjffftoCDc: @aa fanD « Stcffc 

""tøm Mnl<tt<li&tøx€n6Mxmtefm malt/ 
røtøtøKc^ fom itfeer fcetiefmet mer Cgøn ocpaafar* 
1( 6p«dj* \m tdfe/oc forufrcn megen møpe opfotøe ften* 
Kfcrtriiifø * met aikhantit @pnt>er. gfnfcenéief 
mafMi| fom er l>eruf?et formefceffl <8ønen/ #c 
ififtkfc/té tøntncfe fomme nær til / forti kmt) to 
licn^rtftlfe frpcftr fig for Den førcfe oc fraflt/fbm 
pgaD/p(f(fe; ®#«cn faflfaer §enDe nftftcfcfy (itibfm 
ig ftf/l ?fi; J™'< wtwqueger ©ielen / en* 

t * 2M/«W flR**« 8*r legemet 
#«?iMt £>m qsjefrtm føer <£6ri{Tu$ fa*. 

b <x dok ©anfccftge/ fantølføt /eger icg ctw/ 
?om e*w alt fyuab i brtc §a&crøt em i nut 
rtte« 3?affo/ Wftel tønt gijfuc ctø. 

J/fcgJ SBW Denne forte éotccnf / faarcg# 
*42S wmStmt/m en (griflen 
øftøM* ( f cm cr fimene pDmrøe optøfftelfe fif 
f i ©ut>/t>et> fjuiftfen tpt vti ^efuTfaffn/ 
frfjfjg ©cter/en (?aDig £rooc tim paa fan* 
in^fr nem pejjansfortienifte/ enten fcegweno* 
togtern gel 
i get aff frønrtem / etter oc facfe fjannem 
for fane beutfie wtgt'ermngcr) antfuar 
(ti $ire Orabeli^c @pørffmaa( om <Sø* 
tten/ t>Dt (juifefe Den gamffe rDom om 
@uDe paafalDelfe er bcfaffcD* 

li ©et førftt ©pørffmaalcr: 
bucm manDffalpaafaltøS 

I L #iiorfc ws mauD jfttl bcOc 
oc paafalDci 

II L ^>tior om nnmt) ffal 6c&eJ 

I II t Om ©ub wt giffac ojf tøt 
rot bcDc om { 

/. #tiem fftif manD Da paafatøe $ £tø 
tor £r>ri|iu* ficr/ 1 Dcc fjanD frøer: #ua& 
fomhelD|i i beDe $aDeren om. <5aa fMe 
tm Derfaare paafatoe @tiD $aDer, COJm 
cffterDt/nn funDeicfc tencfeae ©uDer en 
gciDcr / xNtn t (Sønnen vor mediere : Oc 
pønnen ^affiier giorc offtH Qutotyttn 
formeDelft Den &cUig 2(anD / Butlcfcn Der* 
for fbtDtø en (Sønlrø 2tanD: oc ingen ficw 
wyraDercn/«Dcti eønnen / oc fcuilcfeit 
foønnm vil D« ofentarc / fom Der fiaar en 
cflfe 

g/rtttiø 
: fen c 

cennen 
"titer \i 

ftørfaal 

Nb Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ym ' M SSKattftøi i Det ©icfffe/ oc ingen fanD fat 
WM cm I* 3<Ni m #(£rre / t>Den t>eD Den fyUia tø HMAi 

ml ..tom. &ij 3anD / effter Pauli »iDnefbprD : Qa er 
Det f(art/at ingen fanD paafalDe $aDe* 
ren / vDen (Sønnen / oc ingen (Sønnen/ 
»Den Den f?eUig2lanD. ®aa ffa( toi Der 
faare paafalDe oc ti(beDe@uD fomer$a» 
Der / @øn / oc Den Retlig 2tanD / en t>Dr 
©uDDommdigfuf>fian&/ wefen/oc rød* 
fe/trefo(Dig \>Di perfonen. #ttor faare Den 
fom paafalDer JaDcren/ IjanD vMudtt 
itfe (Sønnen oc ep Den fcellig 2(anD : S)uo 
fom cifbeDer Sønnen / $anD titøeDer $a* 
Dcren oc Den (Mig 2(anD/f)uo fom paafafc 
Der Den Ijcfog 2(anD / fcanD arrer gaDeren 
oc Sønnen, £fy Difte tre ere it h 3o&.^ 
#er paa at m ffutfe titøeDe Denne ene fan* 
De @tiD / fom er SrefolDtgfjeD t)Di enig* 
(KD/ocenigfjeD t)Di SErefolDigfteD/oc in* 
genanDen/|affuen>i befafning/ $oriefc 
telfe/ oc tempel t>Di fcri jften. 
& #aflfue n?i fcefalning i 2E>?ofee $em* 
le 53oge c>. €ap* oc fjoff JSKa^eum i De* 
4. (!aar faaleDie : ©u ffalt tilbeDe #<sEfc 
rmDm®wD/ø< jwnnem allene ffalt Du Ib* 3<fu 0 »?rac$s 

tt>rcFe. SSfci Det ZnM 95uDort> 6mN* ec# 
faa Dette famme- Suffaltitfetage#£r< 
rene Din @uDe ?}affn forfcngclig i Dm 
SftunD : £)er faare ffalt Du rettelige frruge 
Det t <£øn oc paafalDelfe- ^tem t \ Den p<>, 
jpjafme: St^cOer j&®XJK€5l * 
yrpDcltc/ att \23erDen ffa( frpefe Ijannem. 
£>c i Dert Opljøpcr J)(£D101Æ51 »er 
@uD/ oc titøeDer for £ane 3ot>fftmum(/ 
S^iljanDer^eUtg. 

2. #affttc røi goriettelfe attene / af hh 
ffutte Mtffiie Q5øn£ørDe / naar iri yathU 
fcc ©ud, #orDt ©uD ttlfiger oc (offuer off 
tefe/ at ir i ff ulle Wtff ue 95ønri<je / Der font 
tt>i tilbeDe jomfru 9)?ariam. ©♦ peDer/ 
etter anDre£>eføcn ocQireature / meltoft 
ene naar røi paafalDe Ijannem t>t>i en fanD 
fro. 3fems'6« pfalme figer§an&/paa* 
fald mig t Dm nøD/ oc ie<$ »il ^tclpc Dt<$/ cc 
tu ffalt tacfe mig. 

3. J?afftie trt trempel / at røi ide Cif frø 
gen attDetl ffal gtøre vor <22>øn / enD til 
(£ud. Siflte (£)rempcl ere trenbe flage / 
fom er gjtitø @øne/ De fc<Uige Anglere/ 
cc @uDjrpcti<je ©fonniffcrø* ©ute Sø" tørwrofrr Njtttt p 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) føl |om jcfr SM paafafber ingen anben enD (in #immefc 
ffe gaDctv fbm røi (jaffuc tempel lucce 
22. Say. J5uor(janDftgcr/iøDifm jiør* 
fleangtjt : $aDer Der foin Du vl(t / Da tag 
Denne Sialcf fra mig/ Dog ffcc Din vitte oc 
icfc min, Englene paafalDe ocfaa ingen 
anDen enD ®uD oc Den trørDtge S£refofc 
DigfjeD. c 33Di £fcri(ii 3øD$e( Imct. i £ap, 
©tunge De : 2£re t)cere ©uD i Det §øpe/ 
greD paa ^orDen / oc Oftenniffen en *>e(* 
behageliafnD. Oc £faiæ i Det <3ief te : 
tfclhg/bcUig/ fattig er Den J)<£DtX<£ p» 
fcaot^. ©uDfrpat^cgKenniffe/ Defcetttgc 
Pamarcfer/Prupbeter/^ongeroc 2tpJ>jt/ 
te/ iaDen gantifc Q:6ri|?nc^jr(fe (jaffttc 
icfc vDi Dette ^80n / robt til nogen anDen/ 
enD cii ©uD attene/ep (ftttte roi tøÆcr gtøre* 
4. ®etufw oc Dette farøme (jer uff/ 
93?ant> maa trfe tilbebe nogen anDen / enD 
Den paa ruutefcn matt!) nua tro. £(>i W 
^rtffucr paulun tti De Dvomere i Det io, 
<£ap. »torleDis fftttte De paafatoc Den paa 
§uilcfcrtDcicfetro* 5?u maa tin tefc tro 
paa nogen anDen enDpaa©uD/(bm er 
SaDer/ Søn/ 2lanD* @ otn 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3efn Sjtfradjs 

tftMttM** tyvifieli$ troee 3fnfr 
eHe. £>< -jatmict i »et 17. £ap. ffoor t»er: 
gwfcwfcf er Den CtøanD / fbm forfabcr 
l»3 P«a ©?enniffen/oc fcofDerjføDforfm 
orm/ oc børtuiger fra ©ud met fit Slime 
rDerfaare maa wi iOt påtalte mm 
rnitwi/ enD@uDfom cr $aDer/ e øn/ 0£ 
g» 3anD. S)it met (lemmer odoa 
©proc^3?«U» t Denne ffeD pffncrie/ac 

©"agirtfe De Derfaare meget Daar< 
ligt/fompaafalDe Creaturene/ etocfe/ 
« ©tene/ oc 2tffDøDe j^etgen/ Det er 

tuDet / 3 Det frø «uD. oÅg^LL 
jOaftm De frpetet ©ud/ Da er Derie fiM< 

fZTI at f„ m ' « & 

ftmD fcannem adene f lUeggie/ font De fefff i fy 
fa :tar 

* ' 

Scrfi 

aviruf 

«ftø(Kf ■tril « 
to 

»lp (I 

Uttøm Nb Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Nasi 

SAM 6: mø** I L ^uorlcDis ffal manfc Da 
t>eocpaafatøc©uD$ 

S)tt om giffuer oc SBrt/tue goD 
ffeben/ i Det fcanD ftgcr : 93Dt mtt3?affm 
@aa ffulDerøi Derfaare patifafDc oc beDe 
@uD i 3efu 5?aff tt / ftuor met »or $relfe* 
rc lærer nt Mig/ Det ene ftuaD tt>i ffitlfe fTp 
»Di »or Q3øn/ bet2tnDcf §uaD røt fMe 
gtøre oc ftaflf ue / Der fom røi »ille beDe ret* 
telige* 

gørfl (ærer §anD fjer met / at fcanD 
fmer / nu ffal beDe i Um 3?aflfn / at \vi 
ffal ftenfette oc bortlegge all mening / p™- 
fumption ocformajMfe/om»oregcn dig- 
met, ȾrDigljeDoc fortienifle/faa at tvi 
itfe tencFe af ©ud erojf noget ffplDig, 
$orDi £fjrif?ue figer ttfe/ IjuaDfomftelDj* i 
beDe $aDeren »Di eDcrs 5?affn/ ©et er for 
eDereegen ffplD/ »ccrDigf)eDocforticnij?e: 
©?en »Di mit ??affn/ Det er fom £anD viU 
Defaafige/t fftiUe ingcnlunDe berømme 
for©uDe2føfiun/cDer$ egen gierninge* 
oc »erDffplD / men i ffuUe neffne mig/ oc 
beDe at fSanD v>i( »iDe eDer 33øn for min 

5* ») (fytø/ 1] 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ff^fb/ fer røm fortirniftr or forbøn. (»,»4 
»il Srr fa^rc £(jr;ftU6/ af røi irfr ff u[[< 
Cri|tc ot ftolr paa off frlff / or w rgm 
»AiDighrD/ naar røi »idr SgrDr/eom pen 
prøl«r giwto r>|f i urarø 1 trt 2(«to 
rr. ^mlrfrnoprrenrrfinrgoCr girrniit* 
ger/ for (juiirfr (krøb mrrnf r at ©UD »aar 

ft* np 9« J*««8. faa ført 
fane: >g tarhr Dig ©uo/'Va, rr irfr fem 
«m Sold / JXøffutrt / rørrtfrrri>iae/ 
jporfarlt/rtfrr oc font Drnnr £otørrr: 3ra 
tfaftcr ro gangr om / or giffucr 
Srmteaff afcl* irg fcaffurr. lig! fa 
fcrsffuie Drr om rn SftuntrV aff or 
firsafrn/at Crr £ant> laa for SVtrn/ to 
SfN <» raabt/ or før : # £tø 
3rø> brraic mig tø to rfi mig følttø 
S" *>««» Mcff tiføm aff rn fom 

^ub»aar hanorm ffplbig? ©afart* 

urr Ihtnørligm t3oført mine Mund ar 1 

tjaiv 3nD ril at 
Mene 9^1 
H/kfia ; ; ^r/fi 
Wil« 2fanMt$e Zagcbom. 44* 

wftotøg fyanmmte fymttmu}* forfine gicrnin* 
'^ a(ltlI *te ser ffplDtg/ fjuorDe fTae&met<SranDene/ ,e (ll#/e(t« ; oc luen jtaarbaaDcvD igennem iDø*renc tø« / trrrtfe oc SfrnDuene / oc <£>el$ebub bøt ter £ pnert 
*>t>. ©efte vil icfe CE&rijlue / at røi ffat 
giøre: Det IjeDer icfe at beDe i 3efit 
5?affn/men at opregne fine goDe giemin^ 
ger/ oc rofe Dem for ©110/ oc at <$aa i Ovet* 
ternet hannem/ fom fin giclDcner. ©len 
tøanD vil at tvi vDi en fanD Penifeni? / oc wtawJoM rø*** 11 * øDmrøfjeD ffutte ncDerffe ofTfo* km/m 

■ tf 
(1 ©uo/ bcftenDe vor ftore ^BifffrDigljcDy 
oc Den aff ijiertet fortrpDc oc begræDe* 
5ør|t/ forDi @uD er off intet plictig/ vDc« 
cuig (5traff oc^orDømmclfe. Sernopjl/ 
forDi tvi ere fjans JienDer før enD tvi bliff* 
ucomuenDe. $remDe(ie/ forDi ®uD børn 
(jørcr iefe <5ønDere/fom Der ftaar 3o£an> 
nis i Det 5?icnDe : iDeter/ faaDanne #of> 
fcerDige oc frolte ©ief?cr / fom Den pijari* 
feer vaar / fom icfe vilDe befienDe Deri* 
(gtynD / men bliffue varactige vDi Derid 
ønDffab. $or Det jiDfie/ £fji ©uD flaar Dc 
J^offtfrDigeimoD/ men De ^Dmpje giff' 
wer jjanD ??aaDe l P#. £><r< 2>em«ff tører &,n\lué (jer mer > at # ' 
ØanD fcefaJDcr / af t»i ffal DeDe »Di (jane 3ft£i 
9?affn/§uaDt»iffa( giøre oc fjaffue »si «kpjh 

»tw<33ffn. ©cf^rftcrci (fat giøre/ fom 
manD aff Det ieg nu f<,g C < f ant , t,ø mme/ 

tr at t»i ffaj met a<tfom|tørft« pDmogfietv skim. 

©cif angcrfult #terte oc en fønDerfmtfet A.6 

3lanD/ for De #ire forneffnDc Bager/ nt* im 

DerfTa oc pDmpge off for ©uD. Om hmU Km 

(ten pDmpg&eD t»t fcafftte mange fynt n#n 

|xemp(er »Di ©uDe qsørn / tMant hmU tafta a 

m y )o Rigere oc ©uDfiijccigere fiuer faU 

fcaffuer »ocret/ ( o Døcre (jaffuer fianD »D* , fi m{i 

ntpget oc neDcrtrogt fig fdflF / naar 6anD , tø, 

^gaafrcmfor©uD, anftrt/oc g>e »fi 

. eaa ftger Den rjellige proppe £a* fi 
md»D,De t ?],enDe. 3* J&cteT* g! 
fore oc forf«rDe(«ge ©uD / nn fcaffue L,J 
epnDet/ oc g.ort toret / t»i ^affue »L 
^guDehgc/ oc affafDne/ t»i ére bortu.ge. {?£ 
De fra D.ne ««D oc Set. £ <£ $ K <£ / ott 5* 
ffl Dietmff/ men t»i muc ffamme off. m 1 
Jiggefor D.g mct »or <&a, tc f c paa »or 
3vUf«rDigfjeD/ men paa Din (tore «arm< 

§iertig* I« cntciriff^r ffffatfpaaoc ^tør Det / oc tøffue icfe fer 

tiom 1 ««toIIcDc -efftar Die 97affh. 6artanm 
WVm $otm cc maate bruger øcgføaft t?Dt Det 
SlZ ™ tf* ecc / Du »aarf? ret S3rcD/ figer 
PJPj » ^nt)/ Der røt epnDeDe oc tøeffue Ccn<5c ter 

»Di/mertttn Wejfue Dog frelfk OJftnnu 
1 IJPMyl erettNaUefammenfomDerørene/ocallttor 
tø?fot*l KetuiflfjeD er/ lige fom en fcefmittet 4Quin* 
« NføM to flccDe. Q33t ere alle »ifneDe fom SSlaD/oc 
Mk (Arte we (SpnDer fører off bort / lige fom it 
i: fe kil' m\ Wm. %n$m/ falDer paa Dit 5?afifn/ eller 
{Mtåiifitf /Cu giør fig reDe at IjolDe Dig* £l)i Du ffiuler 

Dit 2tnftce for off/ oc (aDer ofjf vanfmectis t 
kM fmkl »ore (SpnDer, S9?en nu #<£Dl!X£/tot eft 

*>or$aDer/røiere£eer/Du ef? »or potte* 
4( $j) / ni f/ magere / oc tt>i ere alle Dine fienDere gier* 
■rrf/ w ifcjtø n * n 3* #£3KJt£/«><r icfe for faare 93reD/ 
fw wtørt oc fom ©pmwi euinDelige ifju/fee 
fcjhgjjf/i &og Der til/ at n>i ere alle Dit golcfc 

måP forlaDe Dem paaftgfelff/ etter paa nogen 
fLLtW ting/ »Den allenefcerpaa/ at De tencfe De 

w i* SM Itfffcri 3<ftt éfjrrtdM ' j 

gftø ©UD f «/ oc icfc COfif^aabc oc ( uife m 
£<wD ^affiier ?o omforg for bennem / oc 
tf il bemfe Dem 5?a<aDe. @om oc Jeremy 
giøn fit 14. £apif, fjuor Der ffaar: 3§ 
#<£Dt3l£/ vore SCRifgiernmgcr haftut 
Det vel fortimt / men frefp Dog for Dit 
3?affnffp(D, £f>i Det er meget fanDcn/oc 
De! fcrefruef aff propfreten ^ruc^i Det 
2inDet/ en eicl fom er meget fcDrøflfuct/ 
oc gaar i uDtøpeD oc fcmmcrlig/oc Aaffucr ; i 
Det nefre vDgrcrDet fine £pcn / oc er f } al 
]Mg> Den pnfer ^3t3to£ Dm £cr* T* 

K£ vor @uD / nu ligge fer Dig met vor p( 
Q30n/ icfe for vor fføfori* / oc vore $m ! ' * 
ger* atctfttWfl&cto ffp(D/ men for Din n ' lu 

. , <Saa ff uUc tvi ocfaa beDe effter Denne ^ r 

*W! oc fige : SQu OietfarDige ©uD / f' ora « 

DcfienDer mig / at vcere en arm e»nDere/ lm * 1 

fom ftaffucr offucrtwDet aUt Dine <EuD/ *W 
oc er icfe værDig/at ieg ffutfe optøse mine 

pen fil j>imne(en / oc meget minDre/ * fan 

w vDt Diettc met Din tienere / tlji ingen N « 

fom **0 i l#for^mi 

fc ffflfD/ Pfc 
tø 

HMM« 6)0 
0$, W 

p fom feffitcr er Ovctf^rMg for Din Hafiun/ 
SKcn forbarme Dig off uer mig / oc vDfTct 
alk mine @pnDer/ cc 9Søn§ør mig naa* 
Delig/ cfftcr Dm (tore SSJ}iffunD|eD/ for Din 
(?øne yfu gfjrifli ff p(D/ at icg fanD pri* 
fe Dm goDljeD / oc tatfe Dig min gamffc 

2)ct anDet £ £rt (lue torer at ttn ffufe 
fe giøre/naarrøi ville beDe/ i Det ftanD 
biuDcr off at beDe s Di ftt 9?affn/ £r/ at røi 
ffulle aUene forfaDe oc fortrøfte ofl7pa<* 
vor CCftcglerie <££rifii mDffylD / 
fortienifie oc forbørn Ser faare figer 
tøwD / ^uaDfomfjelDft i beDe »Dt mie 
5?afftt/ Det er t)Di min fanDe fuwDffab / oc 
en fajt fortrøjlning oc tilliD paa mig/ for* 
(aDenDie eDcr paa min $orticni(le / oc 
Q3øn/ fom ieg ffa( giøre for eDer tit min 
JpimmelffeJaDer/ <5aa at i fjenfafk all 
ffiøDelig roff/ cc forDrifleffe paa eDer felff/ 
oc berømme eDer aOcne x>Di mig / fMe i 
traaDe frem for ©uD / oc giøre <2>øn ti( 
fcannem/ om alt Det t (jaffue befjoff, gor* 
Di Der er en CERcglerc (figer 3pof?elen i* 
£im : 2. ) trølfon ©ut> oc SSJJenniffen/ 

fom ,4 , 1 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) .1 ©.< ^oc Dr.|tig$et> taatuOt/ i J tit Si! 
.C tpZm t.( frwnetn / font Det fToor S t 

gaat mto offoc ft« « ^ ft J 
S9?c 3 (crc/ !£alfm<mt> oc røp<rffc taft ' ? • 

^^n^dfct/ocDtagerolTopfir fem Jg 
tetti i mer e*nlfe foaWDd/c/ oc Itu. 

jncftéfanotwrt. ^tfcfto et er Bannern £?' 
'« at éVfre / effreroi bane feer t-cJe Z» " • J1 
W^ittttt/to^^ZS S* 

t£S&S 01 fatti * /at wi ta < L * ,c 

rommctiffantmctt. lltt/ « 

JwflWo, fccnfcr imoo ofT / ec '<« « 

matoiWfc, occrafoelie offuent f ra ofl> 5 ,tlj 

it "Si ^fuc * 6Mw*n *>il føre / etter fee off / oc 
tøftMt,j! røøffwaff noget gaat. 93bt faa maaD* 
^wm/fciJj * al < r £f* w * i W £rettent>e/om ©ui> 
tø $ .{up u f or ©pnDcnwcDoc fortørnet /oc 

ig KiÉ »reDactig / grttmnnlig/ til at øfcefcgg* 31 uolrØrDc fig ocbeffitfte/ fcei r§an* »aar 
H 23ret>, £crgicf Damp aff fan* 

M^? £iu,Kt,c taaff. fare fetter €te 
»rt carte (tøs imoD fannem fmSøDoc pine/£>f* 
* Wjfi f fer oc 6efaImg/»^rt>ffp(D oc fortirøijie/wD 
(ttt/frøpw huilcfcn fant) Saffuer igcnløfl ©Jenni* 
mØMÉ. ffm / oc giort fpfoif! for SKenniffen* 
''MVtimåk (SpnDer / oc giør 35øn for off ^off fin 
JaDcr / oc flitter Der niet farte ^reoe uU 
| øtfitifM frete/ oc txntør f anncm til off met alt 
m(itti/fø$ 5?aafce / at § ant> met fut SERiffunDfj ete 

Mr^/fri ®P m f* cr ri' off' M c« Qtarmfiertig 
tJat)er til fine QSørn/ gierne fører off/oc 
* Arf^l i^efer tbfattt off fin naafcie SXigfcom/ 
f^W^'fftncfocgaffue, 
ÆDerncef! feer ocfaa vor S)<Sm CfirtV 
ftue/£tmt> o(T arme (SpnDere oc SCtoDDi* 
cfcr feikr £er paa >rDen / fbm cr / at wi 
fyaffue eti ont> @arnuittt3§et) for Spn* 
fcen/ocerefreraff ©Iiprøfiigc oc tititøcte 
gc til at <SeDe/oc ftinDe icfc fro / <u iw 
(jafftte p(a# i fymmtkn / oc en naafcia 
ga&er rfci ©ud. Ser f aare bruger & w 
(iu$ oc faafcm miDDel/ font tien til at for* 
Mffueaff fuiffudaff #iertet/octi(at tø 
jtyrcferørSro : ©orner/af ftanD fatør 
Sprciurfe ^ttanacfmm/ljuifcfct cr ®utø 
frafft/attcDemfomtro til Øali^cb/ -Oc 
<i^rw»lT M ic ^tmmdffe q&rcjf / om 
©ute miafcige oc jabcrligc tfilie imofc o(f/ 
Ijttor trti fcano tøreroff/ htior wfocfofto 
I13 »or eag flaar t #mtmc(en / oc (juor* 
tot* hanD formcDdj? fin $ortienif?</ 
Offer oc forført / ftaffuer forfonet fin $v 
tør/ oc oirøtertD fcannem til ofp met fan* 
??aviDie fføt oaiggenDefæ/at ^nb^arer 
paa o)T £>ag oc D?at / naar røiWc fom< 
m oc bancfe paa/ oc vil gierne metøde off 
fcet fom tim tit (jan* cvre / oc *>or eacn 
fromme ocfcjte; Oc fcitorJeDtftpi ^affue I ! 

bi 

iført løcQSifl Nft$f Mtfitti 
?' vten I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Æ eynbmiie foHaDdfc/ <£§rifK atøftfrltø* 
,^7! ^Doctctcuiecltff. £<fort>ctecøtøt>ctø 

rSjytt ^ce^c(ocec<m / fomcr Saabcne 
cc Ælterene eaeramente / fcrrmfcdjl 
K «ii;(fc ; jjmefe ^antJbcfcplcr^ucrfcrf^/Dct fem 
tøtødm/otflfø loffuietSuan^clto/ocgiør tern rifii oc 
wfwrti trp<$e em ert naafcig^ønfjørdft/ tfcet 
M'flÉ fymD faDcr fcem 5)øbc/^/«Wocaff(øfc 
; .i%(tcni: ifu5?affn/cc fpifcrfccm mef ftt e$ct £e* 
:(?CiT)a/jfa gem cc SSlofc til faCtvtfeD* 2(e grunt^fcf^ 

idirø/Nfe »ort Paternofter OC <£0!t paa Wflc fall^C 

jTifro røjji wi^ri > w anfee wr ©Jcglcre i^hrifxum 
^MrifMri Screene øpen/fem fører c£ til fin 

$M$t*ri tymmdffcfrjfccr/oc fører *>o*@itppfø 

itr off knor É (at! cn oc f° r 64»tt<m / cc fjidper at 

'ifluiiiÉ/r: * HifFucQ3ønrigc/ W fcctxr re* atS&c* 

ftfff fif) * c ' £ m $"> 
tøtoW ® c * ^ wWc fitørifhw fører / M an 
SriW'l pFitttegiørc/DcrfomrøtDilIc mtch^ Wc/ ''''"'Cf £rocn/ at toi 6a fMc $a<x 

f«"'. <; fremfor @ut> in« mfairt cc kffutnci« 3«fu e5i?rae$s 

£ro. £(ji»Den groenfanDttnnttercfeit ft f rl 
anammt ©uDe »efa,iernina,er/ etter bhh *m 
ut ®øn(jiefrDe. $orDi Der fbm t»i icfe»i|fø W 
lige fTa »or tifD (jer tit / at DaaDe »or »er* 
fonoc<Søn tecfie ©uD/ oe t»i fanDctiae 
Wiffue tørDe for »or CSJJegterie Cfjrifti 
ffplD / oe Dette ftaDc(ia.e fro / Da Deromme ^ : 
wi flet intet aff @ud. £ft Den fbm fuiler/ M 
IjanD er tige font J>aff fens tøta,e / fom «f« * 1 
ne oc Driffuie Dorf aff vSoeret/ faaDanf WlW 
if S9?enmffe før icfe tenefe at IjanD faar N5» 
«<>9«aff ^)«3EX<£5J / fløcr Åpofldcn. *tf 
•Oe tit De £Dreer i Det n. £ap. ftaar Der : « '■ I 
SLtøen Sroen er Det mimtef i&f af Magis « 
©uD. 95e(jaa,iemanDicFe ©uD/faa'faar J W( 
roanD ep (jetter noget gaaf aff fannem/ % a. 
|om fil @atia,(jeD oe »clfart t tene fanD. &i Wtaife 
icfe er Det (jetter muetigt / af IjanD fanD ret* « imk 
teligeeiørefm^n. #uor aff t»i fee/ af *l|t W i 
«n eweda, £ro erfornøDen / »Di Q5ør» *«/« 
oc »aafalDetfe/ om Den ffa( ref ffee / oe no* k& i, 

9« »twmt. $orDt De fom icfe fcaffuer <£w »fan h 
en/ Dc ri6 <p øn (t , ^ ^ .< M cr af acte / <t( tf egriftø 
SJ**! fiRmniflf iø £ro fem vil rctfuiDcftg &etø 
P lCr Niriifc £affuer $ire Cotømmr oc fføttetv at (IpDe 
K1*"**J cc opholde figpaa/ imoDatt tuifoctigfcct) 
? ^ oiint: ocmiørøfitøftet)/ fom tut aff <£hrif?t orD 
* w Sicjbf ^cr ftm&e forjtaa oc befTutte, 

tø /to tø Sen $ørfte etøttc fom 2>o<ti 
IN* NM* at ppDc fig paa/ftt at forDriflruc 
;néWf |t alltuiffuel aff ^ierfet/cr ®ute 8owt* 
Wl Jff 2k( i;:: ftlfc i fdff / af (Zfyifxw fyx leffucti/ af 
rttmktflri »i |fal SSøngiefrw. $orW Dctirte pricf f<fe 
rø ikrir f< <*«f«r £roen/ oc øpuccfi* aff fxnt>e til 
itt&Cflbl ^i t)at bc/Tut ter paa tiet attcr^ 

ttfflrtiplé tiifle(Ic/af ©utvfom feaffucr foffucf oc tife 
ianficft ®# 23øn§p'rdfc / guercftn fatrt etter »il 
MK pf øf li @ Dm P*ufo* røfl 2t&ra(j« gfø 
wLmit ^pe(6euiferftl t)cDvoma*ct Dcf 4. <£ap, 

» \måé mcDc( ^ ™ mro ' mn § an * Mcfrjkwf 1 

£roeit/ o< gaff ©tit) wc/ oc pifte paa 
S flBcrui(jcpc/ac &ua* fom ©tit) loffuer/ 
WEi totfani^anfcocgiørc 

® m SnDai ffjtø« fom Ztcm op 
:p'W^ ^oføcrriapaa/moDatttuijfucl/er ©ute 
3<f« <25!?MC$3 

eflT/af manb fcttncfcjv at fionbfom »j 
paafatøc «r wr frjDer/ fom djfcoffift 

giorCc frcfcagdig«/ cti fi>e dffdiac/ ftaor 
to til * totøt i utSørftt. Jtørøaff 
£røcn Kfom.ncr m got> forfilm««/« 
£or forhåbning /at f>un Uiffutt m» 
tøtø/i effttrW cn noabig fanb itf< 
ticcte f« fif rc <Sarn/ Det t.J nøDtørft 
tigljct) bcgÆrenbie vottxt. 

®m £rcW« fTøttc / »cD fiuifAn 
Srom fbrtøffiiar all tuihttiaL , « 
W « fortfmipc/ a t nu <Se, 

#m fortun,|te er nxnbd.g/ oc fødipi 
Mat »i fbr frnb.s ffpf& ffi,H< wtfie 
SBønrige. Sorbt fj<mt> fom icfc fbartxftn 

& m ^ n c 9«ff Nnon tw fim 
foroff atte/^mffuicc^nt, icfc aiffue'off 

alting mcf [lonncm « Dvom. s. 

R^sf m r 5,cr6{ ^" f/cr Orø £dvat 

formet« f,g fj(f/ 0( £ imme j 0( cv prt , «J 
forgå« / mm fa* ^ ^ 

ilte« I 9 

*# 
Mim 

m 

MM 

pari 

m crrc n --.fer:: 

intfwii'Æ'fe.' "il ima 21. 3)?cgctminDre/ at fymb ffufDc 
(Sucric ftg ommcen. ®a beflutfer !£rocit 
fcip/ at manD ingelunDe maa (uttc om ctt 
naaDig^ønhørelfe. 

Sifie gire groene patter/ oc rørpg* 
gelige SunDament oc grunD / faarcbolOcr 
£ljrifhie t>Di tie Ortvfom ieg nu forfiarcr: 
Søicn fjer til fanD manD enDnu aff (gcriff* 
ten fette ben gemte. @om er <£ønf>ørc(* 
fem? cnDdig £>rfag / iSuorfciarc ©tt& 
Qtøngjørcr / fom er @uD gaDere oc ©uD$ 
(5øn$ ccre / effter fans egne 4>D / fcoff 
^ofcannem t Det Lf, (£ap. #t$ab i beDc i 
mit 9?aff »1 / Det vil ieg giøre / paa Det / at 
gaDcren ffal «ria i (Sønnen. 9)?en effter* 
Di @uD gierne forfremmet fin / oc fin 
(rønecere/ fom IjanD felff ftger gfaiæ t 

Det 42. £ay. 3<3 * ,1 3 cn an ^ cn £ ! ff u ' 
min ære/oc ep jetter 2(ffguDerne mit £off* 
3tem/ Jjotøanni* i Det s. €ap. (tger 3tø 
fn*. ^fgtfrermin gaDer/ oc i cancere 
mig. ~ v <eg føgcr icfe min cett/ men Deret 
en (Deter@itb gaDer) fom (SenDe føger 
oc Dømmer. &a er Det obmbaw at ©ut> 
vil gierne *>iDe Dem 95øn / fom raabe til 

& i) tyv fcamtem i £roen, 9?aar it CfjrifTet CD?ett< 
niffis £ro/ fom giør fm 95øn/ nu |?pDer 
oc oppc^oIDer fig paa Ciffe bøtter / faa cr 
Det icfe mueligt / at fym hnb tuile eller 

Sc t SicrDe £firif?ue \mx/ at n>i ffaf 
giøre naar ir i vide Q5ct»e/f»er met/ at fcanD 
fiser/ t>or <£øn ffal ffcc i føns 5?a jfit/ 
cr / at effterDi £roen er fc>øt> i felff/rtw 
§un£affucrgierninger/fom &. ^acotø 
åwtt Epitel toiDncr / at t^ctt fom wa* 
falDer @ uD / ffal opCøffte rene fcenDer / Det 
cr/ Affile it gaat forfet/ frortlegge en onD 
fcegcmng tit at ©pnfce / ocgiøre Det ©uD 
jacFnemincfigter- ^orDiDct ml @.pau* 
tø/ftrføft hXim. 2. fmjfuer: 3eg 
iw at ®?enDene fftilfe <SeDe i alle <Sta:0er/ 
ec cpløffte Redige fienDer/ Det er /fom icfe 
cre befmitteDe met it ont forfet, ycm/&* 
«tb Pfalm. 3eg vil to mine fccnDcr i 
t£|fptøgf>et> / oc IjplDe mig til 
3i £ 91 @ Æltere / Det er/ ^eg vil rette oc 
fceDre mit icflrnet/ oc gaffueii gaat forfct/ 
oc|faaviliegpaafalDe@uD. £ft tiger* 

wff fom it #ierte/ Der er frefmittet m« it 

cut 1 

jffrrfet « 

rip 
>ot/(4 

ÉÉtkatt 

#riir 
to/faa ii 

hetetec 
*6* Mcraa 1 tø/føg) 

jern M rift) 
Itu. føj 

jtø/W<r/(*l 
tø øj} tf- 

•(00 

t Ottt forfet at (gpnDe oc giøre i(De / oc c« 
onD v^amuittigljeD / beflicfcr ^ømn/ oc 
gtør IjienDe ff intfenDe for ©uD : @aa bliff* 
ucr tt pierce / fom er renfec formcDeljl 
Srøerv oc l>affuer if (S^ttffdi^ forfet til ae 
ffy (gpnDcn oc ©uDs foreørnclfc/ miff im* 
Ddige S£ønf>ørt fjoff »or i) g 3t Ot (g. 
(Som &ant> fcfff bcftcnDcr (Sfatcr i Det før* 
(le, £)m i enD »DbreDe cDers IjenDcr / Da 
ffiuler teg Dog mine £5i)en for cDer / oc om 
i enD meget S5eDe/ fcører icg Dog tefe 1 SÆi 
eDcre ficnDer ere fulDe met QMoD ( Det et: 
^pnD oconDffab) toer / renfer eDcr/taget 
borteDers tancfrr* onDjTab(Det er/eDcrs 
onDc forfet ) fra mine øpen* laDcr aff Det 
onDe/ lemr at giøre gaat / føgcr effter 
Diæt /faa ffal i bliffue fjørDe met eDers 
(Stipplica^/ »il fjanD figt, CWen efftcrDi 
at De ere faa faa / fom Det »ilfe giøre / faa 
ffeer Det oc/ at Der ere faa mange fom 05c* 
De til forgeffui*. <£om ©uD felff taler/ 
»Di@alomoni*4>Dfprog$ i.£ap. Se 
ffufle raabc til mig/ men icg ffal mut fua* 
re/Deffulfe2lar(eføgcmtg/men irfe pn# 

te/ Der faare at De fcaDece l«i Dom/oc vudc 

© tij itf< ■I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3 3(fn ®i)ra^» 

/ bef er/ 

be »t(bc tete fobe fia, »nberuife/ oc Jeff« 
©ubefige. " 

(£n faatxm ^{<n/fom ^affutr be for* 
JtKffnc uilfaar/ er Dm rette lagnet ot 
eegefflen/ fom brager ©ub jjabermce 
fin #immefffe fftit oe gobc fjer neb til off: 
tm (UM%r3tM / oe ppøne ^alfam/ 
fom fannem gtøfor oe teefe% er: Sen 
flinøetifc ilfocre/ fom (iuber op i #tmme* 
S*?!^ ^ 'øennem alle eføer / <* 
m, M< Sfør fra §m anben/fom ©irifiu* 
fttfffwyfyuu i>. S3ben mig fanb i 
tntet gijfre. COlenberfom i Wiffuet mig/ 
oe mine £>rb Miffue i etcr/ ba ffutte i kit 
t »iUe / oe bet ffa! »eberfarte ebcr. 
<bom fwnb oe is. mef fin ner* 
tutrelfrbtnberfia. tUfaatan qsøn/oe fi>> 
gcnJOerfomtoaffeber Wijfue ene vaa 
jorben/^iiorom bet erat b« vide bebe/ 
bet ffal »eberfario bem aff min Saber i 
£imme(en « § uor fom to eller tre 

sars: -* * m * * « * 

m S)uct SM KW I 
»ir, 

i ' dk 
fø/fNb 
m mk::: 
*ffutt 

W# 
;i «tt/ 
-uor h r 

to® 

;il 3%n i/l«; S £un-ømfføl mani) tabe* 
W/i faa maa&e? 

©et gifftter oc CBnfTite ttlfienDe/De* 
jant) føer: #ua&føffl()<føff < bc&C 
§aDcrCtt / Dcf cr / fwaDfomfjelDft i fjaff* *Jt i * jfl ikWi uc bc^off / oc a(e Det eDer cr f or nøDm / w vil tø føn rcfiB ^egentligt eUcr3anDeligt/ timeligt 
etter euigt/ met faa ffel /Det icfe er til ©uds 
wnærc/ eller eDers (SaligfjeD* forton* 
Dring / (Me i fceDe/ at ©uD w! giffue eDer 
for min ff^(D. ©03 ff ulle n>i giøre Det/mef 
Denne beffeDcn oc tmDerffeD, Set 2(anDe* 
lige oc Det goDe / foruDen Iwee oefommelfe 
n?i icfe funDc twDe (Salige/ fa t)or (Siels 
laligfjeD/ ffullc n>i peDe / at ®uD »il tmDc 
o|f> 93Den alle rtlfaar. 5X(n n?i fiafifue 
# g Dt Dt <£ 5J © wpggclfge i øffte fcer 
paa/ oc flare ooenbareDe wlie / af (janD Def 
*>#fig giff u < vif. @om røi fee §off 3°^ 
i Det 2lnDet/ oc f t( De Oiomere* 10, (Eapik 
J)uor Der (?aar : #uo font paafalDeu 
£ODfc£5?© 5?affn/§anDffa(Hi|fuc 
falig. $?en Def legemlige goDe/fom allen* 
rør paa Dette timelige 4iff/ ffullc xoi begav 

& iiii re me* 3«fu <&t)r»d!6 

re ntct »iffaar/ om Det er ©uDe vidt oc "'^ 
fanD»ccre ©uD tit <xn/ oc off nwtehat tø* 8 
»Den »or ©adefieDo forljinDring. 55« 3ffa ; 
lige maaDe/ Det onDe fom fanD forfiinDrc sWt ' 
»or eo(ig§eD / ffulfe u>i DeDe »Den alf *f 
faar/ at ©uD »if ajfuenDe. S9?en Det om ji 
De/fom alfene møDcr ot tuinger o(T»Di Det* 
te liftv ffutte t»i begære at befries fra / om wéfa 
©uDo«re/oe»orea(i9^D/ icfe Der aff mM 

£!? '?! W 1 ' * moDflaiiD. jy M 
Z§i »Di Difle timelige ting/ tør ofjf/ at eff> rittens 
"rføge Den @peDa(ff. 6 ^empel/M to/k 
SJ«at^mn iDet s. (Ea»^m (tfen faalcDis jtfå 
fceDer^^-Oirc/Derfom Dit »ilf/Dafant ; 
6u§iei»em. 3 . Bom KAugufHn* tør«: K 

In omni ormene & obfierttione , domtni tJl 
■volunmem in te, non tuam deprearefer,. ? 

Set er/ »Di all oc Sormanina/ffalt ffi 
Du DeDe at ©uDo »i(ie maa ffee »aa Di 3 / oc £g 
•*e Dm egen : 5 orDi »i »iDe icfe/ fom SJ 

t^rcaff ©ud. S^iflunDeUeawtoi S 
^sf^f w fWbe^cD/ fomer £ 
moD»or@a(.^cD. 5orDi(i 3 en.i(Tfom J ' 
tn&tr (omaerpaa gemene »egne/ r* £'? 6*9 ; 
i^pRf/iiiji tøfl** gcercif a ff i &gen/ itfe Det fom fim fil fane 
$arff feeD/ men §tiaD Den neruærenDtø (pjs 
inDgiffuer : <5aa bet>c oc nri/fom erc fuage 
*>Di Denne S3erDene ffrøbchgheD/ tmbcr* 
ttDcn t)ct aff @uD/ fom cr off itfe gaffn* 

(tøf- 

SEIjt at btnnt'VMuer/afø, oc af mmDefø 

ge ^/r/H^)ua&fom^c(Dft/ føilcfttt 
ingenting fumie at »Delutfe ajf £$ønen/ 
ffaf forj?aa$ mee Denne bcffcDen / bcuifet 
Scjrtene om jtenDige t>ilfaar,i* (£r Det vor 
gaDer / fmiltfen tin ffal beDc, £)erfaarc 
bør oflf icfe at begære noget aff fjannem/ 
fomljanfcgaDerftge £)ierte oc iiicrligfiet) 
moD off/ fomecter at giffuc: £lji ingen 
gaDer giffuer fimS&øm Jorgifft oc l?ua& 
(om ffaDcligt ctvom De en ffønt Det begære, 
(gom gfrrifiue felff figeriucoe. ir. €ap. 
j)uor beDer en <5øn JaDercn ibtant eDcc 
om <SrøD/at §anD biuDcr en (S? ten Da: 
f aare 3 £>c Der fom f?anD beter om en Jiff/ 
at ftanD biuDer fwnnem en hugorm for 
S'iffcn l (£tfer Der fom f>anD beDer gannent 
om it ccg / at ^ant) biuDcr fjanncm ctt 
Ocorpion &tt faare* CSfftcrOi afi Da/t 
f ©t> fom pffl crc mt/ funDe giffue tim <M rt 
goDegaffuer/ m^a mm fM $ri< m i 
Ximmdmic S)uov aff tn freflime/tf 
manD maa i* 6cDc © uD / om Det fom er 

m v u om* nm 

grøto/ fpm Denne ^oncficffe tilfod 
®<rfmtc ffal fen mmm oc an /hm 
Qbøm erc Deri* &rter/ oe ^ifcipfcnc Dcna 

Mtøtu fom (matt en atmcaia Sam 

*V^erené oc Dcrto cgoi twn«« : glbrtø 
lom icFe tømmer føaton en ©? elrcre lom 

gW» / tuceigc oc ©uM^e er / i fin 

^no^/fomer^rekgBeDimo^ 
t faa maate forpas: 3 tøfr *Ji om J<kt tf 

tor/fc 

mtee 
»font c 
f/fija 

ttkftati 
IffDtt 
tø n( 

•watt Ki 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) JJ^fcjl! i* #«t et)cre ©om / men efftcr eDcra 
^ttifc #immc(ffc$atør*ecnftn& Som <S- 
tyme i fut førjie Gptftø f. €apit Dce 
orflarcr / t)cr hånt) figcr: (gaatan at 
wtrøffning ^fftic tt>i til @ui)/af /fccsr 
om nn fcetie om noget cfftcr (jans »tfie / »KWrøKoijJI føwfymt) oflf. $ori>i/ tøi ere (tgc font 
nhtt 6iti3^^n/enD fom (jont) fdff/ fcerfaare 

gjg om Satm °< fun^/fcm er 

røP v me( r | (faar , om Dm f(Jnt) mc @ul) ^ 

til cm mb §ane <Sitø$t>om/oc t>en fanD 
røre fjannem felff nt>tte(ig/ faaat fjans 
l *£rJ2 ©afiset) icfe Deraff fofyinlm tfci no* 
Mt$wfm gen maatø / oc ep er gane yfftufytifim 
fijBpflW (f aDe ^ ©er fornyet icfe fanDffee/ffal 
ti&^w gartfctKvrc til frifce mef jfaarftet/ oc gier* 
MtytW^ ne (ifce fcet t>t>en fmir to(mot>eltge/ oc ftgc met propfkten : £affucr (Spntet/ 
derfor wi iea bffre e ^rc* Derfor »>tl teg 

/ørf* &<• £03 ffalfcanfcbeDe/ at @tiD icfe fTal 
i (abc htiftaMfct fclifftie Utmtm forfart/« ufrcit 
U$$t ødmiem (Straffen fyaattim paa/ : 
WD £<mD fmiD Drage/ oc icfe tøDe fwnnem «/ fw 
gri|?w offtier ^ane formue : .&( fige m« -Son« 

^»'."fftow. <&«p. Straffe mig Uftj 
J?(i0v3i<i i>o<j met maaDe/ocicfe i Din M 

^rcDe/pdaDetDuffartitfe opnjcfe mi«. Éw,*fu 

&&fttrtfc migicfeiDin23reDe/ocref& tal« 
S, m, « , * i eaaljaffuercc 

.£> #fcpEX€/ mb mig itfe forDcwffui*« bjtL 
mm« e^nt) C r/oc(aDe(Mffcn.cf< H# , S 
ue etmtDelige paa mf^. 3tem/ M^»v- »4 
f «V »el dit Det wi fiDc/ £ «Z, 

tti for^Icefoflrtiere/erttfomtP.^/ • 
J^(t«|euelbeDer^ Dette aff D.g ,am , 
»<H Nffe mi 3 fom en $at>er ' oe ieFe fom J £ 
w 3-te.iDe: 2( t Duvift tu<« mig fom Din JJw 
eøtt/ t>< ,efe refffe mig fom Din muen. Jg 

Hit, o&i t>rt ®u& giffui pffiirt jd/Mfa 

ft>if>ci>cøiti$ W^i« 

gijftt« Det nu DeDecnv roet De wlfm fom S"? 

«ea ™ J ■ W mtmk 

fe tørt M (it'ji 

m/4- J (m/fe 
mnrc/cnD fomir;. 

tø 
tø mt fremfcctc uDi Det £rrt>i< ©p&tø 

ttwatø/ fom er fprmeDclj* ©ute 
cUcr ^ortcf cc(fc / PcformcDcffl grjrcmjW 
»Di ijuiltfe Jorimclfcn cr futøfpmmw, 
©utø 3pric«e[fcr/ pti (wilcfc forø* 

gaMffcmcwøepiH^tWm / pc glwftws 
ftter fjer <n cuWdt (£c& / pc føer ; førøtø 
fomftc(D(l i te t)c $atwn om i mit JJaffrt/ 
Det ffaf fjant) giffue cDcr. ,0* paf tø 
cffrcr i famtw Saptff d ; Q5f tor faa fftijfe 
i fem- jgpracfe Uwr oc M (amme vti 
frame <t cjtf / Ofr fwit> fi ger : CBct> 

3tem/©tøt§øri i ixc 7, <£ap. rc ittetf i fctf 
eHcfftf ftøar: QSefccr føa ffcrt cfrcr giftV 
uie / £et>er / fna fM? i flnfcc ; q»tmrfrø 
paa/fa^ffo((l?crppiaM^; hno fpflj 
beber/ £ant> føgcr/ vi fjuo Tom letter/ 
finDer/ pc ^up fom bander yaa / fornem 
fMepUtit. £)t%tjfyMnmbtt 14. fuur 

CftrifW (o gange: £uaD i tct>c i mif 
5?affn/ fcef vil teg giøre. 3 fcm / Sfarø* 
i Ut 14, £ap, ©c tflenfcige pc dttigc le* 
fif- De efter 33anD/ oeDer er intet/ Derfe ttitu 
ge tørris aff tørf?/ £9?en teg #(£OS:5l 
»ti sSønftøre Dem. Jtem/ £ap. cr^-. £w 
ffol ffee / før enD De raabe Da w( Jeg fua* 
re/naar De enD nu tale/ t>il teg fjøre, 

Jtem/ 2>auiD i ben 149. pfalme: 
#®X9l(£5} er nær f\ofta\lt Dem /fom 
f a(De yaa £annem / ^off atte Dem fom faU 
De paa ftannem alitorf ige. #anD giør Dec 
fom De ©uDfrpclige begære/ oc hører Dcrie 
ffrig oc frelper Dem* OaaDanne løjfte fim 
Der manD røtattige mange/ baaDc i Dtf 
©amle oc nø £e(tamente. £)er faare / 
efTfcrDi@uDftgerfeljf i Den sp. Pfalme: 
3e8wlicfct>anj}clligc min pact/oc icfe 
forttenDc Det / fom giet »Daff min ©Junfc 
3eg foer en HD/ toeD min ^elligncD / Jeg 
»iltcfe liue/for SatttD: iDa tør ingen 
tuife / at r)anD jo fanDelige efffer ®m 
Soriettelfe Wiffuer Q5ønf}ørD/ om §astV 
raaber til [lanncm i £roeh. 

©erncvfl lærer ecrifften ocfaa met 
<frtm\>d/mfytMc ®ud fcaffuer fulD> 
fommetfie iøjfte/at ©uD »il giffue Det 
m Wc om. »flf faaDanne ^empel er 

Den 1 i (Bøg 

itofb 
Å femme m é 

m 

mi <BCtf«| 1 2lnn 

m Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ■» (øffdkM 

■ bulter 

ÉNÉC flgi 

■ Sémå 

JØÉMft føl 

føt ufin te i 
;>niittM#. hnfidfigcemfftattfuto. 93bt #? c fcs 
Wc QSoge is. gaptt giør Graham 
* for De (gobomuer / at @ub itfc ffal 
^leggc Dem / om Der frnbie. nalff trebie* 
fmbe tiue3ti«f«rWgc i&tatett / oc gdrø 
iben bcr francbat / inDtil hanb paa fee 
ibf?e femmer til £t s gjtøt aUc aangc 
foftuer @ub/ at gant ffal bdffuc / oc 
afbanb itfc *>tl fcvbff rffue bent / cm ret 
(fobi* Si SvvtfctrDiac. <?aa Miffuer oc 
2lbrafjame ©uenb »cfn^ørb i (amme 
24. ^apittcf, 3 figt maabe føres 
K©u&a){ofee egen bcgoerwa,/ t?bi $ønø 
anbmQ3og$ 14. £ap. ^erlunrlWr bef 
røbc^aff/tienberDifuipierte tab ®ub 
om £iefp. £ fy bcr faar ftanb antjttar / at 
Ijanb met fm Jtiep ff u(be atfMe Jpafifuct/ 
at 3frac(6 \Sørn ftmbe gaa ber igennem* 
>fua ttbi ftt 10. £ap. <2>eber/at Coc( oc 
S?aane maa |iaa fiidc / til £anb ficf &*ff* 
net fig offwr fmc 5'ienber/ bet ffeerdge 
faa. 21nna (Samuel* ©lobervbt fcans 
førjie QSoge 1. (Jap* fceber om en ©øtt/ 
Den fuFgun ocfaa. ©aa faar pc&mg 
Salomon 3Kffbøm/ Der fcanD ben fre* 

ø*rcr 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) gitrer aff@u»/ i,3ieg. 3.0c ©^aeo&t 

Det $emte / taler om <Søn/ oc ftger : 

(£fue Marit SKenniffe (ige fom ttn/oc 

§anD bat) en Q3øn / at Det ff ufDc itfe OJcg^ 

nc/ oc Det DiegneDe icfe paa 2tørDem trp 

2larocfe?o;)?aaneDe:£>c §anD babatttt 

i$c\v oc himmelen gaff 3iegn oc 3orDen 

tarftri gruet £>tffonen finDer manD »Di 

Son^ernte før(?e 35030/ 17. oc is. £aptt, 

5tong ^eefetaø baD t>Di fm (SmgDom/ 

om fm £arf%D/ oc fit i iffe forlengeffe/ 

cc ©uD (agDe femten 2(ar Der til. £9tø 

«aj]c6 baD/ at §anD maatu befries a(f ftf 

gengfel / oc Det wDerfon? §annem. Æor* 

felige/ Det cr / fom ©pracfe figer / ingen 

forfmaat aff ©»D nogen ttD/ fom fom« 

nem fjaflfiicr paafalDet / oc Den ftetfærDi* 

gie <£øn formaa meget / naar ntrn er ak 

uordg:eom@. 3acobfiger/iftt$cm* 

fe viaptt, j©cr faare bør ingen tmk/at 

©uD 10 tnDcr fatmcm <Søn/Der fom ftanD 

frcDer i £roen effter gljrifii egen orD / Boff 

SSJJarcum i Det 11. £ap, 3( f § U at> t bcDe 

»Dt eDer* «øn/ tror etfon/ faa fMe i 
faa. 1 Mer iirWt 

talj 

frem 

tøjeri 
tiaat \t 
Nftttm 

^4 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ■ ? -*5 I 

ft/fttøtttfl 

3k/^ £>erfom @uD enD icfe aftt'D <Søn* 
per cfiter rør t>rtie/ faa Q3øn(jører f>and 
Dog effcer fin vilic $orDi om tpt tefe to 
fcmmc Det fom wt 6eDe aflf ©uD/ faa ffu^ 
(e wivito/ at Det er enten t»or egen ffpfo/ 
etfer er Det off icfe npttcligt fom tt>i to 
gære, 

2?or egen ffyfo fanD Det i atffil* 
lige maaDe/ naar røi ere tmfactige/ oc bcDc 
icfe i en fa|t £ro / naar roi ecfon (aD< 
(Diuntøn løbe/oe faffue irfe #icrtet Der 
$off. £fti Der fom Sungen (figerc%i 
fremfører orDene/ men £>icrteter 
cnanDen fteD/oc forfianDler fin befliaing/ 
oc fencfer huaD fom ffeer paa £orget / Da 
(jajfue tut ingen nptte Der aff/ja maa ffee/ 
<n (tørr< gorDømmelfe. ©et er oc »or egen 
ffplD / at nu icfe faa aff ©uD Det n>i beDc 
om /naar tt?i wfle icfe giøre penitem?/ 
men Miffuc twacfige t?Di t?orc ©pnDer/ 
oc ftafftie it om forfet/ oc ville icfe (aDc x>oi 
Q&gttDefigljeD fare / oc (igge t>Di J)aD oc 
2tffutnD imoD t>or 9?æf?e, 25i Da 93øn* 
§øm wi icfe/ fom Den (jetøge Bernards fu 

ger ; Duobiø modis or -atiø imfcdttur y ne im- 

Sf) fetrurt 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) petrare quls valeat pofttdata : Hoc ej!;ji aut 
maU quifquam committit aut fi de linquc ri- 
tt in fc non dimittit. JDtf Cr/ ^SØncn for> 

$m&rt6 vDi tuenDc maaDc / at en icfe faar/ 
Det IjanD begærer : £)et cr/om nogen enten 
giør Det forn ont cr / eller om ftanD itfe foiv 
iaDerDemfombrpDerftannem imoD. £< 
Cjrillm%ix\ £)emfom Wtffuc fremtur 
renDie v»t»i Deris onDffab / oe Daglige forøge 
t>crt> fremfarne <2pnDcr / met npe <£pn> 
t)er/ oe bliffue ijuer Dag værre / Qtøngørcr 
@uD ingenlunDc / (janD forffiuDer Derie 
Q3øner / oe fraffuer værftpggelig^eD til 
Dem.<5timma/vor egen ffylD er Det/at vor 
Sdffnidfc fulDfommie/ naar tvi beDeitøe/ 
font Hieronymus feriffiter offuer CSJfatfyri 
7<£ap.£)er fom Det gi jfuie Den forn beDer/ 
oe £anD fom (eDer ftnDer/ oe Det oplaDis for 
Den fom bancfer : Ser faare er Det obew 
fare/ at Ijutlcfen mt<t giffuie / oe ljuiicfcn 
inut finDcr/ oe £uilcfentcFe oplaDi$/at 
f> anD iefe fra jfiier vel beDet/ (eet oe bantfet 
Sernæjl/ ^ønfjøriøttu iefe vnDer* 
tiDen/ forDt Det er eff trfc nptteltgtfomtri 
UU om / oe fanD itfe være ©uD til ccre. j»tøt 

mdvn 
mk 

w C 

É tci l 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) km 

Utti% 

K&tø mop 

rotor Mm int 
åer wftp 

-:r; IMtijj #uotfoare ©ubaff fin gob^ebgiør faa# 
Danenfalig wctøfel oc ffiffte mel oflf/aC 
enbog fcanb itfe giff uer Det fom tot begære/ 
faa gijfuer §anb bog ejfter fmvtlic/M 
fom fjanbvebtoff bebreoc npttdigerc t>#> 
re. (Som y^faguftwus figer : r#- 

ttudit ad vøluntatem , vtexaudiatad falu- 

tem. Set er/ ©ub møntører tit iefe eff* 
ter t>or t>ilie/ paa Det fjanb fanb QSøn&øre 
til faligljeb, Bernåréu, it aff bifjetfju 
funbe toi t)ben all tuiff ud forfjaabte/at 
fymb enten ffal gifftte bet fom mt bebe om/ 
dier bet fom fjanb *>cb gaffnf igere røre. 

(5aa haffue wi nu ført dige / oc en* 
folbeligeaff €^ri(!t orb/forflaret benne 
merefdige oc nøbtørfft ige £ ærbom t>bi do« 
€§ri(Migc Ovdtgion / om SSønen oc 
©ubo paafalbdfe. 3J?en effterbi at ©?cn* 
niffen tiffuar / t>bi benne jt&ftc onbe ^er^ 
ben / ere faa gantffe (abe/ oc forfømmdi* 
ge til at giøre beri$ ®øn til ©ub / »bi faa 
maabe/ fom nu tilforn er tørt : Qa \>i( ieg 
§er tnDførc nogle ©ager/ fom ojf <£§tip 
netil fTitfig^eb/ oc til ibeligfjeb x>U 
tim/ opuetfe oc tilegge bør* £>< at bet fan& Pi 3<fu 85»r«c&s J 

fFee / Da (FuHe tvi fee t U tty ting / fom er/ 

til ©ud i #imme(en/t il off ©Jenniffe far ttfom 

vaa >rDen/ ce til vor affføk SienDe «di 

/• &erfommifeefatttif @uDi#im« ^ N 

meleii/ Da finit n>i tre mercfef ige oc Drak* % m 

W Sager vDi fcannem / f)ui(efe ffulle « L 

iøpt vort fitiD/ 1 .1 at 23eDe jleDfe met flip/ i, 

|bm cre/ >m <Sefalning / fame $ori(^ S 
ielfe/o ( f)an*@oDfaD. 

gØr|t tøffmr @uD Defa(et aworfo *S 
gen/ at tvi ffulle freuife (jannem Denne 
tienifteoc£prcfdfe / fom falDie Q5øn ot 
©uDe vaafalDelfe / t)uor mef tvi vrije oc 
em (jan&falligeftajfii. ^aaftaat Der i 

*or m, t iftcorr or t)ane $oDffammel : £" 

SHanDerfcU.g. 3ta/i.£tø:* JJJ 
Q^eDer vDen afflaDtlfe. Sette »Dfreffuer 

ct ©uD »Di fit anDet <5uDorD/o< vDi man* v*' 

ge anDre eenteneer i eeriff ten/aff nuik J" 6 

rfe .eg tilforn en flor J>J> fcajfuer opreg, } J« 

@aa (?aar Det .cfe Derfaare vDi vor [£, 

#aanD / at wi maa DeDc om ivi viae / ot ? lttld| 

tttmflalaDdomtvivtUe; S>irø©uDvil JJ" S Kmt 
At 
&ifc#ii- 
tø 

li /frø få* 
tam«;. 

ft; tø 
enbeftg/cat trt ffulle paafafoe ham mffn/ 
oc Der font rci Det icfe gtøre/ Dawl runs 
Det ^aartJdigctt flraffc met c tmdi« oc drift 
<?traflv fom fjane Redige <»ttD6 ojtiur* 
trffDelfe oc foractelfe, Xfy huo font tete 
formcDelfi <®øn oc yaafalDclfe ærer ©utø 
SRaffh/ ^anb lancerer Det :Q)?en fjuo cee 
vanærer /Den t>il icfe ©ud laDe »cere tu# 
flraffet/ ftaar Der (£;oD 20. 

.©erncefl ffal oc © uDe naaDigc $or# 
teftelfe/ beuege oftV at tm ffulle gierne beDc* 
£f>i ftanb (jaffuer icfe aliene giffiiet off 
ftn gRantoaf oc Opfatning at freDe / meit 
ocfaa foffuef at sort 2(rfccDe/ icfe ffa( vct* 
re forgæjf uie/ CD?en at l)anD »il Q3ønfjic<rc 
o(|> ©om ieg tilforn wDeligen/baaDemct 
©crifftene t>iDni(t>pr& oc gjrempel / fjaff* 
uer beui(? /£>c ftanD felff ftger t Den si, 
Pfafme/ at fjanD fcaffuer fjolDet fit l øffte : 
£>er Du fafleDe paa mig/ i nøD/ fjialp 3 e 3 
Dig toD/ oc 3cg f)ørDe Dig* #uo fom nu icfe 
tul aloD beDe ©uD paa fc:aDattne fjana 
$orictcclfer / £anD foraceer ©uD* 5?aaDe/ 
SSarmljiertigfteD oc goDfjcb / oc famler fig 
»Di jleDen for Dem / © udø wDe oc 3°** 

S) iij ban* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) SanDcffe/fimfcFen mct titen w( femme off^ 
tier fjannem/ oc (janD \?t»fucfcr ftg fra 
@uDe »elfønelfe* (Som £>amD levrer 
pfaim: iop^anDttifDeJjaffue $orban* 
fcelfc/ §un ffa( oc fomme paa fcannem : 
£anD begærcDe icfe 23elfønelfe/ faa ffal 
(junoc Miffuefangt fragamtem. 

$wt>etfiD|fe/f?aloc<^ 
©oDftcD/ berøre wr| ^itftc fil at beDe o< 
tacfe ©uD/ cffferDi £anD fjaffuer beuifi c|f 
faa mange watliøe wlgierninger : #an& 
fcaffuerffabt of]> Der tr»t saarc mttt/fem 
SauiD befienDer i Den ioo.pfalme: S)cmb 
giorDe off/ oe icfe tot fcffftse/ttf fit $oldvo< 
W tfaar fom (janD føDer, #anD hajfuer u 
6< timt off Der toi t?aare fortabte' S)atti> 
paffuer tgcnføD oe fietliggiort off / Der ni 
i\iare tofjelfige ©pnDere, iJanD beuarcr/ 
opholDer oc gtffuer oft' alf Det (bm n>i ftaft 
" c fomøDen til Dette fimedge £tff / #Hor 
for 2fpoftøcn figer 2(ct : rr.<%$i (effue/r^ 
rieoceret>Dt (janncm/oc effter Dette iiff 
w?«il>8i(fucaDcfom Mifftic befianDiae 
*>Di Xroen/ inD til enDen / Det euiae liff* 
eom fcanD fielff (før : 2(poca( : 2. <%i* 

fro p3 
toft Inat/l 

mi 1 
hm 
hl & 

jm. 

'nm 

I & 
Matø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) .^Nfatø tro int)fi( £øDen / faa vil 3<g gtffuc Dig 
lifffcne Sronc. £uofom itfctøucgieaff 

s tom Denne @uD$ tøftgclige / oc faa* 

^tøjS Danne pore røtøicrnmgcr til en tDcUø 

| ^ paa fa gatfføeffe moD tjannem/ ( fruMen cr eit 

' ( ^%l|c/fe parttrtiOtønm) octil ac paafatøe @uD 

P Nptt fermere / fjanD er førji tt>tacfncmmclt£ 

• ^«teir|i: moD ®uD/ oc maa Derfor txnt e (tg #efftt 
NtfJtøkfllll oc jlraff- &lji Salomon fertff ucr / at 
ti JMagcii ffal alDrig wge fra Den røfatfncnv 

fri w« C«P- at Den røtacfncmmdi^ie $or* 
„;i::fc:r M Wfc/ ffal forgaa fom it Dvimfrofl om 
nlåfaMM Sinteren/ oc fcortffyDe fom it tonpefettgf 

te W ®«M ,u * r ^ S*? 

SIL niT/ fr at ftanD intet mere gaat aff fcannem fanD 
SHS fcfomm, MbjIwiMii 
7iW«t ft"c saffucr : Oc^^tøafmuct: 

* , 1- h Jtø>» eftdtinus dandis, qut non eftgntiu *c- 

mm 2>ct cr / (Mb cr icfc mnft t>ct fom 

» Hpufrø /z ' gyf fon, ,ri f« §m til off SOJettnu 
*/» fff/tw finCc toi fonCcrliéc wenfc tina/fom e(T »flette oc flittigt »bi Q3ffn oc ®uH M I 

»aafatøelfegiøreffaf : <gom er »or egen i«: t, 

ftore fomøben&eb / oc fromme Sfiriftme i Son* 

oc ©ub* <%ftm <*xem»e(. m «* 

SSor egen fornøbcn£cb/ fem offfifaf iHna 

bete ibelig opucefe tør/er meget (tor. (J-ørff 'fifa 

af nu Funbe affoeoe een flore §aw tranø % ot c 

oc nøb/ fom nn ere »bi/ oc bet »talrige on* i« «!ow 

tt fom o|f offucrf)cnger §cr i SSerbcn. itt 

Soroitoi ere ffebbc »Di faatan $arc oc npb (.©cd / 

fcer i heroen/ oc ere faa oeflembe »aa alte mva 

fiber/ offuen oc tuben/ tog oc faare/ at bcr % m £ 

fom t»i Det rettcligc toencfe oc offutrticw lowifA 
».ibe/bafimbetoi afisrig »<w l#ge oc 

gfabe : Oc t»i ffufoe albrig (abe aflF/ at to * ( i 
* oc raafce ti< ©ub om oc trpjt. 

eom m 4F fctt effftrftfgenbie (Srcrø S 

pelfunbeforftaa. ' ;" ltt 

£erfcriffnie/ at ber ftaffuer »arrit en fet! 

^onge/fom a(f.b gicf »bi bpbe tamfer/oc SJ? ..-..jv,.,««,™!,«, vui vppc tancrer/oc mb,,, 
M™jy™ fli ,t,m ^^,0'fng leet oc JJ Siort ftg g(ab : J?„or paa £ano 3foaJ> oc K 

pebret aff !><m* Protier / at hanb aff 
kongen fftffø »Dfn«c/§uaD OrføDer 

t>aar ;l: ?eiH(r ^ rtif/at 6anD a(ert) vaat forgefulb oc 

• oc fromm ffU : # m(cFeÉ £ anD °* a 
&«iw| * ®l <n £°«9™ N«* fin »rober/ ae 

tac £annem/ fcuab eig Der m* tsfc 

<3f 1 ®# mea ™ graffucen bpb 
""»I wjtt ©raff/ oc opfplbe fcenbc til helten mec 
31D oc gfocnbc «u!. Scrnafi'foft hanb 
«W pi vr fcccc offuer benne ©raff cn raabcn oc ffrø* 
KWfWjitt Mig etoef / fjuilcfen raar beret) til at faU 
ikta^i ^ / naar manb rørt>e albrigfaa litJce t>eD 
Nl*M famtcrø. Offuer benne (gtoel befol IjanD 
Ktafccicfc mhengeitb(ancft<5uerb/ t)bi en niegee 
i jta WW fe fleentraab: £>catfctte paa breDDcn fcoff 
^totaii: ©raffuen it Q3orb berebt met Æofidige 
; uDoiti føl 4 Otetter / S9?ab oc SricFe/ oc lot> faa fette 
[(fttji^Cp fin prober paa ben raabne ©fød fcoff 
Q3orbet / oc befalebe at fire bettebncbe 

mfpftMrf 1 for/ en bag/ oc en paa huer fiDe/oc hobe 
flidff ii* Mwrofw bragnc ©uerb paa lifftut, 
{for Sorbet fiobe&rommetcroc ©pille* W/W«: menb/fom met bene leegoc fang/ffulDe 
Ejtfj forfpfiefcannemfomfab til »orbe, ®er 
^L^ij* fcettewarmifaa bejiiUet / fagbe kongen fif fin Q3roDer : Qfy til oc faa Dig $?ab/ 
fcritfocgiørDiglpffigocglab, £)a fuare* 
fce fjane Prober : Jpuorlunbe cr bet muc* 
ligt/ at fant) gtøre mig fyflig* (gem 
cr met faa f?or fare yaa alle ftDer bcflemb i 
^nDcr mig feer ieg tøfl* gloenbe £u( oc ben* 
ne 3fo : 4>ffner mig ftenger bet te (?uerb/ 
(juorfaare ieg mig frater: SXrint otti* 
fring frite tøffe GftenDmig met £)øben: 
ftor mig feer icg t?el Dette Q5orb/ met fof?c< 
lige Spife oc brief frereDt : ®?cn Der fom 
ieg wfDe røre mig / oc tage Der tit / Da er 
Det til fare / at ieg falDer t>Di ©raffue« 
fom erfulbaff JlD: #tior fanD ieg Der 
faare / fom er befpent met faabannøb oc 
møl fcaffue tyft til SJiaD oc Driefe/ eller 
giøremiggfaD* £m tøfle fine æroDer* 
orD tog gongen/ oc fagDe : ftiere Prober/ 
fom Du nu cft befmbet oc belabcn / faa ffalt 
Du ceneftv at ieg er Daglig frefmbet oc bclaf, 
£(>i tøfifter icg mine øpm op til $)\mmo 
(en/ Da beftnber ieg / at iegfcafftier berert 
»ommcrc/fomFiafftter rat til af flraffe 
mt 6 for ©pnben. (Seer ieg neD til ^or# 
&m/faa|?aarDen euige ^orbømmelfe oc :fnn( tenrcr 
kub 

w 

jffuc mia tv 

Verfer tf 
Mk i tø-tø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Wffw«»3fo for mine øpem e*er ieg 

S 1 fcmicfen ieg fcaffuer fortørnet @uD/o< for? 

gji tient #elff uefc. €cer kg for mig / Da 
J"«jtøfc femmer SøDentruenDieimoD mig / fom 
DiijriHcmiawDiiffuet. gOatbericømig 
^WWfta enten til Den »entfre eller til Den fjøprc fiDc/ 
jStøfc Jéi ^ feer ieg Sicffuctene/fbm legge uinD 
fomptftø yaaat giøremig alt ont/ oefette (Snarer 
Wil formitiegemoe €ie(/ at De funDe for* 
f tohShfci Dccrjfue mig baaDe timelig oc euig. (£ffter* 
!/Kff tøtil Di ieg Dette Daglige oealtiD pieper at beten* 
; ; .; ktf M efe/ Da giffuer icg Dig nu felff at betracte/ 
I ; Jjtait tå fcuaD t?cllpfl ieg fa nD Ijaffue aff Dette i iff. 
OK mrt |M £)erfor/ effterDi at tt>i arme Støettttø 
fljtøtøUil ffe ere beff eDDe t>Dt faaDan angif! oe nøD/ 
inf lfife?" »Dipfi/cr forfengdigfteD i vor {formtfft/ 
taft Jdi MtnbgcD *>Di vort $or(tanD / forfysrDelfe oe 
§aarD§eD t?Di sort inerte/ oe tilbør>clig&eD 
Mjøå fil alf ont, <©ffueno(T fanger ©uDe we* 
mm »1 1 r * C( $ wnaleDiDelfe/ for SpnDen : 33n* 
7km* Nroff/^dffWft fr>rDømmelfe : £>m* 
»AM fringoff/erwOgdignøD oe fare: ©ieff* 
- itrf*) furer cffkcroff/SOer^n forfømmer 
Sw* 1 0« intet/ eitigDom/«?lprfc/ wDermoD/ 3cfii £5ør«c$s tå 

|tøarjT 0( moogang/ trenger off : #or off "W^ 1 
paatim grumme -SøD/oc tag en onD #W 
<pamuittig£eDfor©pnt)en. £)a fee wi s '"I"* 
£uor fcøpeligcn mi £<,ff ue foftoff/at røi (WM 
»ocn aff laccrfe / fucfc til @u 0 / 0( affiM 
laatan trang oc <s(cnt>igijcD. ®M; 

tfc* t>et 2tne«t/ er ot »or egen forrøt* itattlfi 
^0tt)ft 9 dig(lor/fomo(rt.r en iDedg xtoi 
58øn»imgegiøreffai/attt>t fimoetilfceftc ttti, 

Mu< tyofi/ftim nn/ct 

W»«woff meget/ oc mi 5a(fue øcnoff/ A 
§eH.g 3to,6 / £rocn / Wifftom ot it ret itø ,ff 

gfj tf @«6 ot t>( oor 5?cefie / beftanM'g, «Sf, 

Der £oflT DJtøc oe øf/ ©ro ot f( Æ n f r/ (*iuff i , w 
i«É cc gooe KaW tptft « frcEnX 52? 

^»c^nmunfaperfeuo gfi (off, J? ? w <fffcri>t <* t^ctce er ofr fa* (Torben for* 

31 , 5 M(wrffiid(c mifie funtx / oc mi to af 
feuDformefcelfi »or^Øn Mbmme fttiS 
Ncfe te/ oc eller* icfc : ®a tør off (o af um t»# 
wpifuÉb fbrtraa&nc t« / at raabc oc fucfe tit ©u& 
'HKtyf/i jer om/ »Den afflaodfe. <Som€firi(i«e 
Rmtyfli wf<mr&off lucam i tiet is. (Jap, £>uoe 
I ftRtøtt tør fiaar : 45c £an& fagfce en iignctø til 
tefwWlc bem/fcerom/ at manD ffa( aCtiD fcefce oc 
(i 3f)»i MUabcaff. ©erwwren i£)ommereictt 
åtcOrto jBfaD / fcanfc frpetetø itfe ©ub/oc ffptte 
tø/tyfe inttt SSftenmffe / oefcer vaar en <£rtcfc i 
uT^vkjÉ fammt <Sfat>/ fctm font til (jannem oc 
tajii kW : f a B^« : 3M>&< mi$ fra min Ctøottfantørc/ 
ineMrtimcrr^^ -Ocg^itaD v»tlDe fert^e icFe. CSKei* &w efftei 
gfcdtffert ^ w& fdffx atfligaici at kg 
ijÉi/ijri ;tcFefrpcter©uD/oc fføter intet Støenni* 

a{ & urt f faf ,<ft fommc b « N*« u 

W! li #l*cr tø S)#ut fw/fjuaD Den røretfwDig Sommer 
re fagDe:efufDe@uD icft oc reDDe fmc 7$ 
<33DualDc/fom raabcttf (jannem £)ag oc v 
9?at/oc fftt(Def)anD icfic fcaffue Xaalmo* 
DigfjeD Der oflfuer % 3eg figcr eDer/f)anD ffa( i ' IU f 
fnart rcbDe Dem* J?er ^ørc trt/ac oor $ré ?r f f ^ 
fere tører tgtt jipefe. 5>c ^ørflc / at ©ud f W JJ 
*>il <Sønfjøre oc frdpeaUe ftnefom raabc * M ® 
fil ^anncm, Set 2lnDet / at gant) Dog Det j? ^ anM 
*il giøre mee faa ffel / om De »aractefø W c ; n 
gen/ oDen afflaDelfe bcDc frønnem Der om, r tti S w 
£)en anDen ting fom pnDie fijf*'W« 
SRénniffttt / oc ffal opegge oc opmuffe "b^W 
off ti( fTitt»igr)eD #OSXg9?e paa* Ntø 
falDclfe/er fromme £fjrifinie/oc ©uDø tøWH 
®ørtte g;empcl. gftijo ©uDfrpctigere C»« 
Degaffuewret/joofftere (jaffue De beDet 
©uD/ oc £)ffret hannem Derio icsbm l \dk\% 
jtalffite / oc V&ømm Magelige Oløgclfe- FMft/ju 
Set 3øDifft $oIef gaffucr tre gange om ¥^ 1 
Dagen / om ©førgenen / CUfiDDagcn oc "^tommel 
2(ff tenen giort fin q&øn. Set fiaff uer oc [ &t t 
Denbelfige proppet pantet golbcc /fom 
ir»t levfe 1 hane cf . <£«p. 2(tfjanD fa(t gucr -'ftcDfeocj 
cag tre gange paa fine ilncv/fcaD/foffueDe Wtø, s 

oc 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ?rac( £)C i^imbrojiiu fcttcr 

'* otti °fi & om 3 StøuiD ^1 te £ jrempcl/ mct Diflc I ^ikbI ort> : £n tt?cfi<5 <£øn ffal fcefatøc off @uD* 
3#taforø prop^ctctt figer: 3egfag^ Dig loff fm gange om bagen 7r}ui(<few 
)tr|fc»i/j(ii vaar ro** SXigcne- beftilling forfin* 
<{t ^|i( Uret* #ua& ffutlc nu fca gtpre (om Iccfc : 
tdOfftn/b. 93aager oc <2>cfccr/ at i irfc fatøeofct 3rU 
|Mfe * ©aiifcclig »i (futte giøre QSøn mct 
tatffigelfe / naar tr>t jka op aff føffne/ 
mat roi gaa t>l> / naar m vtUc gaa tit 
23ort>e/naar tøi r}affuefaa<t3J?atv naar 
mant) tenfcer l tttffv oc paa t>ct fitfie/naae 

tin gaa tiC feng* 3 a «8 c< ' iU ^ u 
(gengefammeret ffalt tit oc efftc (etfe 
Jtølmcr/mcf £<£OiDv(£5?e<2øn/ 
enten naarfcu opuaagner/ eder før cnD 
tm falfccr i føffn/at føffnen trti Ijmrtcn* fce* 
gpnfcelfe / ffal jtnfcefcig fri fra fri|Te 3or* 
t>clige tinge omforg / oc tentfentc paa Dc 
©ufcfcommefige, 

///. @ce iw (jen til vor afffagt* $icnt>c 
£)icff uefen/ttø fcaffuc tv\ til wflc-Orfag/ae 
tvi fk&fe ocaltifcmaa tiggernet *>or S*øn 
3f f for (&uD* Sotti (janD (juttø nm / frano 'itealkfitKfii; 
iftl/ em bat 
i ttag fom /intif 

røm 

K ihlki K( 

Wlfllltøifl* 
(tøfl 

00/ i fage t itfe fcfffn faarc/ men §anb tø&cr (feb* 1- 
fe »Den aff (abelfe omfnng font m ffrnbcm 
fcio Wffue / oc føgcr ejfter / jniem kattt |<fei 
Fanb opsuge/ oc forbarffue baabe vaa £c« ujjfø 
gem oc eicl/ font 2tvo|tøen figer / oc toi £m 
»bi ben førfie part nocf fom fjaffiier kmfi. n tø 
jpcr faare formaner »or ©aliggiører off >Mu 
Mtfm/VSfaQ. ^.tifvaagenfiebo LfL 
fil figenbi* : Æunoe , icfe Lgc cn S? 
fiffle tnet mig i SSaager oc beoer/ at i icfe KJ 

gMcfalfcigrifedfe. 4>c£0?arct i bet«. 1 
93ocfcreber/»aagerocbcber. $m<f* „1 ' 
nm / fom C%y|SW figer / fiuilefen 5 S 
»Wf» fot • @ub/&un er i fanb&cb en S)m J 
mdffe ru|inmg oc tfiørr.«/ oc hun cr ene p te 
[om frpggdigen beuarer/ bem fom fiaffue ' ow 
fccfalctOgeuoiwio. ^jo^jgW »»' 

cc SKanbcl.ger wi ftaa/ fenffuer ben l» S 1 rerc Or^es^o fnagcre oc ffrøbdigere SjT 
»orber vor 9)<obf t anbere. SOIenbcrfom fj? 

fe* « Hiffue fuage / eder tiM 
ge/ba M.ffiierjanb biff ficrcFcre oc ftabige* ^i 01 
rc nnob off^coetfulbfommie fanbeligc 
»b. o)]/ fom ©eofco ^ffucr varet en §u W fil v 
«t/QXj 

ncr ror (Sairrøa 
tø)!« 

Xirnif/ixjiP 
é, fym #c«bcr/ ba tabte 2(ma(eclj : CS3?m naar 
fcanb funbe itfe fjolbe fine #enber op / Da 
tabu 3frae(iterne* eaa ffullcoc t»i »bi 
e^nfti £rafft opljolbc »ore arme/oc op* 
løffcc t førten fjetfigc jenter »Den »rebe 
oc turt* £>erfor / effterbi fjer ere faa man* 
ge Drabelige (gaga* / |bm oflf tit at bebe 
ftøtdige/ pebfe oc altii) beucge ffal : Oc Det 
er ofT faa (forlige oc Idelige fornøben : 
©a laber oflf fom typrhnm jtger / fTittefø 
ge bebe/ raabe oc ff rige tit ©ub, Zfo 
wn er »or ftprcfe/ »or <2?aabcn oc '»ene : 
©om off opftolber oc giør off mobige/ 
fom o(T beuarcr oc beffermcr »bi nøbfen* 
(ib, ' 

£>ette »il ieg faa (abe »ccre nøcF/ om 
ben anben i cvgebom oc Dvaab / fom <g 
ractø giffuer ben (Siuge/ at fjanb ffal bru* 
ge/om £anb »i( Mtffite til paffe, #uor »bi 
Ijanb »bfreffuer/ at ben (?iuge ffal fjaffue 
Stroen/ oc paa benne £ro paafalbe ©ub 
om £ielp oc trøfl #tiilcfe tuenbe ting 
(rrecfe fig oc £en til all anbm S>?#b oe 
trang/ St aarff oc fare / fom it Griflet 
S^cnniffe fcmb til/raffljer i ^erben! 2ftt 

3 fcu» $uofom§eto(t t>cr (jaffuer nogen tøfø cfe oc 
QJ?ot)ganij/ fom^anmm trengcr/ oc to 
gærer ol oorfce Den qutt / oc bliffue talte, 
lig tfci @ut>e naafce- J)anD ffal førfl aff 
f)imatxo/at @uD er ^anncm <£arm* 
£iertig/ £affuer forlaf ^annem (Spnfccn : 
•©< vii icfe aliene \f encfr fcanncm Det etiige 
£ijf/ men oc alt bce fom fcanncm font) 
re nøfteligt trti Deetc timelige iiff / oc fucfc 
ye gannem aff anaijt oc nøD / for 3efu 
Sfyifti ffylfc. gorfci fiuo £>cf icfe giør/ 
ganD ftaffiur ingen 5?aafce / intet gaatat 
fortierne fig aff ®ut> / men euig 33rei>e/ 
flraff oc gorDømmclfe* -©ernaft ffal 
fwmD t>Di faafcm m £ro/ »Den all tuilac 
ligljet)/ beDe ©ud inderlige aff gamffe 
#icrte/atf>anDoti for£fjri(ft fortienifl* 
oc wrfcffyte/om fcet er $an* ©nDfcomme* 
ligcx>ilie/l)an*y?affn til ingen cancere/ 
*t Mff fom beter / npteligt oc icfe ffa* 
fccligt paa ©aligfjefccne vegne/ wrDie til/ 
9?aai)iligeat borttage $aarflet / oc trøjl* 
dc £ictye fyitmw eller oc formilfcc bet om 
t>e fom Ijanncm paa^enger, @aa ffal 
£ant> fee/ at @ut> ffal oiflelige hielpe 6an* 
mm oc a#re en 30D entø Der paa, £c iM f 

b 

il/Mi 
lla fri mantc 

n / 5 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) du' ^cumcliaciiff/Kfe 

'må føfi 
iZrf/rtøW 
intøligc # 

SM 9Ta nbcffge £ Atøetom. *& 

45c ^cr forn ganD t)a beftnDer/at fianD 
icfefanD fortøfie aff Denne saanDe/ nøD 
oc (5cr<j/ faa ffal ganD icfe Der aff rør&e 
rctolmoDig oc ftutrrc tmofcrør foitSb 
3t (£/ men rør« ttlfrcDe mel fin ipefe/ c< 
tentfe/Deterfjanncm iefe npffcfigf at be> 
frieeDer fra / oc utfTcftgc forfaDe fig §cr 
paa/ae gane CSøn ffal icfe røre fpilt/mcn 
@tiD ffal effcer fin Satørfigc toiftc / giffue 
fjannem Det/ font langt nptteligere cc to 
tre fanD t>ccre / baaDe ril i tff o< Stel / en& 
Det fom !>anD baD om* S)uo fom Dette giør/ 
(wiDffal oc finDe vDt (anDgeDv at ®uD 
"fal mgenlunDe forlaDe gannem / men 
?aa hannem Hf/ ©feer Det icfe met otot* 
>are oc jumlig fcielp / faa ffal Det Dog ffec 
met fremmelig bif?anD/ at §anD ffal røre 
goff gannem/met Den (jcUtg 2{anDe frafft 
octrøjf/ ocgiffueljanncmcn goD tolmoD 
oc frimoDigr)eD/ faa r)anD ffal t»arrc vel til* 
freDsmet fine 23ilfaar/oc bliffue beflan« 
Dig/ oc icfe for ifaarffene bitre £S)tyrrf>e/ 
Danfmecte oc falDe fra £rocn / oc fra 
©uD / SØ?cn f?aa fafi »Di all Srift elfc oc 
gcnuorDigfceD ; @om paulue ftger *♦ 
■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3efu £?i?rac$s 

got\ io* ©uD er frofafr / fom fa&cr tdV 
gri|le cDcr offuer eDcr* formue: SKcn 
IjanDgiørfaaDan cn enDepaaftriflelfen/ 
at \ Det funDe taale, £>c efft g Denne f?ore 
fflcnDtøljeD/ fom (jannem paa(eg<jee t>Di 
Denne Jammer Dal/ (føl gant faa fåm 
mcrigi* glade/ oetøt w&< tifié S)ctl\& 
£eD* 3woDfjmlcfen Det onDe/ fom tt>i lift 
fjer i vOer&cn / er iefe vcert at ligne : Som 
fcen tore Paulus rit t« Ovomere i Det 4> 
fenDe fcrifftter : 3eg ftolDcr Det faa /af Den* 
netiDepinactigfteD er icFc Den #erligficD 
tfcerD/ fom ffal ofrenbaris i off. £ jji guaD 
cr Det /at en Sljrtfien it 3ar/£t/£m< 
eller f rcDtuc / me( Den arme iajaro/fiDcr 
funger oe tørff / (SiugDom oc alleljaaw 
fce wmfpcfc/ naar gant) i £>ag / eller i 
S)?orgen / formeDe(|t it faligt enDeligt / 
Wiffuer Det onDe quit / oc faar faaDan gl<* 
fceoe JperligljeD / fom intet £Jpc !?A#uer 
feet/ intet ©re fjaffuer tørt/ oc intet f)w 
tefajfuer undt/ <SomDer(iaar h £or. 
2. $m paa Den ttfc / ffal #(£Di3té5?/ 
fom Gfaiae 27. Cayit figer / affflrpgc 
®raaDen affatte 2lnftcter / oc borttage ftf 

gptøtø forfmatølfe i alle l m. Om 
milt 

■i fe/ ** NVI Æp^£)£n trct>ie Otccepf oc OvaatJ/ 

tø'Ww ^EM^l» r ° m ^»(T^anD ajffucr fin 

a flrø lé ti %^^Æp at i e "t> tf ^anD ff al bruge / 

ttøoitø liffi: ^S^^om fjanD t>il forDriffue fut 

ItWM tøf (SiugDom oc ailenDigfteD/ oc t»ovDc Dcelac* 

[fe Xoiikk : tia, oDt ©tite 9?aaDis Oiia^om / bcfattie 

»t)i Diffe orD : £at> aff at ©t)n&c / oc 

*58 giør t>iw jenter »flraffcligc / oc 
renfe Dit £icrtc aff alk ^ifgicr* 
ningcr : Cffrc føD luet / oc ©irole 

Stf; til amiiiMfe Offer / oc giffit feet 

^ Offer/ lige fom t>u fftitoc &ort> ©et 

l|i k ftyt# cr/ vult Du Hijfue farff/ oc vorte it ©ui?e 

jf|MW SSarn/ oc ftaa t>Dt fjan* 9?aaDe / Da ffalt 

H Du £affue it gaat forfet / oc beuife ®tiD m 

rpifltø ipDt^/ ffp Det onDe/ forfagc £>ieff* 

l)n i v uelen ocatl fjane fen oc gier ningar/ ftaa 

K f|0|9 ©pnDen imoD / fcolte Dig fra all @uDs 

tor /# f ortørnclfc/oc Din fremfarne onDffab : Oc 

L/Tw* Du ffalt giøre Det goDe / elffe ®uD offuer 

i* t 3"* frø aftiiig / et Din 9?<y|te fem Dig fefff. ftrpttt 

#£0iDi<£9? / ot tro paa fcannem / Mia 

•Oftre fcannem CSønene et £acffige(fie atojc , 

-Offer/ paa Det S)øyt ot wDige 2tlter y* Witt / 

fu <£&rifto / loffuc ot prife (jannem/ et aU Sittwé 

Mi6 gifftte Dig Der fien/ at Du ode Din« @m 
affetter ot fyntthu i alle Dine jfraffter »D* 

iiortt6 oe inDuortie/ fant »enDe tif at futo< m tøj, 
fomme ot giøre (iarie »ide ot befalning. 

fom manD pieper at ftge/ i edjolm: Mtk 

Subl.ua cau/a tolhtur effeåtut: cjr manerne tø T f 
eaufsa manet effecJta. .©{fer/ ftaat <&& ifrnf, 

gen er borte/ fcuor aff en ting fcaffuer fm 

Eerfomft/ faa (jørtr ocfaa f}enDi6 »Drefr f w r r v 

nmg ot gterning oppe : £>e puor eaa.en ZJz 
Miffuer »eD matt / Der bdffuer ot hcnW 

»Dretning oegierning. Ser faare/ efterø y " 

Di epnDe«/ fom ieg beuifoe i Den 2«! 

part/treneag/fcuoraff ©uDe mf<oe £ 

praff / epnDen oe aff ortf / fcaffuer fin Hfi 
§erfomftoe »Dfpring. £a er'Det fonW 

/ at Der fom to. »i(| f fcfiff u < a ff mef SS 

epnDew »Dretning oe fruet / fom er Z*Z 

©uDo^reDe/ emgDom oe anDet ont/ ffi 

otfaa©uDe 5?aaDeot»orfunD$eD/attt>t J rmSk (frø 

tf m kim fe 
rcilJJ ftéril Da førfl fMe oflfaff mef e?nDcn fefff/ 
fem er en (?ag oc ©loDer fjer til. $orDt / 
faa (enge fom tt>i bliffne x>aracti$t r>Di 
(StynDen/faa len^e bliffuer oc @uD* 
93reDe oc (gtraff off«ier rørt #offuce. 

<£aa Jormancr Der faare <S?»rac% 
fmpatienttXfoi Denne 2rcDie£a$eDo'm/t!( 
cnnp ipDigfjeD/ (juifcfcit crgroensmts 
ftruct / oc Den SreDie oe fiDfte part / tfci en 
Cfjriftelig Pennen^ oc omuaiDelfe fil 
©uD- gtøfomtpi <iff Den $ørfle part/ 
(ntilcfen falDte 2tnger oc rtteljc / forj? a* 
ror ©iugDom oc brø|?/ oc § imd tf orDøm* 
metfe off faare flaar/ om rot icft befommc 
Ijielp oc reDniiy : Oc (ære aff Den 2faDcn 
pare/ fom er Xroen ( fjutlcfen femmer aff 
Qfljrifii fanDc funDffab) formeDe(|f §ui(* 
tfen røi befomme f>ief p / fom er formeDdji 
(£(jrijium/ oc fjuorfeDi* tt>i bfifftie forføfD« 
cc befrieDe fra rør fortierne (gtraff oc $or* 
tømmeffe, (?aa fee røi aff Denne <5iD|?c 
part / fom fatøis en nø £i;Dk$(kD / fniaD 
tacfnemmefigfieD \vi erc ©uDpllctige/ for 
§anD faa 5?aaDc(ige befrier ojf fra &t}itø 
Dencc@ønDfensflraff, ©av &<nmx>otta(fnmmdi$tt>/e<np £Kfr 
IpDtgljeD/fom fieDfe følger mce 2>ocn/ 
paarbefpnDcrfige(jerttDi/ afmanDbefto f<N(l 
la ftø / af beuife ©uD/ bef fom manDer økøøci 
fcannem plictig / oc SEftcnniffen Det fom tøw 
røanD er Dennem p(k% iptø/rt 

Sørjt bettifer cn ni; tybigfieD/ ©uD i/tf kø 
Det /fom it $?enniffe er (jannem pdc% if/tttø 
#m(cfe( er/atttuff«Uefienbe©uD retten phfl 
lige/ fetee rør 2>ooc tiQiD paa fiannerø rnno cc 4 
alfcne / met aftfomftørfl 3)DmpgfjeD oc iit/gtø 
StofmoDigfjeD/giff tie t>or wfie tmDer fom* tø :SKa 
*»(ie/ efffe ^nncm/ frpefe/ Dprcfe / etenc/ Kttfi* 
cm oc prife fjanncm/ £aafa(De fjannerø/ ;^a/c 
^rc oc beuarc §ane fadge 45rD. tfortø tab 
lige/ røt cre @uD pdetige/ at m ffuUe rør< tø/j 
(jannem (pDtge/ gtøre aff pDerfie formue/ i 
6el|an& befaler / oc aff gamffe S)w ^ 
te/Oef^anDforbiuDer/oc(?aa^ane $iw mlL 
De imoD/ fom er £ueffiie(en/ alle ban* an* 
kengere/ 93erDen/ £iøD oc QMoD / ocatte 
Sieffueleno gterningcr oc wfm. 

©crwsfi bemfer oc ennpinbigfieD/ 
SWenniffen m fom t)cnmm bør/oc wi erc 
Sttenmff en pli« 13c/ baaDe off felff/ Deflu 
gejlocanDre* £$ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) I?: ■ fcCff crc mi plkttgc / at tot ttfc 

Jr^^h $iøre noget/ fom fant> forfpitøe t>or (?a* 

fcL^ * l B(? clVcc fofa offi cuig $orfcømmdfe/ 

L^r* men (egge rinD paa / at tt>i fant) fc&oføc 

"WMpkli grocn ocen gofc ©amuittigljct). #ui(* 
tfet ffecr/ naar \vi ffp all ©utø fortørnet* 
fe / oc beflitte off om fittnbe ting/ fom er 

W tr taiKtm l: førff / tr»ffp(Dig^ct>/ at tt>i fjotøe ojT faa/ at 

flMttli ingen fant) met rette fføfoe off for nogen 

MÉ&Iwjåj <5pnt> ociaji/ oc tøiatørig met forjet oc 

Nføji wltc / giøre nogen ting / fom ©ut> er tt» 

k mÉM fjert : ©len crc £øff utff c/ tuetigc/ oc from* 

i frrac tyÉii me ut)i alle ftytfer / oc \mt>ertrptfe oc fcøfcc 

l fitfé fi ten gamle Sføam* leff ningcr / at Den np 

ufÉyiU 2lt>am fant) opuoye / oc tvi funt>e tiene 

M/Mfåi ©ut> / i #eUigljet> oc OietfarDigljct) nor 

M#fc gantffc (iff$ tiD. Ser næjt at (egge t>int> 

( tø rf »i: P^^/^f fa* *> orÉ c( SmfccDc troligeit 

Vfttø octxlfaare/faawi intet (at>e aff Cet fom 

LLåto £mbei>e »Dfreffucr/ oc intet giøre aff 

4 fø<* s 8ortanDct »cm fcen fom giør 

SS« *«3l»eWØ gieming fuigdige/ 

" w j 3» crc ■E i* HL' 
■9 it.» tre »i ffpfDtøc/ «f n?i ffuHc frøffue Dennem 
rier/ o( efffe con/ Qtriftftt wi oe giør/ nm *i w 
tm vnDe Denitem /aft Det [om Dem fanD wffta 
romme fif jjo&cw teafigfjeD: 2>nffeDem * © 
«!f gaat : 9?<wr tot met Dujad oe DaaD/ te id : #« 
fianD cc gjøn fremme bem fif bet befte / ot «#! 
flpmfc aff »or gamffe Støacf/ hi cc m 
terne / af« Det Dennem fanDwrre tifffaDe #: 
»Di nogen maaDe/ fif iiff/@icf/@ 0 D* v'mh 

tø»D/rt9fefff/oerm3?Æ(?e/^nDfieu.Ter smt 
Xroene reffe $ruet/ oe en retfinDig n» !6nn6 
ipDigfjeD/oceren ret ^riften oe ©"De 

m «<" f lfuinge fif Det eui* 
gaiff. PaaDcrie $rue t / figer £firifiu9 
ØftNA:?. 6fnlfei fenDe Dem: ftiierf 
taat 'Zxx tør goD $rucf / men it raaDet 
pc« f>«r onD $ruet/.t gaaf £r« fanD icfe 
tore onD gruet/ oe if tamZtct fanD irre 
Mtreejobftrucf. 

r«H. -^T«® 5* <r ^ ( af Wiitfe/af Dt 
lom nfe beflitte fia. / fif at beuift @«d fa* 

22** ' fen ene e»nD vaa 

im anDetv ere $&?unDcr 2 rift neoe faff m/m 

»itfctiif 

iDeofiofci 
Støj Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) I* <nna ocøpcttffaleFe/ oc fiaffue ingen ret £ro t 
rS?J** »iertet/ om De enb ffønt met 3J?unDen 
- , .Wtøir figDerajf berømme / oc funDe iefe voioc 
Salige, ©om @. >cob i ftf onfcct 
wJUatøtøl gapifd: £uor ganD Difywerer moD faa* 
*J*rtM Danne falffc^unDcf}nfine/jbm ere £firi* 
W Ohr/jii pnctil5?affnocicftti(gaffn/ tercr/©cr 
» fcanDfiger: #uaD fyelper Det f terc <Erø* 
W/al/t?;; bre / om nogen figer/ at (janD ^affttcr 
pt^torfc £roen/oc tøan&jjaffucrtøgkfe gternirø 
Wfljtøfflrtlaj ger* ^anDoc iXrocn giøie ftannem fa* 
V w ffi Mim:; lig * (Som fjanD vufDc fige / 3?ei? / faaDat* 
*Cfi#w«S en j?pcRiffe"3;ro/fomflaviralle i S9?ur^ 
Mifapltø Den / at manD meget oeD at beraabe fig 
rua //aer &i paa wr j?£rre <2(>rif?um / oc rofe fig aff 
teffm.'fr £roen /enDog Jpkrtct er fult ajf øpen> 
twt/ wciKfH ffaltffceD/gpnt) oc tolpDigljeD imoD ®uD/ 
<iwlir(?frf DenfanDicfefyelpe nogen til ©aligficD* 
<5aa fce toi Der faare / Inior gøpefig 
Det er fornøDen/ at tot ffutle beflitte offoDi 
trtrfMWØ <™P ipDigfteD/ ocgiøregoDegierninger- 

* £ cr tfl ' u ic « ' ni ^ rc 

'KJ tølpuicttge oc Drabelige eager/ font 
off Der til bcuege ffal. (Søm er/at tri fMe mm v/r- y 

m $fftte ofF vDt np i pDactigf>eD/oc gierne gtø 
re gaat / for ØuDe f?p(D / for vor cacti ' 
føtø oc for vor 3?tfft i* ffpfk 

5ør|1tør off m røri^ ti( goDe ©iet^Jf 
itinger øc en np i pbigfteD for © utø ffpCD/ * ln,: 
t>Dt £ui(cFcn tvi ftnDe trcnDc ©ager/ føn* tø* 
årlige /fom vore #iewr fxr til opucefe 6fu | funDe* £>en ene er £an$ Q3cfafmnø. 
Sen anben/ fcanstfre* £)en 2>eDie/bett # /J 
eatfnemmcligljeD n?t ere fcannem ffpl/*^ 

i* ©fatte vore piercer freuegie til l p Ni 
&tø?<fc / oc til goDe ©ierninger : $ort)i I*« 
©ud fom er Den aacr^pcpe^aicpcf/ 
^ffuer befalet Det / o< Det er fornøDen/at J'tftø 
kreaturet ffal vccre efaberen fiøri^ ^mi 
^ofTSiectyelibet 20, <£ap. figer N«M 
0v£5? : QSanDrer i mine <Sub, Dlom.^ kWh 
iaDer nu @pnDen icferegcerei ct>ere *frmmcr 
bedge legeme/ at være Det IpDige i fin tø l £fa 
gtfrtng. 3tem / nu i ere bfeffne frt fra »tø 
epnDcit / Da ere t bfeffne Kef fa? rDigftete HSOants 
tienere* 3*cob. ^.OJenfer fjenDernc i epw i Zh 
tørc / oc giørcr eDer* #ierfe fpffe i tniU 
raab&e, 4. £)eter@uD$ vide te^i 

eDcr* I 

ctørøliuff ffmnc for $?cnmffenc/at te 
Wfyfo v fee cDcri? goDc ©terninger / pc prife ctør* 
4 f#iMil^| 5*at)cr t#imim(cit*3o£aii. js\ ^etfcer 
•'#fcrte ntirtbcfa(niH3/alif?u(lcdfft IjmanDw 

flitør to til t ©futte røi rørt^ (tf CpDføtøS/ pc til 
! 8 tane %fc «t øffuc off i €6rifMig< wtf / for ©uDa 
M&Mié m ffyfo/J>ii(cfcn cr Den tøpnDcrligffe 
#pffuit Sag/ fyjpr faare ©UD effer faa* 
Dan ttp ipDigfjcD aff off/ at røt fefff ffytte 
oerc fjanncm Der roet / pc anDrc fom Det 
fee/ ffutte oc aff wr vfycnipd ppuccftø tit 
atyrifc@uD/ fom £fai|Ute »DtrpcFefigcii 
figer/ t>Dt DeprD font icg nu aft 9)tat(w 
5% £ayite( inDførDe. ^>cffc befaler pc 
Paulus !♦ £pr* 10. £>uaD [iclDcr i nu ceDe/ 
:: WRS etter DricFe/ etter fiuaD i giørc/ Da gtører Del 
altfanimenttl@^w, 
3> (Sfal oe Den SarfTtcmmch'gtø / 
fbrtt De Der ere tgcnføDDc formeDefji 2ianD 
oc 9SanD/ cre ©uD plictr^e/ fceuege pff l>er 
ti(. £Im effterDi ©uD fjajfucr (fabt/ tøen* 
løft oc jjeUi&jiort off/ oc tri ere/ lejfue pc 
røris vti fjanmm/PC atte <jpDc pc fulDfpm* »i ir fra« 
' rc Da cr fernrrr 'fil' I 


nc ©affiler femme ficr offuett itefc fra 
$<Dtnem/ Da er Det tilbørligt /attvi met 
goDe ©terninger oc en tip £ pDigljeD bcuifc 
tøarmem tacfnemmefigbeD igen / oc ttfe 
fortørne fymnem* #er "til raaDer 2lpojte< 
(en til De OJomere »Di Det Solffte : ^eg 
formaner cDer fiere QfrøDre/ ftger §antv 
»eb @uDe Q5arml)iertig§cb / at i giffttc 
cDer* legeme til it £)ffer / fom er feffuen* 
Die/jpdligt/ oc @uD wtøefjagcligt/ S)u\U 
tfet ffal tooerc cDer* formtmptge @utø 
fienipe, 

#tto fom (jer rt>i (aDer (ig finDe moN 
tiillig / foracfer @uDe fflianDat oc befal* 
tiing/ føger icfe £ane cen / men lancerer 
§annem formeDefftftt ffenDelige Uffmu 
»il ingm facFncmmeligftcD beuife @uiv 
for fine mfalltge wfgierninger/fjanD fjt# 
uer Øtttø £>effh oc Den cuige gotDøm* 
melfe at forøerne, £f>t fp^rcDc franD icfe/ 
fom Der flaar 2. petr/. 2. Englene fom 
©pnDcDe/menjiøfte Dem til jpelffueDe/ 
metCØtørcfeneiencFer/^t DefMe beua* 
rfc til bommen : £>e fparDe fianD icfe Den 
fremfarrø SJerDen/ men beitarefc 5?oe pir 6 
pot j 
pdi 
iic femm 

fti øftr 
ler gut 

Im 

mk 
3toff 

-Ncr effter te ^egenf 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Bl ^*iUl Støf^tø&a* PreDufoc fclff -OftctiDe/ 
t tilbørligt /attrttm K^nfeførDcvSpnDflbbm offucr tit <83t 
{cnn Hfttte >»M*8te herten: £)c (janD giorDe le 
jjonij (TucDcr^oDomtioc ©omorra ttl2lffc/ 
afførte cc fforDømDe Dem /ocfianD jette 
tf MiUfø) ^^BgwMi'ae Der røfl tt ejrempel / fotti 
R%tø/M N*< femme Der effter : £>a (ørt Du icfc 
-åliiK- Kncfc/ae©u&»tf fcaffue Mg oc Din tøjr)* 
: f# c & »firaffet/ oc banti vil ffencFeDia 

a» fMM fe » rc *£ d «ff 

1 3 #tmmclen offucr alt ^gutJdiøe varferv 

■dtøtøfofer oc ©tøwfftn* n>retfa?rDi<it(jeD/ ftaar Der i 
ggj Den (gpifief til Dvomcrnc t>bt Det &røe. ; : t>f i C»c€ <mDet<£apit: J)anD(fo( giff* 
L;!; ue^uer effter fme ©ierom«cr/ Dem font 
mfiffacftge/Kicft IpDDeeanDfceD/mcn 
IpDDc ai?retfccrD!B^eD/ røgunp oc"33rcDe/ 
Srøffuelfe oc <m$\\l / offucr alle SD?enm< 
ffeneeielefomgtørcont. 
20 tag* ^or Det 2lnDrt/ ffuUe n?t f km @uD t 
W i É# cn np IpDi^eD oc goDe ©terninger/ for 
ffWlrf i?t *>or egen ffplD. 

føg t 2lt nn funDe røerc Diflfc om vor £ro/ 
tjføP^l £>i ©pnDerm* forlaDelfe, £§tDeterfor# 
jø (p; npDen/ 
3eftt <25t)rac$s 

fiøtøtt/ at wi aff vore giermnger fMe6e> 
ftnDe / om røt Ijaffue cri SadggiørcnDid 
Æro i ^>tmct/ formet)c(f? ftuttefen toi be* 
fomme (SpnDernis fortaDeJfe/ oc Otcttør^ 
&pe& for £r3ri(?iffi>(D, $orDi/it gaat 
2>æ fwgoD$rttct/ocDen S£rofom m 
gen giermnger &affucr/ cr DØD i fig felff : 
<3om (S, 3acob oDi Det amt tører. <Se< 
pnDe un Detf aare/ at tt>i Ijaffite fjtt oc ttific 
til/ at vcm ©ud (pDige/ giøreDet fom 
gaat er/ oc ffy Det fom ont er / faa er Det H 
Segn / at tot ere ®uD* <33ørn / ftafftte 
, Xrocrt / oc t?ore @pnDere forfaDeffe / 45c 
Den 5*cUt^ XmD boer i øff» gni §ui(cfe 
©uD$ 2lanD Dri jfucr/ De ere ©uDe QSjørm 
Oiom. s. £ucrt imoD/ Der fom tot flnDe 
ingen npipDigrKD/ ingen goDe ®icvnint 
ger oDt oftV faa er Det it rifl ÆtenDemercfe/ 
at m eretefe ©uDe qsørn/(jaffue ingen 
ret xro / oc ere enDnti i oore OnnDer oc 
forDømmc(fe, $orDi ftno fom giør e»niv 
tunDeraff Siejftiefen/ ££i ^iefftiden 
<5pnDcr aff fregpnDelfcn. I >r)an, ?♦ 
Jtein / 1 Det %nM <Za V itd. jp« D fom fu 
W J^g f lenDer ©«D/ oc IjofDer icfe ham 
6M 
in 

S/fctttl 

i li 

»& ten 

m %\ 

wh nc 

MUR 

•^e fom i 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
(titri|LW* 

2i' SSutv fcanD er en iøgncre/ oc i faaton ctv 
cr ingen (SanDljeD, 

2. eftillc n?i øflf tie off i goDe ® kmin* 
ger / at t>or £ro Der af fanD opuedw 
tøfiørcfø/ *ojre oc formene @oin Qlvo* 
(Men fenffuer til Srimothcmn / t>Di tee 
2(nDet<Sreffe/ i. (Eap, 3cg paaminDer 
tog/ at Du opuetfer @ uDe gaffuc/ fom er 
i Dig / formeDe(|t mine JpenDcre paateg* 
gdfe, %fy De fom føle Dem »Di Deriø 
etmDeligc fpft / oc ÆiøDelige 6eg<*rin$ 
imoD Deris ©amuittigljeD / funDe tefe 
(jaffue Sroen / oc en goD (gamuittifr 
(jeD/ oc nogen #iertene tilfiD oc fortrød 
ningpaa ^uDø5?aaDe oc ^armijiertig* 
(jeD / ©?cn De mtffe Det aftfammen. $or* 
fci / at trørc 5viøDelig tit ftnDe / er ©øDcn/ 
oc De fom ere <iliøDe(igetil ftnDe/ funDe icfe 
bcfjagie ©uD/ tører Det $♦ £ap. tit De $o* 
mere* #uor aff Der oc følger/at De £affue 
ingen 2>o* £(>i §uor broener/ Der er 
liffuet/oc Der befcagie manD ©uD. 
fcuor £roen icfe er / fjaffuer manD ingen 
rofig (SamuittigfjeD, $orti Den fommer 
aHene aff !Xroen : ©ørn 2(po|?e(en tafer/ 

£ Ovom, Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) i N/i ■ 3eftt £5t)rae$s 

Ovonn ^fftcrtsi tvi crc Meffne DvcfforrbtV 
ge formeDdjt Xvom / faa fta ffue tvi $reD 
mct ©til)/ t>cD t>or££rre ^kfurø £&ri' 
fhim. 

3. ©futte tot venDe »ort S)im< til m 
tip i ptigljeD/ at an fimfcc wDgaa timdig 
oc euig (£traff / *cb ftuilcfen ©uD w( 
§terøfttø* Dem/ foni mtføantfe imoD f?an$ 
QMiD- £w om t a(cr (SbrifTue $?att|tf| i 
Det ©iticnDc: #uert fom tefttar 
goD gruet/ ffal affljuggie oc fafti* i > 
Den, 3tcm/ O\om. s. icffuc i effter Stift 
Det/Daffuttet£)ø, ©a(: ^egfjaffuer 
førfagt ct»cr/ oc figer cnD nu tilforn /at 
De fom faatxmt giøre / ffwUe tefe arffuc 
©uD* Ottcje. 

4» 2lt \vi flinke fcefomme fcaaDe 2Tant)^ 
ligoc legemlig rølfignelfe / oc Dec fittie^ 
lige oc euige goDe/ fom aff ©uDe naaDige 
Soricttelfe / følger goDe ©terninger: 
^uoromDcrfiaari.Sim* 4. ©uDdig* 
§eDer fil alting ttpttdtg / oc fcaffuer Sor< 
tettelfe yaa Dette oe Det tilfommenD* lift 
££i Der fom ©uD tcFe rilDe/ at tot aff De« 
løn fom fcanD (offuer / oc aff Straffen/ ir 
m 

inn« 
S m 1 Jaer f<M 

pro 
tort m 

oc tun 

W al 
* cre i 
N M 

*8tø 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) r l gal: pjijtø 
wr øø i» fp 

/#4 
§uilcfcn IjanD truer / ffutOc beuegis til 
goDc ©icminger/ Da totgeoc tøanD ingen* 
lunDe faaDanne paaminDelfe. gorDi toi 
funDe intet fortiene aff ©uD/oc [>anD toff* 
ucr off iefe løn oc betaling/ for Den Sag/ 
at nu Den met vore ©terninger f orffploe* 
%fy n>i funDe alDrig giøre faa meget 
gaat/ at tvi jo ere ylictigc til at giøre mere: 
#uor faare £fjri(his figer^off lucam t 
let 17. (£ap, #ui(cfcneriblanteDer/fom 
£affueren@uenD/ Der pløper eller røeter 
$•#/ at fjanD figer til f)annem/naar f) anfc 
fommer pffl aff QRarcfcn : ©acf firajr 
fjen / oc fare Dig til <33orDe. (£r Det iefe faa S 
OieD til/ Det ieg fM csDe at 2tfftcn / ffiørtc 
Digoeticn mig/ faa (enge ieg csDcr oc Dri* 
der/ ©er efter ff alt Du ceDe oc tøtdfc S£a* 
tfer fjanD oc Den famme ©uenD /at £anD 
giorDe Det fom £annem t>aar befaleD \ 
meen Det iefe / lige faa oc i naar i Ijaffue 
giort alt Det fom eDer er befalet/ Da figcr/ 
røi ere ttmpttige ©enere/ tt>t giorDe Def 
fom \vi vaare plictig at giøre. CEfien ae 
@uD loffuer/ at §anD »il beløne ofl> naat 
tPi giøre Det 6anD befaler, <©et giør §an& 

£ '/ aff 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
?cD/ af ftant) Der nm mi gtøc ofT M t>iU 
IWJ uiat freuare fine Q5ut>/ Ugl hm 
m §mt tit oc offre (orfer fin eøntil/ at 
gøre Det etter Det/ oc foffuer at fi<wD »il 
fcaunem noget/ naar hank Det faat 
mm? lc fe at &øwn fanbta fortiene: 

SatmtMliefbrfbc mfce / €D?en at fianD 
nm Diff (?ørrc vide oc fli tø fifat Det »DrW 
tfor Det £m>ie ffutte »i oc teuife 

Mte wcF/ for t>or ffW 
i. »wifimfc røre hanmm nmulm 

mm til ©md. ^er om tarer paitlue 2. 
» mrø 5?aaDe/fmtDWiffue offuerfføota i 

* ^^fwn^ajfjfafeoc/rp^orar, 

gclfe. af 

iskt. 

bød 

Mg 
pp 
latcmu 
itijorid 
rKnfict 

m& 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Pt tf tf tøjl 

i 

ifø/M åfc 
cr rer?? 7t> N tater jtøtø: 

fip* 1 t)ct SOJcnniffc/ t?eD fjuifefet $orarge(f< 
fommer- j?uem fom tøffe Drabelige oc 
tør)t ©ager itfe funDefeeuege/ ftUnnt; 
ipDigf)eD/ Den maa i fanD(jeD/ vxxrc it for* 
Nintøe oc fjaarDnacfet SJJJcnniffc / fom aU 
De(ie tnfet ffttøer om ©ud oc fin faligSeD/ 
oc fuwD maa fjafftic it fyicxtt ftaarDere en& 
nogen gfintefleen/ oc maa trti tiDe tenefe 
til at onmcnDe fig / oc fceDe / at ©tit) effter 
fin $oriettef fe f>o|f propfjeten/ vil tage Det 
©tenfcierteaff §ane iviøD/oc giffue han* 
nem it $iøD£)ierte igen/ fom ftinfce WD* 
ne vt)i en fanD peniten& for ©uD/ oc frnc* 
te oc tiene fjanncm effter f)an$ viik. 

<&aahaft\mvi nttoc forf faret Dette 
£rcDie DvaaD/fom 93ifmanD giffuer fin 
patient, (jmltfet oc i (ige maaDe/ fom De tit 
$ørf?e/flrecFcrfigr)en tii all anDcn (£fen* 
DigljeD fom it £0?enniffe fanD tutnge her i 
93erDen. £§i ftuo fom er MaDen met nø* 
getont/oc begærer at rorDeajf Der met/ 
oc faa © uDe 5?aaDe oc QSencDiDelfe/ fjanD 
maa tenrfe tit aff gantffe fymc / oc aff 
alle fraffter / at bemfe © uD en np £pDig< 

£ iij §c0 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) £cD $tt)tu oc tim fjannem »bi en fan& 
gro/giøre Dee goDe oc ffp Det onDe/forføe 
©icffuefen/ cc atte fwne gicminger/ føre 
ii e&rifidigc oc tt^ffpfDigt fejfnet / clfft fm 
5?arflc/ oegtøre alt Det fanb fanD fSaffiie 
gaatajf: ©omepracf} i Det (SøttenDe 
ocfaa formaner: OntuenbDig eil&gfø 
K&5?/oc forfaD brt fpnbtge £effmt/tø> 
-fp^OvOi g 3? / oc off uergiff Det onto 
#olt Dig t ti Den fjøpefie / oc vent Dig fra 
tt>r<*t / oc (jaDe ahiorf ige %% pftri. @aa 
ffaf oc ©ud met fm SMføndfc tø fier 
miffuitf efuje §ørc t>or r £øn/ fcefrie off 
fra <?pnDen6 (crajf / oc Den fummcroc 
nøDfomoff ftaffuer fcefperte /oc røre t)or 
naaD^e <5fpt$#erre imoD alt orte / oc 
effter Dette timelige lift / fjmfcFet er en 
tømp fom rører en (tDenfhwD/ ocDcrcff* 
fer forfuinDcr/ fom ©. 3acob torcr/ yfc 
uc o(T Det euige i iff. #uor ©tiD/ fom ©♦ 
#am> \ fin £)bmbat\n$$ 21. (Jap. fcriff* 
ucr/ ffal affto atfetaare aff røre øpen /oc 
SøDen ffal icfe mere røre / icfe MDcr 
Sorge/ oc ep ffrig/ cc ep ftøDer pine ffal 
mere røre/ men ©ud* §crfiø^c» ffat op* 

liufe I 

(nforflarc 
Érø et f 
i,ur: 5)1' 

tfctottø 
lur mtt 

finitcnt;/' 

Wtn/J 
tør:« 
Kjil/KHllftø: 
tø2f*ltøl.fc 

: inioNt (K'J 

■ jnÉto d 
fitife oflp oc lammet ffal re v>ort liujf 
til euigtiD, 

ityrfjoff er oc at actc/atDe fom ere 
bfNMKiM nogen ©ittgDom/ ^aarflf ec 
moDgang/ ©ienuorDigljeD ocangift/ itfe 
aliene ffuttc giørc Dij|e trpftycfe/fommt 
ere forflare&e/ fjuor rø en (ggrifiehge pe* 
niteng oc fafig omuenDelfe til @uD Den 
ffaar: CDfcnatfe CDfcnntffe / faa mange 
fom begære ©uDe naaDe/<r5pnDerni$for< 
(aDelfc/ oc Det etage liff oc <Saligf)eD/ff nU 
le Det oc Daglige giørc/ faa tit oc offte fom 
De (SpnDe / faa vel vDi Deris CNeDgang 
naar intet ftaarff f renger Dem / fom »Dt 

Derte ©loDgang. £ uo f om lcFc 
penitenfc / IjanD fanD icFe Miffue falig/ 
men Miffuer t>Di fme <SpnDer/oc faar paa 
(iDf afien/ Den euige SØD* <5om £fjrifht$ 
»Dtrpcfefige felff forfpnDcr IjofT iucam i 
Det 13. Ser fjanD ftger : ©er fom t icFe 
giøre penitenf?/ Da ffulle iatfe omfom* 
røe, £>crfaare begpnDer fjanD faa fin Pre* 
Ditfen/ $?arci i Det førfie. ©iørcr peni* 
tcn& oc tror (£uange(io* 45c ima i Det 24* 
paar : SSurDe itfe ©jrifiu* liDe oc opjiaa/ 

S iiij ee wiffueaff mef tune epnDer/Da cr Det for. 

W« « Mmm/oc gi* 

pen. um yatv vDfreffuar/ Bom 5 
»f^*€mjfli oc forn m, 
m r ØuDockoc oc Din fortierne SorDØm* 
mdfc for 098*11/ »Di Dit j>e rf ?/ «„Z 
ccfortr ? Dcr/ m« ^ertenetøn^Doc 
pfMt Dme COcifeicrninger / oc viiDc 

gfi« ^facr J>D oc wfjpacf.rtf cD tit 

tr fbrfanMct vbt Det tørø« P9tft . cu,Tn3 

^WcfenerDenanDen v<w»Dien Fbxifto 
pennene , f M at Du tmZt f£3£ 

DC KW 

Én Zi 
i( Icffni 

8am/ oc f Stof 

* Vaa fn, fcc »Di Din ©amuitt igfieD/ fjttilcFef er fage 
KtøfcfiL *>t>iDct2lnDetjtycfe, $orbcc@tt)fte/fFa(f 
^/iSI! tooc 6«fF«ecnnplpW86rt)/oiii fjuiltfen 
Mtet? ^ l Dm & r( ^ Y<M talct / oc bcgpnDe ie 
JJJJfc 57pc bffttcf / mwt er Sroene rette 
ÉgiEM 5rwce/ ccDcc fiDf?efom ftenttene 

ESi ucr/ oc bcui f er © u * * CÉ * lanncm 
ES* pKc«8 / Wg fdff/ Ucf forø bit efi bf d plictig/ 

c( t»rt57a:(?c t^ct Du c(l fcamtem føføg, 
; .7 0( P ©cr fom Du Dette giør / oc Uiffucr bcfian* 

Dig heri inDtil^øDen/ (aa efi Dtt ©uDs 
MwWtaa QSarn/ocbriffucratmWiafalig* ©om 
«ta#Kit Der f?aar 2tø«tøari i Det io.oc 24. kapitel : 
møv** S)uo forti Miffiier beftanDig inD til enDen/ 
#:AfÉ ^attD ffal Miffue faftj. 
ttføfltøt c $ten forbi at mange (aDe ftg bcDra* 
immen wÉf| ge aff Den gamle 2(Dam / oc Derie ©pnDi* 
frf«p ge Ipjf / (Satan oc 23erDen / faa at De for* 
ti kp( Jø fjale titlen oc wtte tefe giøre pentten^e før 
ujtDDidiftp enD paa Det ftDffc / (ntor ojfuer mange 
inrijptt »fattige ©lennipfe forfa|?e baaDe itff o< 
te/jUtof ©id / oc fomme fil ettig JorDømmclfe/ 
rø/d^rl *>i( ieg faarcgiffne nogle ftøpuictige ©a* 
' Tom bør at beuege oc røre alle #ier* 
k/rfwi* icr til at giøre penitens / jetter met Det 
™ ( £t> førfle/ fØrftc/enD met Dee ftOf?e/oc tAcor** 
f?aaaffe»nDfen*føffm 

©en $ør(ie ©ag / SKenmffene (iff 
cncFcaHeneftacfet/ ffrøbefigt cc forgcni 
gchgt / fom Den kongelig probere 
uiD / Den p 0 . pfafmc giffucr (ilficnDe/ Der 
franD ftger : # <£ 01 Di <£v Du fem (aDer 
®?ettntPF<ft Dø / oc føer femmer iam 
©Jcnniflftw qjKrn : SttfaDcrDemfccn* 
fare fom en (Strøm / oc De ere fom' m 
føjfn / (ige fom ©r<*flf/ Der Dog fnarf 
ner* £)et fom blcm\iw aarfc / oc wfner 
fnait/ocMiffMcraff&uggct om 3fffenen 
cc tørns : CSJfcu 2>øo*ene finte / fimtD 
cc maaDe / er ocfaa alDcfte rom** 26i 
ben er rcfe paa 3orDcn/fomv>eeDnaar/ 
cc tøDt (ntaD maaDe £anD ffa( ffjfø fra 
Denne grs&efcgc 0. ©om@aførtfontJM 
jm PreDicFeria 5?. £ap, ftger: Støcnm* 
pnweDicfefmenDe/ mdiiige fom fr* 
ffen fangi* mct en ffaDcfig frog/ocfcgc 
fom ffufat fangie mef fnarcn/faabliff* 
ucr oc SO?enmfFen bortrpet i Den cnDe tiD/ 
naar ftun fafDer fiaf?e(ige offuer Dem. 
>m / 1 fw OrDfprocfc 27, : ftefl 

Dig 3 

pftfø Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) »PR 

\t m ]k 
fy, ; §f 

tffltøW/f* tig icfc aff Den bag i SJiorgen er / bu wDp 
icfc £ttab fem i Dag ffee ftmD. S)enne t>ort 
iiffe fort^cD oc forgengeligfceD/oc Denne 
nnrielxDom rør affffeeD fra Denne 
Den/ ff titte met rette bøpe »oris #iertcr/ at 
»i itfe (Mc tøjfue oc forhale met peni* 
tenf? at giøre/ oc raabe met Oiaffncn/ 
cw, cras, i morgen / i morgen / men met 
Det førfU tøefDer t Sag cnD i Sporgen / 
omucnDc off til ©uD /font (S^ripus fc!ff 
for Denne Sag formaner / figenDte : 
^aager oc beDcr/tftt i t>iDe fjuertfen ti* 
men eller Sagcm QJJange tøaffuefor* 
uentet Dennem tf (angt l tff / men De ere 
fnaritgen bortrpete i Deriø aloers bef?e 
93lom|?er, Slange (jaffut actet at De 
*>ilDe faa tiD at ligge paa DerieCSotcfeng 
oc giøre penitenfc/ rmn De cre formcDdfl 
enftafiigocrøforuarcnDieSøD fftlDe wb 
(iffiicf ♦ S9?ange £affue fcf Dem faare at 
De wlDe bruge SUerDen/ oc fcf ue i gtoDe oc 
t>ettpfi aff Derie ®oDe ocDvigDom / men 
£)øDcn fjafftter plu^igen met cn §a|t / 
ffilc Dem'afjvbaaDemct ©oD6/OvtgDom 
cc liffuef* S)m (rfet e^nflu^ fcofHucam 

iDet 
II tø n. mef <n mercfelig p^rcl , orø crt 
Sig OJtoni) oeuifer / finderen (effk i fed?«* 
(ieD/ocfor(M(eDe tiDenoc gioroe icfe Xte 
MUW, £)cr »mr i£ rigt £Q?enmffe ( f m 
&»nD) (mes erøanf fom føfbc fcaaref 
ttirøet /oc £<mb tencfte oep fia fdff , „t 
(tø* / fyum m ic S gtørt i 2fø fSaffttcr 
id« rom nocf t.( min affat, oc fanD L» 
fc/fct »ti tvø g,ff re: y s tnCnabmt 
itiinc laber 0( bptøt (tørre/ oc ica vil tøm 
Itfcr Mi/aa min $ruct oc ^Cffud/ ocf> faa 
»il ic« føetil min eid : Sierc Bid Au 
Mfwr »o f?ort forraab i m<inae Sar/MF 

fricf/ocwrsb 

« t*t Denne 3?« føi mnt} fr(fr -„ ( w „ 
teid ajf Dia. / ^iro ffat 6a Det møre / fom 
tit Nfttrt famfet « @aa gaar bet / 6uo 
& r'^ r ^ScnDefæ / oc cc icfe øfø i 
eaa tøf« mi i ©anid* s% Cavitrf 
-Om ftong SSatfføjar / at ber nanD aior* 

<w fim* tfonaeriøe/ oc 9 .f „« Dent aff 

Sleben ■mi rer: 

UK« 

kvi cre 
In&ta 

jé fer 

/ U I 

peft 
formate ^ * at ha 

fe* 

Mick Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Sin«, 

"'Ifftti Cife ØMMnocPcrfaibet: j c amme ejtø 
Htff (WtiD flagen ijjid. £)er faaxt / (£fc 
tøi at cort l iff txc cr faa ftacfcf /oc ^ 
lene lime cemaa* erfaa rømfl>oc naar 
Ni tm erc atter trpgg.fic / t»a fc-mmer 
©frccfcl>ceit<ittcrftiarifk/oc ffil rørt £c# 
8<m< : cc @id fra (wcr anDen/ txicrtw 

S£ fem ffaar cd« fr m ytø, 
Søffueicfcac emuen* t>ig(figer&ant>) 

Stav ?f ^ ^ W 5«il*n tf* £r<«f 

i* M ®uD tig v *n )\ mtm atlffm t$S 
omni- 8< j epn6en/f<ui Miff ucr Du eefaa Søtnt 
tj/«cB* fbnt cn ^aartnacfec cc tcføDig epn*re 
jN*?.W imc&®uDttteuigcm«. Jpuorfaarc *n 
iivjf»«s mercf eltgc £)cc<cr ^ugufttmuxaam atte 
(/«fiti|iii|HF ^ri(?nc/(jt*icfcrfullcmwcca<j Denne 
iW&if fif icuiflc ci* oc ftefe paa ittongtiiff /cc ten« 
(/jffrfW tfeatDefcaffwetiDnoefacgiøre jjeniten?. 
f<tø fcriffucr &<mD : ©ud (janD giftet Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
fctg rom at tttU Dig / men Du ciffer mere 
for^alclfe enD forbeDrelfe. £)u forucnfer oc 
rømmer Dig meget afl^uD* <Sarmr)ier* 
cigfSeD / (ige fom Dm Der fiaffuer (offuit 
(SaligfjcD »eD penitenfc / ftaffuer oc fojf* 
ttef ti lange (effnet : j)itorlunDe fant Du 
»iDe / IjuaD Den ©ag i morgen fommcr 
bringer met (ig * .©u ftger »el ret »Di Di* 
Jpiertc / naar teg retter mig / faa forlaDer 
©UD mig alle mine ©pnDcr, Q33t fimDe 
tcfenecte/at©uD fjaffuer Dem fom retter 
oc omuenDer ffg / loffuet 5?aaDe> Sflen 
»Di fytikfm prop^ete Du tøflV at ©uD 
fcajfuet loffuet Den 9?aaDe fom retter fig/ 

Du icfe/ at §anD fcaffncr foffuti it 
langt i iff, 

£)cn anDen ©ag / fom off beuege 
ffal/ttl at giørepenitenf? met Det før|ie/ 
»Den att (engcr forhaling : (£r / af tot ret 
betencte oc ojfucruepe/ at Ificnittnti at 
giøre / (faar tete i »or J)aanD/ oc er icfe 
faaDmun gierning/fom trt ajf offfelff/ 
naar off ftunto gaat at »ære/ funDe be« 
gpnDe / men Det er ©uDs gierning / oc 
©uDegajfue, ©om £f>rifiu$ tører %v 

tøannio li & 

PC/CB 

p8ta naar 
ijcOrD/ 

mm torita<i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) " iført inj 

nifciiB mcf w ^ |amn'$ (Tap* £>er fanD ingen femme 
tilmig/t>Denfaaer at {Jageren fem mig 
»DfenDe/ Drager §annem, 3^«t/ 3°£ att * 
if* \23Den mig funDe i inTet giøre. ©er* 
faareerDet bef rpctenDis / om Du foracter 
af omuenDe Dig i StaaDene tiD / oe idt eff* 
Jer Sfaiæ OvaaD i Det f f ♦ €apitd. fjeder 
ftODi£*5M*n fiunD fcanD fanD ftnDte/ 
cc falDer paa Ijannem / ten fiunD §ano et 
nccr/ naar fjanD falder eff (er Dig røD ftt fa^ 
f ige 4>D/ tilbiuDer Dig retning oc beDring/ 
(amptelig fin 5?aaDe oe Q5arm§iertigf>eD/ 
at tøanD paa Det fiDflc »II fommc mel 
Sommene oe (Iraffcne tiD/ oe tage (in 
5?aaDefra Dig/ at Du itfe fanD femme ti{ 
at gijefa }>eniten$ / mm maa t>DDncfc 
Q3ermen ajf ©uD$ SSreDis jtalcf / fom 
§anD fclff truer i (?alomcn$ OrDfprotf* 
sl tZayit <£ffterDi 2kg Da raaber ( figet 
§anD)o* i mlit icfe: 3<S vDreeFcr mut 
#aanD oe ingen acter Der paa / oe i laDe 
tnineDtaaDfare/ oe pille iefe min frraff : 
ba vil 3< g oc (ee i eDer* røtyefe / oe fpotfe 
<Der naar Det fommer fomt erereDfc faa* 
re* ??aar Det flommer ojftier eDer fom en 

©torm/ 
©ferm/ te fom i frpete/ oc tta$ tofyefe |*£ 
fontifS&sr/ iwar angifi oc nøo fommer som 
©ffucr ct>cr. ®a ffuUc oc raa&e tit mig/ føtttf 
'«m%t&fM imet fuore: ©cffuHeaarfc fel 
røge mig ocicrV fint* : 2)erfaarcaft)e&a, .»tftn 
^&cic^om/oc».rieicfc fcaffti« Sygb ty m 
tKt&l&ftpa/UwUxidt mine ftaab/ .»i 
m jl«(tø««amme(raff. eaa ffutteec a j»« 
«ce aff Dam mefene $rucf/oc Mtffuc m<tt* * M 
fcaff *mXaa1>£)tttt/lKffu\lt fhtaffw Vlt n 
frn fegafftic met Derte 2Bgut>cligfte& t , tan ; ; 
fortienden alf ??aal>e. 8 ' ;„ , 1 

»ben pontene / be »acc faa (angt »b / at 
be f.ben itfe fan* tomme i i «nb igen/men S 
frlbe [Kit/ fom pauhiø fige.v « £2 

tf »anarttåf ft„D SJ 
fom intet buer/ oc bl.ffuc faa for^cvrDcbc oc I £ 
jlfttl * foffue oc giørc bet/fom fe * 
.rfc^af foffu.eocg.We/ocfaile ocffø * 
bet , fom De icfc (futte t a(?f 0£ ff 9 /oc fimbe g™ 
n.c fommc t.l&age igen til @ub. fortit Det Zl 
&£% fm « ®?»*«' f«t be« g £ 

6«tf> ferfi oegpnber af m paa ffarpe oc £. 0 ' 

jjaarbf 1$ 

SM tøf 6ttfø 

I tø? M 
tak 

ti li Nfttttyfp 

m/tø** fwrDe etene/ Da giør Det §aitnmt fuarfi* 
gene ont/ men naarfcanD fcafftter nu ett 
jOag tre fjelier fire / faa »ane ftg tif / Da 
Wifiuer.OuDen noget tpefcre/ faa at Det 
giør icfe nær faa ont/ fom ttffcrn. y aa Det 
ftDfre/ naar £anD i langfommedg ttD fcajf* 
uergaaet met f>are$jetøer / Da »orDer 
Den faa meget §aarD/ at fjanD ttfe engana 
ftnDer Det giør Sannem 55^ &ge faa/ 
naar it Støenniffe fcegpt^er førft at e*;^ 
De/ Da nagger §an$ ©amuitf^PeD fsan* 
nem / oc giør gamtan Gange oe freDrøff* 
net / at £anD gaffuer giort itoe- ©Den 
naarfjanD femmer anDen oe treDie gang 
igen / Da gsør Det bannm x>tl ont / oe 
©amuittigheDens £>rm pfagcr §annem/ 
men icfe ncer fom tilforn. y>aa Det fibfu/ 
naar fjanD i'engc Dag efter Dag / fcaffwer 
fdlet ftg i ©pnDen / Da Miffner gane 
C-amuiffigfKD føletøff/faaat ganDalDrig 
paffer paa / fyiat* ont fjanD giør: ©?cn 
faar en for ay^tit/ oc begæring tif at 
C?pnDe / faa at ganD Det icfe (aDe fanD- 
6om oc yttmiae giffuer ci(fienDe> ft> 
genDi* : jianD en V&taamanb fornanDfe 

4 fm 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) firt S)iib/ 0( m parDue f orttenDe (itu fytt* 'i A ^ 

ler / Da ftmDe i ocfaa Miffue fromme / o< jtaimc 

giøre gaat/ efftcrDt i ere t>et>uanDe at giøre W i ! 
ønt : SorDi cn f an S v ^ ne Miffncr en an* 

Den ??amr/cc »aane tøDer bcj^ fom manD tøn tit 

pleicr at figc* ^milcFet Salomon oc fiaD* r^jfrcl 

fejrer: (Sntmaperfon fom vanDrcr Den v.ik 

53ep IjanD gaffue? Ipfltil/ l^anD gtffuer g/A^ 

gannem tcre offiter naar £anD lliffuer g^nfi 

gattittut (Som oc t?orf £)anffe -DrD* i v Vifcrn 

fpvodv IpUer : ^ng rønnis/ gammel fjol* t , om ( ( 

Der, £)er faare ligger Der køpdigen mact m tø i 
paa / at toi tcFc tøffuer for (enge met tor , 

jpenitetrø/ oc iefc laDe (£ pnDcn Mtffitc rofo ^ , 

feft i #iertet / oc tage offuerfcaanD/ men tø ^ 
met Det fnarijie rette oc bcDre oflf. 

£)cn5ierDe <5ag/erat tvi UtctuXt 

fcen p<mt cttgie silfaar / fom til Den fiDflc ^ s 

tit) fortøalie / De erc icfe met De bejie / men ^ \ 

gantffe farlige oc wuiffc. <?om ^fuguJH- ^ J 

/>^ftger: 3eg frpeter/ at Den pemtenS ^ 
Døer/fomfagccri$aff Den fom ligger for 

SøDen/ oc Deterif vift £>rD: Væmtentti tø. $ 

j£r4r4rø<iw*,enfeen Peniten^cr ficlDcn fol'r 

fanD* S^^uorlcD^fantDttDarctteligc t (l)t/f (rfci 0 naat É bj 
cc rcrt Mft 

WKOjf. 
Mfftil 
figi* at giøre penitenfc / naar bet er faa 
»ijt fommct met Dig/ at Du fant icfe mere 
<5?nDe« SWccnt Du at »cr^rre^ta^ 
ge til tatf e met Dig / at Du gaffucr oflfret 
<gatan Din 93ngDom$ Momjier / oc Du 
*>i(t £>ffre fjannem Din ftDflealDere ®«r* 
me* (£Uer at IjanD t>tl (aDe Detrøere wl* 
giort/ at Du Din gantffe Uffe tiD / fcaffuer 
brugt Din fortrceDeligfjeD moD (jannem/ oe 
aff aU formue tknt (jans ftienDe Sieffue* 
(en/ oc oi(t nu paa en time rum etter tjjo/ 
naar Du Det icFe mere giøtt fant / t>Di 
£)øD$ené nøD tiene §annem* £)eterfce* 
frpctcntJte / at Det ffat gaa Dig fom Det 
flaar SRatt^ gayitel : 2lt Det gitf 
De fem Daarlige ^omftmx / fom fommc 
for ft(De ftDen Sørren saar (uet/ oe fagDe/ 
tySSRSNé* #©X3t<£/ faD opforoff: 
#ui(cfe IjanD fuareDe / 3eg fienDer eDer 
icfc -Oe £*$ccfyeli$ i Det ©iuenDe ftaar 
Der : 5?aar øDeleggeren fommer / Da ffuU 
(e De føge Sxci) / men §anD ffat icfe røre 
Der. Sette fcriffiter 2% icfe/ at iegtnl 
fornecte @uDe 25arml}iertigr)eD / moD 
Dem / fem paa Derie <5ottefen<j retteligen 

£ \\ cm* Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 1 ■I 3>efu G:t)vafi)& 

ømucnDeftg- £&iJ?ODl£S?€5na* 
De varer fra <£utg(jeD oc til tSutgftcD / 
offwer Dem fom gannem frpete / pfafm 
io3* ^cft £clier at ieg t>il fjer met tøre / 
tit Deue peniteng / fom ffcer t>Di mob to 
riy ffojfe ajfgang oc enDdigt / jjtrø er jo 
ti((galigfteD/om (nm ellers crrccftnOi'ø 
oc aluorlig/ t>Di jjttorhtnDe De fraffue frem* 
Draget Derie leffnct f>er i 93erDen, gorDi 
Ovøffueren IjanD giorDe oc pcniten& paa 
fif ftDftc / £>og førDe gttfiD Dette trøjiclige 
tøtéraff (£^riffo t 3 Dag (fait Dn wc 
met mig i paraDifø SDJen ieg vaammDcr 
troligcn alle gfjriff ne/ fjuor farlige/ ttmtfi 
fe / oc rotrøgge faaDan en feen peniteneie 
wlfaar Dc ere : Oc t>iJ icfe raaDe nogen/ 
at IjanD faa ringe acter jin<3a(ig§eDoc 
euige wlfccrb / at fjanD Dem fetter paa 
93epffaa(cn / t)bi faaDan fare. 

©en gemte <Sag/fomofT ffaJop* 
egge /at tvi t>Di tiDe (laa aff (SpnDene 
føffn / oc omuenDe oflp: gr /at Den fom 
met vilk oc uiDffab fører fig i Den ene 
<SpnD eff ter Den anDen / £anD famfer fig 
in gorDømmelig ©fat/ fom paa jiDfa* 

pen/ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) tø«, * tatrwjfoj :) tøjte 

"KJ /Cli ■tf' p (len / fin cpermant) baaDc tt( liff oc ©id 
forDarffue tril. %fy førjl fnpttcr fcanD fig 
ctt ©ønDfiæDe mct atfftUt^c laD / font 
tønDer o( fører Ijannem fanden til S)&sf* 
ueDie affgrunD, Sen gør|le icrt» paa 
Denne <SpnDfi«De / er it ont ^ufftiD / eller 
tande /cm Den ting fom er imoD(£uDa 
befafning/ oc ^annem miføager: £)tz 
fom manD giffuer Denne tande rum /oc 
ufeftrajr Den forDriffucr/ DaHnDcrlvno 
Det anDet i eD »Di Denne (StynDfiæ De / fom 
er atttaa oc begæring til Det fom t(Dc ten* 
cfi$/ oc om manD laDer I)enDe tyrik vDi 
piercet/ oc icFe t>Dt begpnDdfen vDffytfer 
Denne atl'raa met ©uDe orDe rinDenDe 
93anD/ot93øn oc paafalDclfe/Da optenDia 
§un meer oc mcer / oc laDcr tefe aff førenD 
|un faar i entfet Det trcDie i eD paa © pnD* 
ftceDen/fom er 3)?enniffen$ »ilte oc |am* 
tpefe / fjuilcfc ljun giør fig »nDcrDannig 
oc tilfeflig. £)cnnctfi(ie oc famtpdc / iø* 
Der oc Det $icrDe icD til (SønDfiæDen / 
fom er Den onDe tan&it onDe begærings/ 
oconDctn(iee/i>Dtiorfiø gierning oc fu(D# 
fommdfe* Ser fom manD ide §cr &ug* 

i iii ger 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3eftt &t)m1)* 

fåfitffomtbØtb falig Tfrmimt/fø 
fienDer oc forfrpDcr fin (SpnD oc SStøfji 
gierning aff jpiertet / oc inDflper til ©uD* 
$Barm§iertig§eD formcDcfp grom tit 
dfyifium/ oc ftaar aff DctonDe: Siftert 
txluittigcn tcDriffucr tit oc offte / t>cr font 
$anD weD at t>tfreimoD©uD$Q5uD/Da 
fliget: (janD Det femte £eD til (SpnDftø 
Den/ Tom er en onD eamuittig^eD. 5?aar 
en onD ©amuittigljcD nogen tiD fiutfie 
*Di#iertet/Da fcegpnDer (nm at Dø fan / 
at Den f&flffi* Ser aff fommer Da Def 
<Stette£eD/fom er ©uD* foractelfc, £)cn* 
tie (nm (jenger Det ©uenDe l eD mD fig/ 
fom er en offucrfømmenDe 'JBretfarDig* 
§eD/ at manD nu icFe (enger rtfDDie for 
(SpnDen / men Drijtedge traaDer alle 
©uDø <BuD MDcr føDDer- &it Denne 
cffucrfømmenDe ^etfarDigfkD / fnm 
ler @atan Det ottenDe icD aff epnDfic** 
Den /fom cr 2(ffg»Der/. £§i mat fianD 
fcaffuer nu forført OJfenniffen fkn »Di aK 
n>DpD/Da faDcr IjanD fom jjanb vil føre 
Dem paa Den rette ^ep igen / oc tore Dem 
at nette ©uD. gføit efftcrDi fcanD er 

©UD* W 

toft tfDi 
tli/3 

manD nt 
IfgsDa 
tø ter 

tø * i 
måui tø tr qm 

% fim' 
Nenti 
toft 

Ntn 
h'manD 

tee mm @ tt tø C ( ^enntffen* gtcn^ / oe fanD 
H™ «5S# icfe anDet / enD gtøre om : ®a inDføres 
^ "(W*-. tørrt »M ffeDen fer Den retec ©uDs tørø 
55 fel tfdfe / affgttDerjocfmegcn Dprcfclfc/ oc 
11 Wc: I fomenDer ©uD* orD met CtøcnmjFcft'a 
r tlt l[W/kk traditioner ^ paafunD / faa at iwar manD 
l ^L%?ut[j mectt / at £ant> tiener ®uD atfermeff / fad 
«w tø til 6jn| ?r fcanD fra fyantum atlertenafh Q3(iff ttcr 
EtøÉijjfo 5k manD nu en tiDfong raractia, t?t)t faaDanf 
: Ittptfefi 2lfføuDeri / oc vrang ©uDø (tentfre/^ 
jlttrtøtflfø fcetie Det WenDe icD til £rpnDficcDen / 
xkmUi fom er it for£t?rDct finDoc »rang Som 
. tifrndf Jj om alting / om gttiUfa ieg tilforn tafeDc* 
■kftril S)<x fjofffeflie oc Det SienDe 4cD / fom er/ 
uifflft W fW#& / »* CD?enniffe Hiffuer faa /Tcf 
filflijirrtwk twøffticf fra fine fint / at fcanD Mm 
ijtditf tøfltø* & r, 8 mcrc fW <?pnDen / tencfer icfe af 

WjrtW/l* ,j ^ c f,m / % m & dDcr m<mt) 

ffiy Det CSacfftc ieD t epnDfiæDen / fom er 
lin kéi PwitMti* enl > d, 3 f oraetdfr S£ft effter* 
i S ri* ^ manl> cr fommm N / 'M ttianD icfe 
!Slrl @9 nt)cn * ff cm & fD oc rørftyggdig* 
§eD/ oc ep gcDcr tøtefcr at Det er ilDe giort/ 

l mj S)uot* 0 /ur i* 
#uorleDie ffulDe manD Da gtørc Pcnifett^ 
te oc formue fin gierning* £)er faarc 
foractie alle goDe OvaaD / all retning oc fce< 
Drmg/ faa at $?enniffct met it fulot {Vpc (/ 
(aDer (faa igennem all røtucf / (gønD oc 
£a|t /inDtilfaalengeSøDen fommer oc 
fcamfer paa / oc vil ffilie Den ^orDømte 
<t?iel oc $orf>anDeDc frop fra fjucr anDen, 
Sa fnptti* Det Solfftc &D til ©pnbfi^ 
Den/ fom er / $ortuilelfe oc ©?iføaafr/ 
om ©uDe 5?aaDe oc CSarmfcicrtigfieD, 
gorDi / naar manD ligger i #ef broD oc 
jiriDer met £)øDen / Da opuogner Den on* 
De 6amuittig(jeD/fom tilforn foff / oc 
fiuntie at « fcenDøD / oc wDncr imoD 
Dig/ocfaareftolDer Dig ligerujfl* fom paa 
it Oiegifier/alfe Dine <5pnDer / fom Du 
fra Dm førjie^arnDom / inDtil Den jam* 
meftunD / enten met tancfer ocorD/ eller 
gierningerbeDreffuitftaffuer/o< giør Dig 
Dem faa grumme oc faa jitare / at De 
ue Dig en toDragefige SSprDe : Oc begøn* 
Der faaDan en forffrecfefig £rcDicfen for 
Dig/at £iertet icfe *>eeD for angifi oc bang* 
(KD / jjuaD Det ffal giøre eller laDe / oc Den 

gantfft m 8 

lp/ Ci 
ut/ men 

fuffucr n 

t 9a 

fwfemme 
uet cn 

to. ft( 

tone/ i 
Qtaty CC 

|tjpjøf/J 
yjrtr: Af MP . 
Sfantofiøc £<*gctom. g;. 

gantffe SBerDen Miffuer Dig for trang / ae 
tit bcgpnDcr at tentfe : (ir ieg icfe it for* 
franDct ®?enniffe / fom fcaffuer fjørt faa 
mange ffønc preDitfen aflr @ttDe fatt^c 
orD/om mm SpnDoc firaff/fom mig 
offucrfjengDe/omaticg ffttlDe giøjre pc* 
niten^c / cm @3uD* naaDe oc Qtomfyer* 
tigfteD/cc fjaffucr Dog intet giortDcreff* 
ter/ men ret lige imoD:5*or Den ftt>!t> er 
teg forDømt / ieg f$r 55uffue(en tit / ieg 
£affuer met frif uilie oc freraaD mot) (?pn* 
tiet moD min <5amuitrigf)cD / ieg Ijaff* 
uer icfe giort Det aff fuag^cD/ men aff for* 
fæt Ser faare ere mine Crpnfcer pøtrc 
cnD ieg nogen tit) fanD faa 7?aatø » 9?aar 
©amuittigfjeoen faa preDicFer foren / Da 
forfømmer ide Sicffuefenfig / men bl& 
fer faa fjefftig tit Denne 3*D/ at Der fcliff* 
uerenglimmenDeiueaff/faa fjer finnis 
ingen DtaaD eller reDning at være paa feer^ 
De. #er aff føDi* Da ^orctttfclfe oc SK if* 
f røjtigfjeD paa ©uDs 5?aaDc / octø faa ten* 
tfis <5pnDfi<*Den fammen met baaDe en* 
Derne / oc »orDcr faa tung / at §un trpefer 
SDftrøtifftf tøatø met iiff oc ©iel neD t 

it) #<lff* **1 1 HHu'JMliJ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ^cfffucbie piå / al wnMig marter t>( pU 
tie. Qaricmt er Det at giffue <?pnben 
rum/faabanenfjetyftareer Dee/at giørc 
Den ene epnD effter Den anDem Oc Defr 
fe er Den førfie &at / fom De famfe fy Det 
Miffuc faarDnaefeDe i øønben oe t>iUe iefe 
øiøre penrten^ £>en anben @fat er / 
ae Den |om fcggcr e?nD paa fønb / ftant> 
fornenoeetraff ojfuer firaff/ oe opfen* 
Der @uDe treDie oe for&anDeffi* ^JD /o 
meer oc meer moD (tg/ ^uifcfce afffammert 
paalieffncnebag ffal ttDøfie oflfuer f>arø 
nem. ££i faa føer patilua 3iom- 2. 
QJJet Dit fcaarDeoc nungerfomme inerte/ 
famler Du Dig ®uDe weDe f il it i iggenbe* 
g cv paa »rebene Dag, £)er faare raaber 
a formaner ieg alle €(jrif?ne/ atDemef 
tet forflc t>Di Deriewfmaccføje OpnDfufc 
Den / ocgiøreen fanD Ipmitctø/ oe betens 
tre Diflc oc anbré faaDanne t>tcr ige (Sager/ 
fom t>e( maatfe røreocfceuegeenStten/ 
cnDfigeu9)fenniffe. 

4s 

tø«*'* 
: ' :i P?r<towéi 

W|inff/c(ffi 
!*fi5ofi«(ij 

i faa«f** 

itøli/D* 

OmbaStcrtø« 

©E $ierte Diaafc / (Tom 93if* 
røanfc giffuer fin patient, øf 
Ijant ffal gtørc / om fianfc 
t?i(b(iffuc^dbr(t>eigcti: gir 

af ganb figer: ©crcfftør/ See er/ 
naar tu eff nu faa fordgt mct @ut / ha 
tut giort cn fanD penifen^/ forerøf" tin 
©pntaff^ierfef /tror af ©ut vil 
tig naatig oc Qgarmgtaffg* for €f>ri|u 
ffpfo/oc haffmt it gaafforfiefat føre U 
(Egrrfidigf feffnef effter Denne tag / oc in* 
fcerfige 1 2>oen yaafalM @ut om foelp 
oc@untfiet* ??aartutef (ja jf tur giort/ 

faa £at> $tøgc« femme til Dig* 
at #€9tfrøJ (jaffucr ffø tø $att< 
nem* Oc IaD (rønnern fere fra Dig/ 
fccti flunD Du fwffucr (Ktmtetn fcc 

£off, #er ti( fjaffuer ten Redige (Spracfj 
giffutt fin oc fittge/2(antc(ige 

0iaat/vet)^uiWeC9?enmffen6 (Siet 
fries fra jjentie ©mgfcom/ (bm er Spn* 

Sen/ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ben / o< Wiffucr faa farff oc f c<r / oc htm* * (il ^ 
mer en ??aaDig @tiD t ftimtmtm : £>c 
tf cD £uilcfe Den 2(anDelig (gag/ til firancft tø* £ 
§cD o< alt ant>ce om Dm forDrifftti** 5?u «M rt 
levrer BattD fremDelt$/£uaD naturlig DtaaD W** 
oc miDDel en £(jri(ten ffal bruge/at &u$* 4h m 
tommens naturlige (Bager fanD fortav ^ 3 
gie/ oc legemet fanD fjtclpie til fin ftyrcfe 
oc funbgeD igen* (Som er / at manD ffa( #♦ 
icfe foracte <JMedtcin oc IctgeDom / men M 1 
(aDe ctfedicøs oc i æger falDe til ftg / fbm * f 
irfe alfene for(f aa t)em paa l egernene brøff inDjh ir 
oc ffrøbeligljeD/ men ocfaa t>iDc £uaD lce> fem tt 
geDom oc DvaaD manD Der imoD føre ffal/ / fyi 
at De fom ere farfft oc funDe / funDe 6cjjrøfc Itø 
Die o cD Derie (imDfteD/ oc De €5iuge funDe tapaa at 
tf orDe a jf met Derie ffrøfcef igljeD- %, ^ 

2$ tfDt Diffe guenDe ting/ ftaar 6c* fe/ fe 
fønDerlige en forfaren oc fornumjiig iw [tee jtj 
gie (SmbeDe / f*m oc giffuer til* fyiatfe t 

f ienDe (lit. 2. de %t IjanD met fine \k\h% 
goDe DtaaD / fanD fceuare CD?enntffen tfDt tføfa 
Den fimDgeD fom De f>affue/ at De iefe ffullc (hw\ { 
fa(De tfDi (SiugDom i ,6c at hanD met til* % <fø 
fcørlige Af^/a» oc i ægeDom fanD (jielpe i: i2mtø j 

fortryl!* 

^fdnDfJ 
øttatilpij|i 
cm/a«! 

jr talte ifrttd# tcm til fin 8øi(i<$eb oc ftarffljeD igen/ 
fem Dm Jjaffucnujl/ ctlcr at £anD fanD 
icege oc jpelbrcDc De fiuge. ©?cn Ijans/ 
fom faaleDio curenr oc le? ger / (SmbcDc cr / 
fom Den nafr nf unDigc Sfteflere a/fa , aff 
^stfdefiadis (Sentcni? cc mening (ertfftter 
fZ/A^.j 2tt fianD Det ffa( giørc//^, celeri- 
ter & iucunde , Set er/ f rpggelig/ fnart oc 

3ør(l ffa( fianD tøge f rpggelig/ Det er/ 
at (vmD ffalfcidpeoc gaffne / eller til Det 
minD|k intet ffaDe Dm Siuge oc Srantfe/ 
(5om De wDeberømte iceger Htffpmm 

(i. Epid.)Oi G alen iis (i4.Tberapeu : Me~ 

tho.)i<xxvai en Mtdum ffal fccfTtfte fjg 
f>crpaa/at §a«D fanD fulDenDc fin gier* 
ning: iDeter/ffp Denftrantfe fin funD* 
jjeD/ eller til Det ugifte/ af fcanD Wøai 
ffaDe giør Den fom ligger imDcr 
ftaatto / oc at (SwgDommen tcFe (ettcltg 
ffat fomme igen. #cr imoD (SpnDe fync 
»forfarne £<vger/ oc toforf»anDige <EarD* 
(iføre/ fom icfe allene intet funoc fcielpe fat* 
lige ftolcf /men tit oc offte forDccrffue Dem/ 
^aenDeligftageiiffuetapem, £fn De 

giffue 3efu ®wd$e 

giffttt ftg rt> for Def De alDrig fjaffue iwt 
©a^Danne ere SJJanDDrabere oc $o(cfc* 
røorDere for ©»i / oc ©Jenmfftne p<fii* tø* 
km oc ftorgi i/ oc uføre ^(VrD af £5ffrig* ijr ^ 
£cD fftt(De (egge #a<m&en paa Dem / oc w 
praflrc Dem mef fiffcørtige p<w/ etter oc fi( f«N 
Dcf minDf?e forbiuDc Dem / af bruge Deri* tø |C1 
#aanDuercFoc Icvgefonfl / effferDt De ere lfrnt l lD 
iefe goDe Der faare, 45c enDog De ingen 
S3erD*lig (iraff fcefommc / faa §affue De 
Dog Derie 3)om aff ©ud af foruente- $or> $w 
Di tf SOtøtnifft wen Dpr oc rørDtg fin« Ktejcbfi 
for rer / for fiue* iiff franD pfmerfi 

paper fm egen eøn t £#Den fiengijf* tøtom 
tøf. #uorfaare IjanD figcr i $?ofee før* Ntø 
pejBøge ^£ap. 3eg t>t( heflrne eDer* tetaii 
Wfo <SfoD / 3cg mi fjeffnc Def vaa atfe \ 
§mt/ oc 3cg ml beffne ©ienntffene ii(f Ita, 
yaa &uert SSRenntffc/ fom Den Der er fian* tak 

- 6 piiK/(on 

^Oerna'pffatctt^/^/f/^togcfnarf/ 

oc icFc laDe finpatimt for (enge yinie, $or* tmen L 

Di / rang føfftseffe oc forMtng »Di i<xw fotjm 

fonfim/ Den er farlig/ feaaDe for l iffucf oc »or J 

eic cnA ft 8 cr £§ifomDee $3 3*5 l[ll ^^n/etoo(ii| 

^ir.HK/(w|afii(i 

■ Jtferaåji 
aitwetwrtijii Trincipijs obfta fer o medicma p, aratHK ©et av 3 fcegpnDelfen (* <Siugen tmoiv 
9?aar fjun faar mact/ fanger Du ep tot), 

i?cr imoD (JpnDe oc mange beDrage* 
rc/ oc forgifftige (gfalcfe / fom aff it ItbcC 
(Saar/ foai funtJC t»c( &cln? 'oDi faa Dage/ 
gipre it port oc ont (?aar / yaa Det / at De 
(unde fortiene Die flere £ent>ttigc : £>ui(* 
efe oc met rette burDe Der offuer af (iraffie. 

5*or Det flD|?C ffa( cn Medicm curere 

oc toge (i jf Cig€ : £)cter/ foruDcn formen 
gen fmerte oc pine/ at fjanD ffal giøre fin 
iaigeDom / Det nffligjlc fjanD fanD twe/ 
fom Galenu* raaDcr* £yorDt & c fom anDer* 
leDis (æge/De ere twrre enb <?wgDotnmeii 
i fig felff/ fcriffuer JpuUiw. <£fy Der er in* 
Utjymptoxma o< intfalD/ fom faa meget 
^(ager De ©mge/ fom en fxfftig fprccfc oc 
pine/ fom Den gam(e Hipfocratesvftmx. 

CSffter iw £affue faa fortelige talec 
om en i »gie (2mbeDe / aff ttiDberømte oc 
forfarne ievgersfcrifft/faa meget fom til 
Dor forftft tien* SOille \v\ nit anfee fjuaD 
(Spracfj om cn i tfge fi^cr ; Som er /at 

JpanD 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) i 3efu Q5t)rncf)6 

S)ant) er {fait aff ©ud : £>c titen/ ljuor* 
lenge mariD ffaf hanncm bruge. 

Sørft figer >nD / af ^CKDvSft 
(jajftier ffabf fjannem : Jpmlcfef tcfe atlcne 
ffaf fcrf?aae om Icegcn* perfon / S)mU 
tfen ©tiD faa »el fom atte anDre CCRenmffe 
(jaflruer ffabf effter fif >SitteDc SØtøi ocfaa 
omfjans^mbeDe oc jfonjt / at lige fom 
©uDlaDer nyttige Q3rf er ocanDen £*ge* 
tom x>o)rc f il ©ienniffene sajfn oc bejle/ 
faa gtjfuer fianD oc 33tøoc forftanDige 
i argcr/ fjuilcfc §anD bcgajfucr met c £if* 
tom / oc Denne nøDtørjft ige Æonft / fom 
tvi falDe Mediamm eller iægefonfl / at De 
ffutte funOe bruge Det fom ©itb (aDer 
»o;e / til ©Jenmffen* ftielp oc t røft / oc 
©uDe ære. Sette lærer 93iffmanD met 
mange orD tilforn vt» Dette famme 3s, 
€ap, Der (>anD figcr om iægen : 
JJi'sS?? fjaffucr (Tabt (jannem/ oc £cege> 
tora i femmer aff Den #øpe(?e, 3tem/ 
# £ Dt Dl 3} (aDer l vVgeDom uojre aff 
jorDen/ oc en fonumflig foract er §cmmm 
tete. picff Dog Det tøffe 33anD føt for* 
mcDelft n %w paa Det manD ffiitø fien* 

De 
: ^tø(n/|j| 

Perfon / 

"biltal 

ft tital {ty 

aif «r met 5 

fur ftfl to 
ilidfotft^/.' 

to tø« \mm 
t)e|ua6fraffti) C e^ffDc/ oc&anD {jaffuer 
gffttce S)?enniffen Den £onff / at hart 
ffulDeprifø i fim tmDeriige ©terninger. 
jOer met #e(f>reDer IjanD oc forDriffuer 
fprecfe / oe 2( potetferen giør Ictgtoom Der 
«ff* ^)ttaD fanD nu Ijjetyre føi*/ til en 

9teocia:gefonf?ene<w/enDDe ere baaDc 
fammenaff @uD* 

<5aa fære n?i Der faare fier aff / et 
mart tcFc ffa( foraeec CtfgeDom/ fom 3Jti# 
furfigoclofffig er/ men Den met ctfførfø 
iacFnemme(igr)eD imoD ©ud oc i^rø 
tøttge/eom ©pradj føer: #eDft tø 
øen met til førlig ære / at Du font bruge 
$annem i Din nøD- £fy © uD fom £»ffuer 
ffabt baaDe iægen oc lægcDommen' vii at 
tt>i Dem bruge ffat / paa Det /at mi ftmDc 
lem fienDe jjane ©oDfceD / £ra?t oc 
99iffDom *>Di Creatwrene/oc^annem^r^ 
faare tatfeocprife* <Saa tøfe'røi i(£fatø 
3S. €ap, 2(t Proppen befaler/ at .Son* 
(Sjecfyae ffa( bruge naturlig OfoaD t>Dt 
fin ©ittgDom /octage it piaf?er aff $i> 
flen/oc fegge paa Jjans S5ulDe/at §anD 

8? &øø s Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) Søg vi! ©ulv at nn faabatittc 5fø 
furlige mittøel met fccffcDcn bruge / udi 
©uDfrpcti^etv faa / at r^t fcefienDe frøn* 
nem »Dt Sreaturene/ oc feffe icfe t>or for* 
trøfintng oc tilltt> paa S9?enmffen ee paa 
2(pøtecfcn/@om t)cr fiaar 2. <£fjron : icr ♦ 
at jfong 2lfa giorDe/fnulcfen icfe føgte 
# £Di Dl €5? i fin eiugfcom/ men tø 
aer : #m(cfc icfe funfce (jictpe / effterDi 
dufcfomDen rette prima caufa, oc j?off* 
iritfag til alf gaaf / ijolt |litle / oc *>ifoe icfe 
Ijielre* 

£>c er trten tuiffuet Dette Den rette 
<5ag' (worfaare Der ere faa mange fem 
fcrugelægeDom/ oc Hiffuefaatøet f?iufp> 
utpmff /atte fette Deri* #ierte oc før* 
træning allene lier paa/ oc paa £ægen/oc 
icfe p ia ® uD i #tmme(en : Oc giøre alle* 
ne (ffttt Dette ftDf?e oc gicrDe epractø 
Sfaa&/ men forrette De anDrc/fceccncfe icfe 
ren fanDffpJDtge £>rfagtil Derie ftrancfc 
$cD oc plaffue / føm er (SpnDen, SSære 
trfe tt angerfutt #ieree oc fnufet 2lanD 
frem for ©uD / for Derie OJlifgierninger/ 
cmuenDe Dennem icfe til §mmm / før«* 

mct# rfftf 

s4 

wrc/tit fe < 
itøitøl 
Mat 

Cninicfoi Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) kl æ<to:#J** « F imMfhnfaft £rooc flaDig tittib f il 
fum ggrijUtm* ^S>cga?rc icft »Di Denne 
S£ro/mct #ierf ene 93øn oc futf (SpnDer* 
nie forlaDelfe/ oc fjielp cc (røfl imoD Dcriø 
ilaarff oc crfcnDigljeD* @ctte Dennem tefe 
faare/ at te aluorltgen fjer effter »itte ttene 
©uD/ i #eUigfjeD oc DietfærDigfKD / fom 
fannem er fce|age(ig, Ser faare (nelpeie 
tern Det icfe fjetter/ Der fom De enDfojle me* 
gef paa læger oc2(potecfer, (Saatøfe nu 
f>o(T SRaratm i Det $emf c/ at Der oaar ctt 
jQuinDe fom §afft>e ijafft SSloDfot t gofff 
Olav / oc (eDet meget aff mange iceger/ oc 
fym faffDe fortæret aJtftf@oD* Der paa/ 
cc Det fjialp (jenDe intet / men Meff megee 
ucerre met fjenDe* &fy ijun fctfeljenDie uU 
(iD paa Dcm/oc icfe paa @uD/oc gtorDe icfe 
jPenitenfc. S9?en jira? 6un omuenDe fig 
fil ©uD/ formeDeljt £rom fil £fjri(lum/ 
DC forloD fig alDelis paa (jannem/ at §anD 
FunDe fjiclpe oc ingen anDen / oc føgt e (jeit 
tit gannem : ©a Meff (nm til paff aff Dee 
§un rørDe røD fømmen paa fjane StøDe* 
bon* #uoraff n?i funDe fee/ at De fom 
føgefcen til $?<nniffdige 3vaaD/før en& Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 3tfu 25i)wc$s 1 

txfø&fyntHm*/ oc »itfe før føg« w 
(jielpe -Icgcmcne ftugbom / enb ©tetene s. 
l>røfi/fomcr@pttben/Defotucnbe®ube 3mot 
.Orbinarø o( ff itf / oc giøre t>ef menJige ti( tø/ fen 
forgAffme. laber offberfaare/førfi for* 
mebelfigroenocen fanb pmittm mD* bfienftf 
g? t'I ben ^'mmelffe eiefen* itrge/ jAA 
eomer^efus C&rifiue / §ueo opretøre ste/r 
QSlob toeroc renfer alle Dert© @iele/ fom te/a 
Fcttebcriofoffueoc tiUtD P a« Ijanncm / a(f »da 
««©9J*»c man^b./ at »or« euit føU 
tam Wiff uc §c(fcreDc o( bcfribbe fra 6r>«* L* c 
*e»/eoroeren dertil alt ont. &t R 
naarmtbct&affwc 910« /fra maa uu oc 
effter epracl* DiaaD / bruge bifle ftmtfo j£ ,-,„ 
ge oc naturlig« mibbef oa«gcbom/fom U t 
©ubajt fmgob§eb4affucr fororbmeret S 
røcnn.ffene bcfie/ oc mffcfø tro/at S 
©ub formcbef|t Manne mtbbe(/ oi( hiet ff 5 
re off/ om bet er olTicfe fefff ffabdigt / oc Er 
©ub t .(»anwe t nogen maabe.eaa ffu(> SLz 
ett».be(tnbe/flf altmg ff«| {pcfie off/oc H? 
i.enet.1 wr M* oc trø|t / 1 jfter dm 5 1 
SS'MM C9?atft<tum i bet eiett : ffl 
3tfptfrerfrø® H be 3u 9 < „c $ane 3?et, H e 
f«W$e$/fitwt ffal alt anDef tilfatøe 
eD<r* 

3mot> betcc ©pracfø Ovaat) (SpnDc fM»9 ««<^romf^cwrottfia gtetøoc miDDel/ 
Jr* DcrieeiugDom Dermet at fort»rtffuc/oc Kp 6te fa fy fyn til grolDfarle / £rolDfoncr o< 
ftønlefe £HtinDer, !Xfji Den lægeDom fom ffi, B te Artige / mef Dcrie$?anen/ ^ffnina oc 

wmm fa nm , (r f MÉ aff @ wl)/røm aff 

^Wm» £ie(fuclcn/ til at forføre ©Jenniffen fra 

at WB 6 ©ut, oc fans Dprcfelfe / til eatan lians 

lmnif.fé DpvcFclfc oc euig ^orDømmclfe- $orDi De 

tedUKotii fom t»cttc giøre/ oc fj^gc Fioflf faaDan^ 

wrt/fønur ne $oldv Dc forfade fjer met £roen / fom 

É/fa^d (etter fin (iD paa ©uD o< ingen <mi>cn/ 

M cd^ctn #uilcfet De tefe giøre/ fom imoD ©uDe be* 

: top frørte falning føge røfømmeligc miDDcL £)e affø 

øpø ir legge Den Siaffø$cfc fom De ffulDe §a jfue 

Wm** W 2§i l>c giøre Det ©uD IjaDcr/ 

uft fgj& ©uD befaler at ti>i allene fMe føgc til 

mmA©* fcannem i »or trang oc nøD / men De føge 

Znfaføjfi <il ^ m / f° m fcru 3 c SMtøtøt* Æon)?, 

S LW" f< © ut) aHctK <* rc/ mm s^ re (^n& 

**Séi ^affuerforbuDet-S)etuilepaa©ttD65or# Hm/ »eD fyxMm fcanD foffucr/af fjan& At 
»il Wptrtttoufvmvaatcitbt famcm i L; a i 

»er fom bu cnD rifi» fTa mig i&id/ fa mi ZZ r 
m tog tøfe jpaa Dig. ®tt cr/tø »il tit Si 

WltthnoMi^filx/ ^6 røjg cff(cr ~^ JJJ 

lafcfc ©ud/oc løh tf rftøt $ii*t Cl 

em 6i(?anD / oc forfaftc ©dm i mig pi* gi 

tw / yaa Det bt funDe §kfpe i egernet / aff S 

fcmnefimdigeoc ffocfeDc<deiiDigft f D.<Der ? 

faare ffuOemifor ingen Deel (aDcofl fw E* 

SS^r" 1 ?* fw&Jn« Eg 

tmDDd / fom f<MD<»nne ffarne Sofrf om* fiffi 

Syrnet: æmMtartoffo** 2S 

8« forfoiDet/»nDcr fin oc t>rø>e. Ipø S? * 
W*i SOfofco £r<Die <Sogo *> ft* 

føw : 5foar cn ©el »cnDcr fig tf M 

gwWatle dier e^amenD/ « £«„ gtø f! 

£wer, cfffci Dem / Da vii y 3 hu mit J - * 

3nf»ct moD Den farorm e«/« ©wwfc fc*! 

§cnD«fraf«5o(cf, VF <«fticit 

5or <<5 
.jil 
^téiitrc: 

t(WpC%tl1(!: 
rfftfø C( (tør nem <FlMHtti$t £<r$cfcøm. f i, 

$or Det 2tnDct / taler ©ijraclj om 
Cttsert/ fjuor (enge manD ffal bruge lægen/ 
fom er/ af manD ffal iefe laDc £annem fra 
fig/ Den ftunD manD fiaffuer §annem \>u 
tøoff. %K\ tmDertiDen" fommcr Det faa/ at 
(SmgDommen er faa roDfeff /eller faa §eff* 
tig/ at Den icfe fanD met en itøvy* etter to 
letttelig forDrtflruie. #uorfaarc ©pracfj 
t>il/ af manD icfe (Ira? ffal gtffue ojfuer/ 
oe temfc/ af Det fjiielpcr intet / fom mange 
giøre/ naar De icfe ftnDe (tø beDre i fammc 
punD : 03?en fcanD vii / faa fremt fom 
<5iugen er faaDan at fiun fanD r//>rra oc 
£ægi$ / af manD Da ffal bruge lægens 
£idp/ inDtil faa lenge manD foruinDer fin 
ffrøbcligfteD/ocfraffuer f)annem icfe (en* 
gerbetøoff. %h\ ~2>ceet falDcr icfe enD for 
Detførtfefjug/ cnDftgeat en læge ffulDc 
altiD met en itø*/* funDe JpcfbreDe en for* 
gifffig @iuge/ etter en Q?arDffcer mef før* 
f?e plafter jxleie^aar* 

£0?en be fom foracf e att l cvgeDom/ oc 
»ittefTetinfet bruge/ Der fom De enD funDc 
faa Det fom Dennem fanD fjtelpe/ De erc rø* 
latfnemmeJige imoD ©uD/ at De icfe mef 

$ iii) 1 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
npttt/ txt fom fiani) 
ct forordner« til ticrie fromme o< Jffn - , 

^e6er offuer/eOeroe flet Sø <bi 
fcxrifftm oefakr / at wi ffuffe &emf e & 
ftmtt m / m n / føgc 6f{ f om <t nm 

E* 2 d |W* funo^eb oc eefc 
Itt fg*tm*flu < m ©fen*** 

2St'& S^*' 

tootte tim tcFe huer man* / Oma Son 

W/PJrøcr ftanD cre en tøf* 
Sfoftirftgc Dvccrpt oc ImtomtmåZ føøff 

»t funtsf 

AmDcH 
(Uijf(iri 

Mijt ti 

anøelif 
fnofcmf 
Wfhci 

Icffw « 
te uh u 

SSltnnij 

*/■• 
tø 

Nwt Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) ^ tato 01 si 
p ^te 

»di m ffuHe (janMe oc fficfc off t>Di alf ©mg, 
Dom/£aarff oc moDgang/ 5^ 0 c tran«/ 
lom o|f paa fomme fanD (jer 1 93erDen/ac 
f»i funDe t>orDe fortøfDe oc ^mfpnc Der fra/ 
funDe Mtffuc aff met wre ©ønDer/ oc Dctt 
«uigc fira ff fom ©pnDcn f øfger : £>c faa 
en 9?aaDig oc QMrtrtgtafø ©uD/ oc en* 
Dcbge Mifftte eijrifii metarffmnge til 
#immcrigi* gtøDe oc #erftgfteD/oc Dcf 
emge i iffe f pjitgtøD* i<g eui( tneet / af 
jmofomljelDji Der tril giørc efftcr Denne for* 
IcrcffnelærDom / fceftenDe fin * 
onDffab / Den aff #iertene grttnD frcgræDe 
ccfortrpDe/^De oc fTp / fette fm £ro/ 
(off tte oc tittiD paa © uD* ©øn / fiene 
© uD t>Dt it (jelligt forfet/ oc en fanD ©uD* 
frpceigfjeD / paafafDe oc fitøeDc §annem 
inDcrfige i HanUn oc fanDJjcD / om lw(p 
oc toft anD/ oc Der §ofif icFe foractcr oc for* 
fømmer De namrdge miDDef/ fom ©ttD tit 
SCKcnniffen* nptte oc gaflfn freffitfee $af* 
iter / at §anD jo t>tflfe(ige ffaf fcefomme 
DtaaD/ oc (juftMlcffc/ oc Miffue 
^mfpen/ icfe attenc a(f Denne timelige oc 
icgcmftge nøD oc røfyefe/ fom (jannem 

S9? » paa* 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
3eftf *flat ttrfføe £<*$c&om. 

ipaa^myt »Di Denne jamrmibat / om Der 
er ©ud* vifte : ffljm ocfaa befrtcø oc frek 
fiø fra <Su!cn* 2lanDdtge nøD/ fra <Spn> 
ten/ fra J-ormafeDtDelfe/ fra ©uD$ weDc/ 
fra m onD (Sammmgfieivfra Dmeuige 
£)ØD oc pine / oc fcefomme igen / Otetfar* 
tiigijcS/ #el%!)cD oc Den eutge ©aligfieD/ 
for 3efu (Zhrifti offer/pine oc ©øte ffyfo/ 
iføutøfeti euig tatf/ (ojf / priff/ <sre oc 
fccftmMfe/met $atøren oc Den twrttgc 
§eHtø 2lanD/ fom met fjanncm t>Di 5?atu* 
rene oc ©uDDomrøene eniggeft/ oc i>er> 
fbnernie grefolDisfjeD/ (effue oc 
regnere/fraatleuiglKD 
ocfifaHeuigfjeD/ 

isfnnø is S <?. 
tø 

km 

I 

(11 
leDmefi 
*tk}i 

Nu 
*3to HSS Itøtø/|(fli(K I 

Sftfcf/ atftvifftt faat ®uD/ot 6ct>< 

§annem cm ©prt&erni* forfabclfcoc 
cn faft'g omucnt>dfe/©ammetv 
Dragen aff fcenjpeliiae 
ecrifffc 

Æw%©ub:3cg arme oc 
F©pnfcige Stønnifft/tøficn* 
)tør pDmpadi^cn/ fcaafce met 
#icrte oc SJitmfc/ at 3*g 
5«ff«cr ©pnfcet moD Mg/ offuertraat af* 
UtmtfyttW Q5ut>/ocgiort ilDe for Mg, 
Z?i icg £affuer idfe clffet Mg aff ganeffe 
SjmW'fjg- gantffc ©id/ aff aii maa /oc 
JfrgdWfR fintr/oi cpfiefoer min 5?ccffe 
[tge vcD mig fefff/ fbm Det fig frurfcc : #itfø 
cret icg infcerfige aff #iertct angrer oc for* 
f rp&er : 45c tøer Dig fcerfaare met attfr*?* 
ftørf?e itfmpgficD / at i>u aff 5?aaUe for 
Mn ©ønsjefu Cgrrøi flore marter/ Hu 
fremme oc $aart>c£)øD/ mit rørfci* fif/ at 
forlaUe mig alle mine ©pnfcer / oc icFe 
anfee mine Støføicrninger effter tin fircn* 
gc DfrtfffrMgfjcD/ mm tewfepaa m« 

grunfc Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) iiimMjøfe tSaxtnfymifåtb / fom (jaflftøt 
ttccm fra 93erDens fcegpnDeffe/ oc paa Din 
pore SRptol^ ©a* icfe O 
3t£v ®acf icfe til Dicftemet Din £iene* 
re/ tf>i Der er ingen fom (effuer DvctfccrUig 
faar % 2tø # g K Di (£v f?raffc mig 
itfc»WWii95rcDc/octwcteniigicft t Din 
grumset) : CSJ?en affuenU naaDetigc Din 
igiraff oc23reDe fra mig /fom ieg met 
mine ©pnDer forfient fjaffttcr/ oefcetafe 
roigicfeeffter mineOftifgierninger* £fu 
Der fom Du ^ODlSwft tilregne epn* 
t»en/ fjuø fanD DaHiffue 

frcjianDig? Stør mig Derfor 5?aaDig/ £ 
©uD / effter Din $f iffunDIjeD / oc afffTet 
mme (SpnDer/effter Din florc QSarmfcier* 
fiv3hcD. @iør mig pur formeDeffi Din 
<5øne ^efu gljrifti <»(oDa 3fop/ at teø 
fcliffucr reen/ to mig/ af icgt>orDer <&m* 
[mud. fortene mig Din 5?aaDe/ at ieg 
fanD rette mig/oc opffaa aff OpnDen/ 
ocgiøre en fanD Pentten^ OmuenD Du 
mig / faa Miffucr ieg omuenD. !£fu Du 
S)i£XX<£$min@u*. Sag/ efffer Din 
tfonctfeffe/ Det ©fen #ierte &orf aff mie 
WD/ocgiff mig it tfiøDeligt #icrte/oc 

cn limer tø 

«3ctw 
icf 

Mit 3 

fe 

6% 
miBc At Ug 
* fii 

feer: 
i mie ! 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) >c tuctc mig icfc i tm uij/jeinip 

•mak W nt 119 2(anD/af tegtørcr Dine Q3t^/oc 
tiener Dig min gantffe Uffe tiM J>HiaficD 
oc pvctfærDigfjeD / fom Dig er bc6agcfk 
pø9 icre mit pierce til noget orit/tttac 
føre it QBguDdigt mfen met SKifoeDere/ 
afci ieg ffol Mc øtot aff Oct fom Dem tecfi*. 
Stten ffab it reent pierce i mig/ O ® uD/ 
oc giff mig en np w 2(anD, ia:r mig af 
giørecffter Din «e§agcKg§e>/' gfti Du et? 
mm@tiD/ £aD DingoDe3lanDtérc mia 
paa flet S3ep> $orfaf? mig icfe fra Dit 
Znfut/ oc tag icfe Din &elIig2lanD fra 
mig/ oc tag icfe <SanD§eD$ £>rD framirt 
S9?ttnD/ t£i ieg fjaaber paa Din Dtø t : men 
CceD mig t>Di Din ©anD^eD / tf)i Du ef? mitt 
©a(ig^eDø©uD: 45c laD Dit £)rD røre 
en ipetefor mine&tøer/oc it iiufTpaa 
mine 9Seøe, formere oc (?aDfef?e Det i 
offfomDu ^aflpuenjircfet/forDit fattige 
9?affne> ffp(D, iaD mig fee Dit goDe »Di 
De lejfuenDis l anD / oc Der prife Dig mee 
Dine oDualDe til (£uig tiD, C9?en effterDi 
at ieg tJtflelig *>ecD oc tror / at Du effter 
Din f ierc ©tfne $orietning / Der §anD 
figer: ^uaDfom^efDf? i t>cDe$aDercnom 
t mit ftaffn/ Det ffaJ §anD giffue eDer / 

rib i ■ tilt tøtt min SSjefit ex røttcfc min fudf/ fot 

tin ©andetø o< DtøfærDtVtøettø ffptø/ 
faa (offucr min <3id 

oc IjuaD fom i mig cr dit (jrtligc 5?affn / 
tut fom Ujfuer oc rcgnercr mcc Din dffdigc 
<5øn oc Den wt>i<$< lKttK$2tøtttvat 
fanD ©tU> fra cuig^cD cc uf Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) **tøh rentet t m t s s & 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 802 8° (LN 358 8° copy 2)